/[gentoo-x86]/app-editors/metadata.xml
Gentoo

Diff of /app-editors/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.8 Revision 1.9
17 De app-editors categorie bevat text editors. 17 De app-editors categorie bevat text editors.
18 </longdescription> 18 </longdescription>
19 <longdescription lang="vi"> 19 <longdescription lang="vi">
20 Nhóm app-editors chứa các trình soạn thảo văn bản. 20 Nhóm app-editors chứa các trình soạn thảo văn bản.
21 </longdescription> 21 </longdescription>
22 <longdescription lang="it">
23 La categoria app-editors contiene editor di testo.
24 </longdescription>
22</catmetadata> 25</catmetadata>
23 26

Legend:
Removed from v.1.8  
changed lines
  Added in v.1.9

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20