/[gentoo-x86]/app-editors/metadata.xml
Gentoo

Diff of /app-editors/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.9 Revision 1.10
20 Nhóm app-editors chứa các trình soạn thảo văn bản. 20 Nhóm app-editors chứa các trình soạn thảo văn bản.
21 </longdescription> 21 </longdescription>
22 <longdescription lang="it"> 22 <longdescription lang="it">
23 La categoria app-editors contiene editor di testo. 23 La categoria app-editors contiene editor di testo.
24 </longdescription> 24 </longdescription>
25 <longdescription lang="pt">
26 A categoria app-editors contém editores de texto.
27 </longdescription>
25</catmetadata> 28</catmetadata>
26 29

Legend:
Removed from v.1.9  
changed lines
  Added in v.1.10

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20