/[gentoo-x86]/www-client/firefox/Manifest
Gentoo

Diff of /www-client/firefox/Manifest

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.174 Revision 1.175
3 3
4AUX firefox-14.0_beta7-gst-aac-mp3.patch 2454 SHA256 ef3e6539d292629a52a592cecd90a23562480d7280cfd3883d4407ad06e418a7 SHA512 ecd4b594371b6ff00980fd79959805e87e2f54deb5b790c246c7e592b5c29e7e847c3a9863730c891532a5180c67937e73f8474aa3e4a16b94a35ba4e29624ad WHIRLPOOL cc977bd7cc1b48162e906ad4541592b153d9a0434c8d608fdb2b281ba143385a95808135e967876813435a31caf323f4f0b28bc6751d5285969d7c6dfe46874e 4AUX firefox-14.0_beta7-gst-aac-mp3.patch 2454 SHA256 ef3e6539d292629a52a592cecd90a23562480d7280cfd3883d4407ad06e418a7 SHA512 ecd4b594371b6ff00980fd79959805e87e2f54deb5b790c246c7e592b5c29e7e847c3a9863730c891532a5180c67937e73f8474aa3e4a16b94a35ba4e29624ad WHIRLPOOL cc977bd7cc1b48162e906ad4541592b153d9a0434c8d608fdb2b281ba143385a95808135e967876813435a31caf323f4f0b28bc6751d5285969d7c6dfe46874e
5AUX firefox-14.0_beta7-gst-youtube-h264.patch 1437 SHA256 9b871769727e6d16939c55695b4f08c6b460c3f6cf5bce46ce429f40c4801669 SHA512 b5964f9e569281209db492d27f6f1c12fb316fd52bb67e624ed438a3c005018f1c5554f6c976ab226541dc86a3ac47e26a07146c1cf9f549685d03605e217909 WHIRLPOOL 928bb7abe481188ad229fd833fd282e388cbf65166477c65e166f0af83784e4d3219cc4d2b8127df2cad13213d1cecfbb26afe9f6dc2059618c7f7c39c52fd6a 5AUX firefox-14.0_beta7-gst-youtube-h264.patch 1437 SHA256 9b871769727e6d16939c55695b4f08c6b460c3f6cf5bce46ce429f40c4801669 SHA512 b5964f9e569281209db492d27f6f1c12fb316fd52bb67e624ed438a3c005018f1c5554f6c976ab226541dc86a3ac47e26a07146c1cf9f549685d03605e217909 WHIRLPOOL 928bb7abe481188ad229fd833fd282e388cbf65166477c65e166f0af83784e4d3219cc4d2b8127df2cad13213d1cecfbb26afe9f6dc2059618c7f7c39c52fd6a
6AUX gentoo-default-prefs.js-1 821 SHA256 16259ec24a231d1d60097c8d892caa80d2703ba5be72304f6da55cfce1b329de SHA512 b63542c51edfe0158ce487b317ea6d36ffc17cf8457534adb6aa3f613d9a027f4285c9dcf76eb1b96de6bbc10ba09948fa6c081e00cfb25ca47450cbc32923f2 WHIRLPOOL 770d4b15f1b142ee1f59ce47f7b6d9e4bf4adb20a8a9fc104ea7d6c2481edb0d685c2e672008dbd869d92e8b24ea6ad8efdb4180421ff19ae88d0a9f6f752121 6AUX gentoo-default-prefs.js-1 821 SHA256 16259ec24a231d1d60097c8d892caa80d2703ba5be72304f6da55cfce1b329de SHA512 b63542c51edfe0158ce487b317ea6d36ffc17cf8457534adb6aa3f613d9a027f4285c9dcf76eb1b96de6bbc10ba09948fa6c081e00cfb25ca47450cbc32923f2 WHIRLPOOL 770d4b15f1b142ee1f59ce47f7b6d9e4bf4adb20a8a9fc104ea7d6c2481edb0d685c2e672008dbd869d92e8b24ea6ad8efdb4180421ff19ae88d0a9f6f752121
