/[gentoo-x86]/kde-base/khangman/ChangeLog
Gentoo

Diff of /kde-base/khangman/ChangeLog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.200 Revision 1.319
1# ChangeLog for kde-base/khangman 1# ChangeLog for kde-base/khangman
2# Copyright 1999-2012 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2 2# Copyright 1999-2014 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/kde-base/khangman/Attic/ChangeLog,v 1.200 2012/01/25 18:17:26 johu Exp $ 3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/kde-base/khangman/Attic/ChangeLog,v 1.319 2014/07/23 16:52:23 johu Exp $
4
5 23 Jul 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.13.2.ebuild:
6 Remove KDE SC 4.13.2
7
8*khangman-4.13.3 (16 Jul 2014)
9
10 16 Jul 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.13.3.ebuild:
11 Version bump KDE SC 4.13.3
12
13 19 Jun 2014; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.13.1.ebuild:
14 Remove KDE SC 4.13.1
15
16 19 Jun 2014; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.13.0.ebuild:
17 Remove KDE SC 4.13.0
18
19*khangman-4.13.2 (15 Jun 2014)
20
21 15 Jun 2014; Michael Palimaka <kensington@gentoo.org> +khangman-4.13.2.ebuild:
22 Version bump KDE SC 4.13.2
23
24*khangman-4.13.1 (13 May 2014)
25
26 13 May 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.13.1.ebuild:
27 Version bump KDE SC 4.13.1
28
29 08 May 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.11.5.ebuild:
30 Remove old
31
32 08 May 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.12.5.ebuild:
33 Stable for ppc64, wrt bug #504210
34
35 07 May 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.12.5.ebuild:
36 Stable for ppc, wrt bug #504210
37
38 07 May 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.12.3.ebuild:
39 Remove KDE SC 4.12.3
40
41 07 May 2014; Mikle Kolyada <zlogene@gentoo.org> khangman-4.12.5.ebuild:
42 x86 stable wrt bug #504210
43
44 06 May 2014; Mikle Kolyada <zlogene@gentoo.org> khangman-4.12.5.ebuild:
45 amd64 stable wrt bug #504210
46
47 29 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.12.4.ebuild:
48 Remove KDE SC 4.12.4
49
50*khangman-4.12.5 (29 Apr 2014)
51
52 29 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.12.5.ebuild:
53 Version bump KDE SC 4.12.5
54
55 16 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> khangman-4.13.0.ebuild:
56 Restore KEYWORDS for KDE SC 4.13.0
57
58*khangman-4.13.0 (16 Apr 2014)
59
60 16 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.13.0.ebuild:
61 Version bump KDE SC 4.13.0
62
63*khangman-4.12.4 (01 Apr 2014)
64
65 01 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.12.4.ebuild:
66 Version bump KDE SC 4.12.4
67
68 11 Mar 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.12.2.ebuild:
69 Remove KDE SC 4.12.2
70
71*khangman-4.12.3 (04 Mar 2014)
72
73 04 Mar 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.12.3.ebuild:
74 Version bump KDE SC 4.12.3
75
76 23 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.11.2.ebuild:
77 Remove old
78
79 23 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
80 Stable for ppc64, wrt bug #493782
81
82 20 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
83 Stable for ppc, wrt bug #493782
84
85 16 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
86 Stable for x86, wrt bug #493782
87
88 14 Feb 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.12.1.ebuild:
89 Remove KDE SC 4.12.1
90
91 09 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
92 Stable for amd64, wrt bug #493782
93
94*khangman-4.12.2 (06 Feb 2014)
95
96 06 Feb 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
97 +khangman-4.12.2.ebuild:
98 Version bump KDE SC 4.12.2
99
100 20 Jan 2014; Michael Palimaka <kensington@gentoo.org>
101 -khangman-4.12.0.ebuild:
102 Remove KDE SC 4.12.0
103
104 20 Jan 2014; Michael Palimaka <kensington@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
