/[gentoo-x86]/net-misc/tor/Manifest
Gentoo

Diff of /net-misc/tor/Manifest

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.352 Revision 1.353
11AUX torrc-r1 140 RMD160 4949b9c875ee65d876381015eb7f00a2c611494c SHA1 52e5bc3cfb19f8c912697e5489cc1b7527f8059e SHA256 6766943a69e4784d02f173b5d74b8eb9345f878ef4eb36edab34bbf649ef2738 11AUX torrc-r1 140 RMD160 4949b9c875ee65d876381015eb7f00a2c611494c SHA1 52e5bc3cfb19f8c912697e5489cc1b7527f8059e SHA256 6766943a69e4784d02f173b5d74b8eb9345f878ef4eb36edab34bbf649ef2738
12AUX torrc.sample-0.1.2.6.patch 1145 RMD160 3656774f05abe54ec22a121954a1d437fe1da520 SHA1 a0c658eafc8feb134e4ce8c7a5cdf94074ad79f5 SHA256 5b94e1d8c097626402b0b388fefb15f11b95db112b23d358e04cfe55331911f1 12AUX torrc.sample-0.1.2.6.patch 1145 RMD160 3656774f05abe54ec22a121954a1d437fe1da520 SHA1 a0c658eafc8feb134e4ce8c7a5cdf94074ad79f5 SHA256 5b94e1d8c097626402b0b388fefb15f11b95db112b23d358e04cfe55331911f1
13AUX torrc.sample.patch 1281 RMD160 dfc56376c636acbf965ae80237873489659d46a2 SHA1 01ebc6c28b4d1753266bf34ef72de92937865c4f SHA256 b60b3f454eb0d475c6746ee18b70f1681f8653a4b2e032889135f8939dd13e14 13AUX torrc.sample.patch 1281 RMD160 dfc56376c636acbf965ae80237873489659d46a2 SHA1 01ebc6c28b4d1753266bf34ef72de92937865c4f SHA256 b60b3f454eb0d475c6746ee18b70f1681f8653a4b2e032889135f8939dd13e14
14DIST tor-0.2.1.31.tar.gz 2558057 RMD160 31d95b71675c845ae657a0bcc522599015a2c088 SHA1 21c2ef68c0276c3d37253a5965044e254dd5c6f2 SHA256 eccda3412c5d8d533895828ebb9019fa26ea571e4ef93d955ee609a9a3917dfe 14DIST tor-0.2.1.31.tar.gz 2558057 RMD160 31d95b71675c845ae657a0bcc522599015a2c088 SHA1 21c2ef68c0276c3d37253a5965044e254dd5c6f2 SHA256 eccda3412c5d8d533895828ebb9019fa26ea571e4ef93d955ee609a9a3917dfe
15DIST tor-0.2.2.34.tar.gz 2752710 RMD160 3cbf6f00ab88010ed2f916526c4acef9a8514c37 SHA1 81d777d07d01513da483bcd27dc92bc36112e771 SHA256 a027a535b35e5f9ca7091e4c83a06b4be48f0f95d6906bdd467ccc0659e7e798 15DIST tor-0.2.2.34.tar.gz 2752710 RMD160 3cbf6f00ab88010ed2f916526c4acef9a8514c37 SHA1 81d777d07d01513da483bcd27dc92bc36112e771 SHA256 a027a535b35e5f9ca7091e4c83a06b4be48f0f95d6906bdd467ccc0659e7e798
16DIST tor-0.2.3.7-alpha.tar.gz 2902591 RMD160 fe37e44f7af19b16ad0a983491fd631746d481d3 SHA1 7ac27fc0a991b5042bbd89d342a9f67908ce132d SHA256 c736e3de356b78fd47c96c6c64bdceb9dec9ef2457475a0601d261cf1854b695
17DIST tor-0.2.3.8-alpha.tar.gz 2909997 RMD160 eec1f3b549b1513d2c39791c79a18496d97a4809 SHA1 7ca5c1cfa5a1a3d1c923298a47fe2430495bedcc SHA256 b7c40f5f4fbd0a42b6863c29a69cc7b06d9e1cc9609f934a550f2019426d8dc4 16DIST tor-0.2.3.8-alpha.tar.gz 2909997 RMD160 eec1f3b549b1513d2c39791c79a18496d97a4809 SHA1 7ca5c1cfa5a1a3d1c923298a47fe2430495bedcc SHA256 b7c40f5f4fbd0a42b6863c29a69cc7b06d9e1cc9609f934a550f2019426d8dc4
18DIST tor-0.2.3.9-alpha.tar.gz 2954904 RMD160 7bd2e8c792df453f386563932cf1f147936264f8 SHA1 9973e74e314416f8f68c54d12f7baf050e049e3d SHA256 91cb2403860eb43e466a35a45d7d741e901ddb9c8be42317bc9013fa1927c04d 17DIST tor-0.2.3.9-alpha.tar.gz 2954904 RMD160 7bd2e8c792df453f386563932cf1f147936264f8 SHA1 9973e74e314416f8f68c54d12f7baf050e049e3d SHA256 91cb2403860eb43e466a35a45d7d741e901ddb9c8be42317bc9013fa1927c04d
19EBUILD tor-0.2.1.31-r1.ebuild 2859 RMD160 dda9674702f2062dc0c93ba9de9cbb25e0a02097 SHA1 df3d678adc46a2da51eaaf61375553fa0409c80e SHA256 a96abf0688b938375515e2e4b72da0a3e6bc20bf799ae355154bec2c68cce7cf 18EBUILD tor-0.2.1.31-r1.ebuild 2859 RMD160 dda9674702f2062dc0c93ba9de9cbb25e0a02097 SHA1 df3d678adc46a2da51eaaf61375553fa0409c80e SHA256 a96abf0688b938375515e2e4b72da0a3e6bc20bf799ae355154bec2c68cce7cf
