/[gentoo-x86]/dev-php/metadata.xml
Gentoo

Diff of /dev-php/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.7 Revision 1.8
23 </longdescription> 23 </longdescription>
24 <longdescription lang="vi"> 24 <longdescription lang="vi">
25 Nhóm dev-php chứa các thư viện và tiện ích liên quan 25 Nhóm dev-php chứa các thư viện và tiện ích liên quan
26 đến ngôn ngữ lập trình PHP. 26 đến ngôn ngữ lập trình PHP.
27 </longdescription> 27 </longdescription>
28 <longdescription lang="it">
29 La categoria dev-php contiene librerie ed utilità per il linguaggio di programmazione PHP.
30 </longdescription>
28</catmetadata> 31</catmetadata>
29 32

Legend:
Removed from v.1.7  
changed lines
  Added in v.1.8

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20