105 Restore keywords that were accidentally omitted.
106
107*khangman-4.12.1 (18 Jan 2014)
108
109 18 Jan 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
110 +khangman-4.12.1.ebuild:
111 Version bump KDE SC 4.12.1
112
113 10 Jan 2014; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.11.4.ebuild:
114 Remove KDE SC 4.11.4
115
116*khangman-4.11.5 (10 Jan 2014)
117
118 10 Jan 2014; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> +khangman-4.11.5.ebuild:
119 Bump KDE SC 4.11.5
120
121*khangman-4.12.0 (18 Dec 2013)
122
123 18 Dec 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.12.0.ebuild:
124 Version bump KDE SC 4.12.0
125
126 12 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.5.ebuild:
127 Remove old
128
129 11 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
130 Stable for ppc64, wrt bug #484884
131
132 11 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
133 Stable for ppc, wrt bug #484884
134
135 10 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
136 Stable for ppc, wrt bug #484884
137
138 09 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
139 Stable for x86, wrt bug #484884
140
141 08 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
142 Stable for amd64, wrt bug #484884
143
144 04 Dec 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.11.3.ebuild:
145 Remove KDE SC 4.11.3
146
147*khangman-4.11.4 (03 Dec 2013)
148
149 03 Dec 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.11.4.ebuild:
150 Version bump KDE SC 4.11.4
151
152*khangman-4.11.3 (05 Nov 2013)
153
154 05 Nov 2013; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
155 +khangman-4.11.3.ebuild:
156 Version bump KDE SC 4.11.3
157
158 10 Oct 2013; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.11.1.ebuild:
159 Drop KDE SC 4.11.1
160
161*khangman-4.11.2 (08 Oct 2013)
162
163 08 Oct 2013; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> +khangman-4.11.2.ebuild:
164 Version bump KDE SC 4.11.2
165
166 03 Sep 2013; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.11.0.ebuild:
167 Drop KDE 4.11.0
168
169*khangman-4.11.1 (03 Sep 2013)
170
171 03 Sep 2013; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> +khangman-4.11.1.ebuild:
172 Bump KDE to 4.1.1
173
174*khangman-4.11.0 (14 Aug 2013)
175
176 14 Aug 2013; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
177 +khangman-4.11.0.ebuild:
178 Version bump KDE SC 4.11.0
179
180 02 Aug 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.10.4.ebuild:
181 Remove KDE SC 4.10.4
182
183 02 Aug 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.5.ebuild:
184 Stable for ppc64, wrt to bug #477634
185
186 31 Jul 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild,
187 khangman-4.10.5.ebuild:
188 Update HOMEPAGE wrt bug #479004.
189
190 30 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.5.ebuild:
191 Stable for ppc, wrt to bug #477634
192
193 29 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.5.ebuild:
194 Stable for x86, wrt to bug #477634
195
196 27 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.5.ebuild:
197 Stable for amd64, wrt to bug #477634
198
199*khangman-4.10.5 (02 Jul 2013)
200
201 02 Jul 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.10.5.ebuild:
202 Version bump KDE SC 4.10.5
203
204 02 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.3.ebuild:
205 Remove old
206
207 02 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild:
208 Stable for ppc64, wrt to bug #473942
209
210 01 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild:
211 Stable for ppc, wrt to bug #473942
212
213 30 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild:
214 Stable for x86, wrt to bug #473942
215
216 29 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild:
217 Stable for amd64, wrt to bug #473942
218
219 08 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.2.ebuild:
220 Remove old
221
222 08 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.3.ebuild:
223 Stable for ppc64, wrt to bug #471392
224
225 06 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.3.ebuild:
226 Stable for ppc, wrt to bug #471392
227
228 05 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.3.ebuild:
229 Stable for x86, wrt to bug #471392
230
231*khangman-4.10.4 (04 Jun 2013)
232
233 04 Jun 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.10.4.ebuild:
234 Version bump KDE SC 4.10.4
235