20EBUILD tor-0.2.2.34-r1.ebuild 2264 RMD160 cfb388ba36e7f7cc78b793090d0d4b785387f4ea SHA1 7a5af2c851672196ce408426d2b159b0f4d390bf SHA256 eced7473565fb8c1b929411e72b17506fee114671f4b69ece02ff2e38c61ef84 19EBUILD tor-0.2.2.34-r1.ebuild 2264 RMD160 cfb388ba36e7f7cc78b793090d0d4b785387f4ea SHA1 7a5af2c851672196ce408426d2b159b0f4d390bf SHA256 eced7473565fb8c1b929411e72b17506fee114671f4b69ece02ff2e38c61ef84
21EBUILD tor-0.2.2.34.ebuild 2184 RMD160 9accd89f4236d5e28b9f1b8589818da92a13b561 SHA1 66c6cbd57179923934f1f5b155be082954b59e06 SHA256 4f1b4527429de8050884edb17ff1557f5e61e9eae2a31166736fb5d2b93d75ee 20EBUILD tor-0.2.2.34.ebuild 2184 RMD160 9accd89f4236d5e28b9f1b8589818da92a13b561 SHA1 66c6cbd57179923934f1f5b155be082954b59e06 SHA256 4f1b4527429de8050884edb17ff1557f5e61e9eae2a31166736fb5d2b93d75ee
22EBUILD tor-0.2.3.7_alpha.ebuild 2364 RMD160 ffb1a886a8f3afd50448da52899ab29e4a3a8150 SHA1 010227d454fe0ff6691447ebbddf25fee097a9a4 SHA256 43cfd7470c48c1232556b1fcac24f029356643a66e930c7948bb45aacabab923
23EBUILD tor-0.2.3.8_alpha.ebuild 2234 RMD160 c0e9f4fe0ef5331af90732667863ee433bd0a968 SHA1 ed36014de8f4daa093a48506dfa576f5b133689f SHA256 99f0d59774241cd4645d05765ec900afbd36706a8b76c3858e55dfd098c65357 21EBUILD tor-0.2.3.8_alpha.ebuild 2234 RMD160 c0e9f4fe0ef5331af90732667863ee433bd0a968 SHA1 ed36014de8f4daa093a48506dfa576f5b133689f SHA256 99f0d59774241cd4645d05765ec900afbd36706a8b76c3858e55dfd098c65357
24EBUILD tor-0.2.3.9_alpha.ebuild 2234 RMD160 298ac5bcf686559a4802266d854865dd7b149bc0 SHA1 514eba18106d39a4c7585680a2f8fa4fe3867c65 SHA256 f33c5fa4208c9d492a1433fcc419348c85886e595e7467b9a535f1a17c60e977 22EBUILD tor-0.2.3.9_alpha.ebuild 2234 RMD160 298ac5bcf686559a4802266d854865dd7b149bc0 SHA1 514eba18106d39a4c7585680a2f8fa4fe3867c65 SHA256 f33c5fa4208c9d492a1433fcc419348c85886e595e7467b9a535f1a17c60e977
25MISC ChangeLog 44441 RMD160 9c25464d7455be860d6e97d5d0d795bd142c9775 SHA1 6608009b7bff524d2f4b0fbf234f470ef69fb98b SHA256 ae251e1ae278d29ecb0bbfd4f2c8e9a542a880c1ca9f32736679a25a8a75e2e2 23MISC ChangeLog 44546 RMD160 babe0e4557b27f07f178055a5820b91205aa8f99 SHA1 414274366062672f161d7ecdde9802d28fcd3c65 SHA256 209b7c258db64f25e8f811b1ae4847b637f29905953a28538fbbf003d335cf4a
26MISC metadata.xml 596 RMD160 2527172185bb74e5ea6167d56b2e3476c48eb078 SHA1 93be4ae496f77aa63bb77d720f51bf3510798daa SHA256 c7622b255363171fd1b351e14e592beb901d332f976a2e77c409e14ef5ed20bc 24MISC metadata.xml 596 RMD160 2527172185bb74e5ea6167d56b2e3476c48eb078 SHA1 93be4ae496f77aa63bb77d720f51bf3510798daa SHA256 c7622b255363171fd1b351e14e592beb901d332f976a2e77c409e14ef5ed20bc
27-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 25-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
28Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux) 26Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
29 27
30iEYEAREIAAYFAk7iiZMACgkQl5yvQNBFVTUwagCdGq2L5fC7ZVN3BUVb/pAY/ut/ 28iEYEAREIAAYFAk7iip8ACgkQl5yvQNBFVTUFmwCgguOA1ACG3fLfqM4pFqZS8iQd
31k5QAoIqXrxledKPf4AxPLHoAgN0VrgKx 291tcAn3Hyd54Ny0aezhKWYnNxJqe6JJF7
32=NmAF 30=yqdy
33-----END PGP SIGNATURE----- 31-----END PGP SIGNATURE-----

Legend:
Removed from v.1.352  
changed lines
  Added in v.1.353

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20