7AUX icon/firefox.desktop 276 SHA256 06565ade11b6e4b448cf10339696c43f31e73cb6824491094bb6e0ab902c7cf5 SHA512 3ab9aa94d3006518fb154c887e9be99fd372a75ac128b8d37debe5d72f26fb7103dd36f75bb6111750e93d520b730a29a8118805fe84be8f3021e4528c0ec47e WHIRLPOOL 9722c40c167bb1a76e7a81e3b1aedbb3cd10a09e00361fe1678883feff33e1d9ce31379f150a757d8b2667715175c2bbc16a714164d02210b4284ee91a25f8f5 7AUX icon/firefox.desktop 276 SHA256 06565ade11b6e4b448cf10339696c43f31e73cb6824491094bb6e0ab902c7cf5 SHA512 3ab9aa94d3006518fb154c887e9be99fd372a75ac128b8d37debe5d72f26fb7103dd36f75bb6111750e93d520b730a29a8118805fe84be8f3021e4528c0ec47e WHIRLPOOL 9722c40c167bb1a76e7a81e3b1aedbb3cd10a09e00361fe1678883feff33e1d9ce31379f150a757d8b2667715175c2bbc16a714164d02210b4284ee91a25f8f5
8DIST firefox-10.0-patches-0.8.tar.xz 18456 SHA256 ec333d90aed209e22a2b2049b8483e8fac62b7ed5b664a0b6255769c4bb90e5d 8DIST firefox-10.0-patches-0.8.tar.xz 18456 SHA256 ec333d90aed209e22a2b2049b8483e8fac62b7ed5b664a0b6255769c4bb90e5d SHA512 812c8623f5650fae3d77ef412b31eef8cf3537a2072fe04a24baed18f8b3bb7bd8b8c097c13480b22737fd86e630fe572e6b24eba6a2e2f8872fd19efadf1d99 WHIRLPOOL e46addacae4e3b1151de339451cd1166bccc2efee36dcbb45019d4e072991b7213b1ef8de15702b0442d0b872a43b477324d11150a8305741433db61ab7a8c17
9DIST firefox-10.0-patches-0.9.tar.xz 19120 SHA256 55841946b9b74d68c70323feb9dfcca2570b22c5b979417e4a26c37e3c355c9f SHA512 651902cd4f5f4006e3afa6771ba14af992e1ae966f74d41fb1e775768a58b07ac97dcc0a51ef9222ede257f816a267752a6b1eda9104e3b0f14dbac3b6e466fb WHIRLPOOL 2eeca1ab0f420440c6b720ffbadc182f13d0fc37e41be83ef1180bcb58fd45c5ab24f5e80430ff44b8e2ae518f0655e629a18652493d6ef58eca4fa6751c6d32 9DIST firefox-10.0-patches-0.9.tar.xz 19120 SHA256 55841946b9b74d68c70323feb9dfcca2570b22c5b979417e4a26c37e3c355c9f SHA512 651902cd4f5f4006e3afa6771ba14af992e1ae966f74d41fb1e775768a58b07ac97dcc0a51ef9222ede257f816a267752a6b1eda9104e3b0f14dbac3b6e466fb WHIRLPOOL 2eeca1ab0f420440c6b720ffbadc182f13d0fc37e41be83ef1180bcb58fd45c5ab24f5e80430ff44b8e2ae518f0655e629a18652493d6ef58eca4fa6751c6d32
10DIST firefox-10.0.4esr-af.xpi 238740 SHA256 375d0ef6e2c5543276704920fcaac881c8a852b17d300224848fa71636be7b5b SHA512 05a93c92f0ec73f4d8d66f44db435d63cf8ee87ccc219326dfa8843ecb61ee5b635c5dd8da305a2bbb6ca1e357b01005869efe2f54c8397eb63988ab3b143c2e WHIRLPOOL bd9bb7ac0809e5b3a6b4950d4a6d7d3fbf9d3d3da17b5ed44c9c9e8d4486291a690bee1cec8d54563a12723666c402720b246faa2ee6fea385fb814328ace377 10DIST firefox-10.0.4esr-af.xpi 238740 SHA256 375d0ef6e2c5543276704920fcaac881c8a852b17d300224848fa71636be7b5b SHA512 05a93c92f0ec73f4d8d66f44db435d63cf8ee87ccc219326dfa8843ecb61ee5b635c5dd8da305a2bbb6ca1e357b01005869efe2f54c8397eb63988ab3b143c2e WHIRLPOOL bd9bb7ac0809e5b3a6b4950d4a6d7d3fbf9d3d3da17b5ed44c9c9e8d4486291a690bee1cec8d54563a12723666c402720b246faa2ee6fea385fb814328ace377
