/[gentoo-x86]/dev-cpp/metadata.xml
Gentoo

Diff of /dev-cpp/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.8 Revision 1.9
23 </longdescription> 23 </longdescription>
24 <longdescription lang="vi"> 24 <longdescription lang="vi">
25 Nhóm dev-cpp chứa các thư viện và tiện ích liên quan 25 Nhóm dev-cpp chứa các thư viện và tiện ích liên quan
26 đến ngôn ngữ lập trình C++. 26 đến ngôn ngữ lập trình C++.
27 </longdescription> 27 </longdescription>
28 <longdescription lang="it">
29 La categoria dev-cpp contiene librerie e utilità per illinguaggio C++.
30 </longdescription>
28</catmetadata> 31</catmetadata>
29 32

Legend:
Removed from v.1.8  
changed lines
  Added in v.1.9

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20