236 04 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.3.ebuild:
237 Stable for amd64, wrt to bug #471392
238
239*khangman-4.10.3 (06 May 2013)
240
241 06 May 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.10.3.ebuild:
242 Version bump KDE SC 4.10.3
243
244 05 May 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.1.ebuild:
245 Remove old
246
247 05 May 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.2.ebuild:
248 Stable for ppc64, wrt to bug #466074
249
250 01 May 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.2.ebuild:
251 Stable for ppc, wrt to bug #466074
252
253 30 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.2.ebuild:
254 Stable for x86, wrt to bug #466074
255
256 29 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.2.ebuild:
257 Stable for amd64, wrt to bug #466074
258
259*khangman-4.10.2 (05 Apr 2013)
260
261 05 Apr 2013; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
262 +khangman-4.10.2.ebuild:
263 Version bump KDE SC 4.10.2
264
265 02 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.1.ebuild:
266 Stable for ppc64, wrt to bug #462890
267
268 01 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.0.ebuild,
269 -khangman-4.9.5.ebuild:
270 Remove old
271
272 01 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.1.ebuild:
273 Stable for ppc, wrt to bug #462890
274
275 31 Mar 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.1.ebuild:
276 Stable for x86, wrt bug #462890
277
278 31 Mar 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.1.ebuild:
279 Stable for amd64, wrt bug #462890
280
281*khangman-4.10.1 (06 Mar 2013)
282
283 06 Mar 2013; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
284 +khangman-4.10.1.ebuild:
285 Version bump KDE SC 4.10.1
286
287 23 Feb 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.0.ebuild,
288 khangman-4.9.5.ebuild:
289 Add ~ppc64, wrt bug #455960
290
291*khangman-4.10.0 (06 Feb 2013)
292
293 06 Feb 2013; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.10.0.ebuild:
294 Version bump KDE SC 4.10.0
295
296 28 Jan 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.9.3.ebuild,
297 -khangman-4.9.4.ebuild:
298 Remove old
299
300 27 Jan 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.9.5.ebuild:
301 Stable for ppc, wrt bug #450678
302
303 27 Jan 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.9.5.ebuild:
304 Stable for x86, wrt bug #450678
305
306 27 Jan 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.9.5.ebuild:
307 Stable for amd64, wrt bug #450678
308
309*khangman-4.9.5 (05 Jan 2013)
310
311 05 Jan 2013; <creffett@gentoo.org> +khangman-4.9.5.ebuild:
312 Version bump KDE SC 4.9.5
313
314 22 Dec 2012; Markus Meier <maekke@gentoo.org> khangman-4.9.4.ebuild:
315 add ~arm
316
317 08 Dec 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
318 -khangman-4.8.5.ebuild:
319 Drop KDE 4.8
320
321*khangman-4.9.4 (05 Dec 2012)
322
323 05 Dec 2012; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.9.4.ebuild:
324 Version bump KDE SC 4.9.4
325
326 30 Nov 2012; <ago@gentoo.org> khangman-4.9.3.ebuild:
327 Stable for ppc, wrt bug #442394
328
329 23 Nov 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.9.3.ebuild:
330 Stable for x86, wrt bug #442394
331
332 23 Nov 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.9.3.ebuild:
333 Stable for amd64, wrt bug #442394
334
335 13 Nov 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.9.2.ebuild:
336 Remove KDE SC 4.9.2
337
338 13 Nov 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.9.1.ebuild:
339 Remove KDE SC 4.9.1
340
341*khangman-4.9.3 (08 Nov 2012)
342
343 08 Nov 2012; <creffett@gentoo.org> +khangman-4.9.3.ebuild:
344 Version bump KDE SC 4.9.3
345
346*khangman-4.9.2 (02 Oct 2012)
347
348 02 Oct 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.9.2.ebuild:
349 Version bump KDE SC 4.9.2
350
351 21 Sep 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.9.0.ebuild:
352 Remove KDE SC 4.9.0
353
354*khangman-4.9.1 (04 Sep 2012)
355
356 04 Sep 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.9.1.ebuild:
357 Version bump KDE SC 4.9.1
358
359 03 Sep 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.7.4.ebuild:
360 Remove KDE SC 4.7.4
361
362 03 Sep 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.8.3.ebuild:
363 Remove KDE SC 4.8.3
364
365 03 Sep 2012; Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org> khangman-4.8.5.ebuild:
366 Stable on ppc wrt bug#431892.
367
368 02 Sep 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.8.5.ebuild:
369 Stable for x86, wrt bug #431892
370
371 02 Sep 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.8.5.ebuild:
372 Stable for amd64, wrt bug #431892
373
374 17 Aug 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.8.4.ebuild:
375 Remove KDE SC 4.8.4
376
377 11 Aug 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> khangman-4.9.0.ebuild:
378 libkdeedu is also RDEPEND, bug 430804
379
380*khangman-4.8.5 (07 Aug 2012)
381
382 07 Aug 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.8.5.ebuild:
383 Version bump KDE SC 4.8.5
384
385*khangman-4.9.0 (01 Aug 2012)
386
387 01 Aug 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.9.0.ebuild:
388 Version bump KDE SC 4.9.0
389
390*khangman-4.8.4 (21 Jun 2012)
391
392 21 Jun 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
393 +khangman-4.8.4.ebuild:
394 Version bump KDE SC 4.8.4
395
396 24 May 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.8.1.ebuild:
397 Remove KDE SC 4.8.1
398
399 24 May 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.8.3.ebuild:
400 Stable for x86, wrt bug #414605
401
402 18 May 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.8.3.ebuild:
403 Stable for amd64, wrt bug #414605
404
405 18 May 2012; Joseph Jezak <josejx@gentoo.org> khangman-4.8.3.ebuild:
406 Marked ~ppc ~ppc64 for bug #402989.
407
408 08 May 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.8.2.ebuild:
409 Remove KDE SC 4.8.2
410
411*khangman-4.8.3 (03 May 2012)
412
413 03 May 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.8.3.ebuild:
414 Version bump KDE SC 4.8.3
415
416 18 Apr 2012; Markus Meier <maekke@gentoo.org> khangman-4.8.1.ebuild:
417 x86 stable, bug #409403
418
419*khangman-4.8.2 (04 Apr 2012)
420
421 04 Apr 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.8.2.ebuild:
422 Version bump KDE SC 4.8.2
423
424 04 Apr 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.8.1.ebuild:
425 Stable for amd64, wrt bug #409403
426
427 23 Mar 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.8.0.ebuild:
428 Remove KDE SC 4.8.0
429
430*khangman-4.8.1 (06 Mar 2012)
431
432 06 Mar 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
433 +khangman-4.8.1.ebuild:
434 Version bump KDE SC 4.8.1
435
436 20 Feb 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.6.3.ebuild:
437 Remove KDE SC 4.6.3
438
439 18 Feb 2012; nixnut <nixnut@gentoo.org> khangman-4.7.4.ebuild:
440 ppc stable #396359
4 441
5*khangman-4.8.0 (25 Jan 2012) 442*khangman-4.8.0 (25 Jan 2012)
6 443
7 25 Jan 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.8.0.ebuild: 444 25 Jan 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.8.0.ebuild:
8 Version bump KDE SC 4.8.0 445 Version bump KDE SC 4.8.0
783 1220
784 15 Jan 2005; Dan Armak <danarmak@gentoo.org> +metadata.xml, 1221 15 Jan 2005; Dan Armak <danarmak@gentoo.org> +metadata.xml,
785 +khangman-3.4.0_beta1.ebuild: 1222 +khangman-3.4.0_beta1.ebuild:
786 Adding the split ebuilds to portage. For KDE 3.4, we've created separate 1223 Adding the split ebuilds to portage. For KDE 3.4, we've created separate
787 ebuilds for all the KDE apps. 1224 ebuilds for all the KDE apps.
788

Legend:
Removed from v.1.200  
changed lines
  Added in v.1.319

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20