11DIST firefox-10.0.4esr-ak.xpi 240568 SHA256 246065e30882eeb5fe9017e65bec73e7bb60f35763b42a48c0adc6b375c28417 SHA512 f6555ce3dffdbea7edcbdff11f5fd60ef5a334362f656445d142925b3785dd381a02609869614b614e141876dae6a9f89a635fd452eaa98697678a361f2992d3 WHIRLPOOL 0d85b698cf69dc54cbbad6d1468a1818ed6b4cf904306740db3313c79b9fb8118a0111e3d9a203925b2749d548e6290b6415f2473bfe16c4d8317ca81c22c7b8 11DIST firefox-10.0.4esr-ak.xpi 240568 SHA256 246065e30882eeb5fe9017e65bec73e7bb60f35763b42a48c0adc6b375c28417 SHA512 f6555ce3dffdbea7edcbdff11f5fd60ef5a334362f656445d142925b3785dd381a02609869614b614e141876dae6a9f89a635fd452eaa98697678a361f2992d3 WHIRLPOOL 0d85b698cf69dc54cbbad6d1468a1818ed6b4cf904306740db3313c79b9fb8118a0111e3d9a203925b2749d548e6290b6415f2473bfe16c4d8317ca81c22c7b8
12DIST firefox-10.0.4esr-ar.xpi 263699 SHA256 6bf992eb757890ac79dc35b6ff7204435abf8070ca98260ce2940728b42a541b SHA512 6184b4ea53cd3820b0f495d621221b21cec372814f46ceb55b187322566127e4f34b9f814dd4fa145fd1ad50f229d0fae6fc5125dc0afeb27b5419a9db0163d5 WHIRLPOOL 8992b0ca1ad1c8d9f969cd7de3d66fb4b1ad57c6f16719986dee295071b2372b4549a20a8f843da8a3abe3b95b9e422a21d8e0c0144c015ebf7ab239130ad680 12DIST firefox-10.0.4esr-ar.xpi 263699 SHA256 6bf992eb757890ac79dc35b6ff7204435abf8070ca98260ce2940728b42a541b SHA512 6184b4ea53cd3820b0f495d621221b21cec372814f46ceb55b187322566127e4f34b9f814dd4fa145fd1ad50f229d0fae6fc5125dc0afeb27b5419a9db0163d5 WHIRLPOOL 8992b0ca1ad1c8d9f969cd7de3d66fb4b1ad57c6f16719986dee295071b2372b4549a20a8f843da8a3abe3b95b9e422a21d8e0c0144c015ebf7ab239130ad680
13DIST firefox-10.0.4esr-as.xpi 278740 SHA256 948e2a1adbe0e963a9983259305407f243b6c500df7fd9e8c30d1e7f68f3cf9d SHA512 f00be25b8005d346785e086f38f1edf9f8feae20a0b785075e7e1de7e2142f0ca1995f5312a8a191634ce8ece3d9b3e665179ab298b7ece24366e6dfe6d3253e WHIRLPOOL b3c2eaba0640116053b76d9ed1388e3333c84be2029d212fccee8efdd70838006a7bd94c04379738f109b30533057e8b7b9320023a468c482db8161fc71bff45 13DIST firefox-10.0.4esr-as.xpi 278740 SHA256 948e2a1adbe0e963a9983259305407f243b6c500df7fd9e8c30d1e7f68f3cf9d SHA512 f00be25b8005d346785e086f38f1edf9f8feae20a0b785075e7e1de7e2142f0ca1995f5312a8a191634ce8ece3d9b3e665179ab298b7ece24366e6dfe6d3253e WHIRLPOOL b3c2eaba0640116053b76d9ed1388e3333c84be2029d212fccee8efdd70838006a7bd94c04379738f109b30533057e8b7b9320023a468c482db8161fc71bff45
174DIST firefox-10.0.5esr-uk.xpi 279133 SHA256 2ac149587946e117377de00d9826b5bfe2a0e64ffe1e7cfc3e9d656b0dc84d1f 174DIST firefox-10.0.5esr-uk.xpi 279133 SHA256 2ac149587946e117377de00d9826b5bfe2a0e64ffe1e7cfc3e9d656b0dc84d1f
175DIST firefox-10.0.5esr-vi.xpi 262787 SHA256 1fed8c0c60abd723deb2c7d52f508cfb8e673512230bc9c7b796779618be90bc 175DIST firefox-10.0.5esr-vi.xpi 262787 SHA256 1fed8c0c60abd723deb2c7d52f508cfb8e673512230bc9c7b796779618be90bc
176DIST firefox-10.0.5esr-zh-CN.xpi 256548 SHA256 b2161e41b9e82473a06e5ff8e0ed3ee50b479448786826702c08eea1cee2907b 176DIST firefox-10.0.5esr-zh-CN.xpi 256548 SHA256 b2161e41b9e82473a06e5ff8e0ed3ee50b479448786826702c08eea1cee2907b
