/[gentoo-x86]/dev-java/metadata.xml
Gentoo

Diff of /dev-java/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.9 Revision 1.10
27 </longdescription> 27 </longdescription>
28 <longdescription lang="vi"> 28 <longdescription lang="vi">
29 Nhóm dev-java chứa các thư viện và tiện ích liên quan 29 Nhóm dev-java chứa các thư viện và tiện ích liên quan
30 đến ngôn ngữ lập trình Java. 30 đến ngôn ngữ lập trình Java.
31 </longdescription> 31 </longdescription>
32 <longdescription lang="it">
33 La categoria dev-java contiene librerie ed utilità per il linguaggio Java.
34 </longdescription>
32</catmetadata> 35</catmetadata>
33 36

Legend:
Removed from v.1.9  
changed lines
  Added in v.1.10

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20