/[gentoo-x86]/dev-tex/metadata.xml
Gentoo

Diff of /dev-tex/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.7 Revision 1.8
24 <longdescription lang="vi"> 24 <longdescription lang="vi">
25 Nhóm dev-tex chứa các thư viện và tiện ích liên quan 25 Nhóm dev-tex chứa các thư viện và tiện ích liên quan
26 đến ngôn ngữ lập trình TeX và các môi trường dựa trên 26 đến ngôn ngữ lập trình TeX và các môi trường dựa trên
27 TeX như LaTeX. 27 TeX như LaTeX.
28 </longdescription> 28 </longdescription>
29 <longdescription lang="it">
30 La categoria dev-tex contiene librerie e utilità utili in ambiente TeX e LaTeX.
31 </longdescription>
29</catmetadata> 32</catmetadata>
30 33

Legend:
Removed from v.1.7  
changed lines
  Added in v.1.8

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20