177DIST firefox-10.0.5esr-zh-TW.xpi 257493 SHA256 1b7e7b717a40376cc46d71fdf84d5b945d8e68d58e0cccca1ac69fb47f5397f7 177DIST firefox-10.0.5esr-zh-TW.xpi 257493 SHA256 1b7e7b717a40376cc46d71fdf84d5b945d8e68d58e0cccca1ac69fb47f5397f7
178DIST firefox-10.0.5esr-zu.xpi 246396 SHA256 be8e314881d4b099b456bea5fede78a08139a91a5703fb24476abbaab3c063f6 178DIST firefox-10.0.5esr-zu.xpi 246396 SHA256 be8e314881d4b099b456bea5fede78a08139a91a5703fb24476abbaab3c063f6
179DIST firefox-10.0.5esr.source.tar.bz2 75448904 SHA256 c91c0418ad199ea6950a31ad9097ba306970115887b51bbc2a5672edb462179c 179DIST firefox-10.0.5esr.source.tar.bz2 75448904 SHA256 c91c0418ad199ea6950a31ad9097ba306970115887b51bbc2a5672edb462179c SHA512 0d87654642270808fa4252d179644c4d22e38c3236f3d79fe8a2b9dedb42e9b7a4ea710d2efe5d5893407b59a164ffbdceb42405b05c94360c1a9b8a41abe77c WHIRLPOOL 4aab6e71cfeb76c2a69f423a274441957ca78583bb47d666a22cfa5fdaf944901b69777075f7d3716e382243a7e81efaf906b6b07da6f4bfd0da57f460746264
180DIST firefox-10.0.6esr-af.xpi 238745 SHA256 10c6017909b20de980d106a12d987616da899a7c0272b1e3d798dff3fcc6c920 SHA512 796f0dae3f6fe1cf8835536c34a93bca1027af19e107d781a7c8f612a8ff0b8d3d6ce7463a96363a5901a9272f43f4b17d2b7134fedcb35f7af522771e9b9d30 WHIRLPOOL 36eefb99affc056b843fd9dd022683b206a76d69b03d07f99aff66577295d0cda0978bdbf0ff90925d15b6ed129b83da4075b1bd80fac392e61677e31a5169ba 180DIST firefox-10.0.6esr-af.xpi 238745 SHA256 10c6017909b20de980d106a12d987616da899a7c0272b1e3d798dff3fcc6c920 SHA512 796f0dae3f6fe1cf8835536c34a93bca1027af19e107d781a7c8f612a8ff0b8d3d6ce7463a96363a5901a9272f43f4b17d2b7134fedcb35f7af522771e9b9d30 WHIRLPOOL 36eefb99affc056b843fd9dd022683b206a76d69b03d07f99aff66577295d0cda0978bdbf0ff90925d15b6ed129b83da4075b1bd80fac392e61677e31a5169ba
181DIST firefox-10.0.6esr-ak.xpi 240572 SHA256 2399ba4cb1762b110d9851df73a097e07db6219addd5fcd752c632f9e79d061b SHA512 1809d7b0507ae54abc1a74581532115319fe5714ca5b3f9a67e87231374ad343e6365a0fdc62cfdbbc3b8ae7b162cbc01da4fd86821e97439ac14750a4d04d55 WHIRLPOOL 4013200e2a3f93c2702841c406e8508a5c4489c838f60ea5747460ae68254ed64a9d3de983e3acb6cf41168ab2bed50e1860010a8964359f8309c388f00063df 181DIST firefox-10.0.6esr-ak.xpi 240572 SHA256 2399ba4cb1762b110d9851df73a097e07db6219addd5fcd752c632f9e79d061b SHA512 1809d7b0507ae54abc1a74581532115319fe5714ca5b3f9a67e87231374ad343e6365a0fdc62cfdbbc3b8ae7b162cbc01da4fd86821e97439ac14750a4d04d55 WHIRLPOOL 4013200e2a3f93c2702841c406e8508a5c4489c838f60ea5747460ae68254ed64a9d3de983e3acb6cf41168ab2bed50e1860010a8964359f8309c388f00063df
182DIST firefox-10.0.6esr-ar.xpi 263703 SHA256 2646d869de8f25dc3ddfc5e5cbe1fbbccb2be2ef2d1ed2e5eb546b7b644f172b SHA512 690960440d959d90273e28d9769fcfc3b9ac543830b8736d1dbc8be445f0f872ce4512c2261ba0c3a3d99be906f32df36d9618c60144c529ce65916c7f48e266 WHIRLPOOL 84efacbe1ee4a2338942cece601330a83a3f9c0428b4ba16ab617ca4cca138387d6335657cc5d86b8a199579bbc214fbe6fad63e51faccf1c76e5fc726a07bee 182DIST firefox-10.0.6esr-ar.xpi 263703 SHA256 2646d869de8f25dc3ddfc5e5cbe1fbbccb2be2ef2d1ed2e5eb546b7b644f172b SHA512 690960440d959d90273e28d9769fcfc3b9ac543830b8736d1dbc8be445f0f872ce4512c2261ba0c3a3d99be906f32df36d9618c60144c529ce65916c7f48e266 WHIRLPOOL 84efacbe1ee4a2338942cece601330a83a3f9c0428b4ba16ab617ca4cca138387d6335657cc5d86b8a199579bbc214fbe6fad63e51faccf1c76e5fc726a07bee
183DIST firefox-10.0.6esr-as.xpi 278743 SHA256 6f22a654957a33c19be876c9312db7d545064bb829a1a2496e2f309b7ee2491d SHA512 2bcdc2167d4ff1953286aa9bf2d0996f4b9817ca6ddd0cda1459e38cc72fc3a4694d711720f03abfdb553d53f4c06794f0d56436808d86361a80f27c65e8d229 WHIRLPOOL 2a7b36e769f4e714e73c695b6bec0fbb2bcbc8755e8a168a9ea5037b9f607a0b5cb6e3daa7eb15806ce38e6e428392d4b10759ccf9bc1e9f17e62c894444b094 183DIST firefox-10.0.6esr-as.xpi 278743 SHA256 6f22a654957a33c19be876c9312db7d545064bb829a1a2496e2f309b7ee2491d SHA512 2bcdc2167d4ff1953286aa9bf2d0996f4b9817ca6ddd0cda1459e38cc72fc3a4694d711720f03abfdb553d53f4c06794f0d56436808d86361a80f27c65e8d229 WHIRLPOOL 2a7b36e769f4e714e73c695b6bec0fbb2bcbc8755e8a168a9ea5037b9f607a0b5cb6e3daa7eb15806ce38e6e428392d4b10759ccf9bc1e9f17e62c894444b094
184DIST firefox-10.0.6esr-ast.xpi 237975 SHA256 693dcf5ca51445fb819f06576f4dbf88f009888548c08fdb220016064bf79adc SHA512 05b9603db663b589d6c5cff0ee0fb1226c093c13f8affeece37b9d3910ba925a07336237c5530f06adbdb1ed6afb45f95c397b599bf13e001f02a95b00582e69 WHIRLPOOL d3414fab49fd113caada99b8e924d8cc6885a002c92a75195a14948fa7a0891b556e9a3d0298feba9619f12755e185b842cbb2a956a0b815a84205752b91b111 184DIST firefox-10.0.6esr-ast.xpi 237975 SHA256 693dcf5ca51445fb819f06576f4dbf88f009888548c08fdb220016064bf79adc SHA512 05b9603db663b589d6c5cff0ee0fb1226c093c13f8affeece37b9d3910ba925a07336237c5530f06adbdb1ed6afb45f95c397b599bf13e001f02a95b00582e69 WHIRLPOOL d3414fab49fd113caada99b8e924d8cc6885a002c92a75195a14948fa7a0891b556e9a3d0298feba9619f12755e185b842cbb2a956a0b815a84205752b91b111
349DIST firefox-14.0.1-zh-TW.xpi 280804 SHA256 b518709a1fa973bdccf643e24d76e32b7db6a1f492e4c583ff3ce51f3dc235b2 SHA512 29162834b48dd4c5bbf1798a88e47ea00f5d4cc983b00d1cef3146485f991aae6f8bec598d3760d401197face6abf2fa164fbd17792de8d3e64c838b11e7ec14 WHIRLPOOL 7714477ce0cc681e269d1627ff89ed69b23d5feee6966776a9f1fcc6b902bda3033058ac8d9c20709adf7d872df8c94630111043818ac74f5cc3b8594eb74949 349DIST firefox-14.0.1-zh-TW.xpi 280804 SHA256 b518709a1fa973bdccf643e24d76e32b7db6a1f492e4c583ff3ce51f3dc235b2 SHA512 29162834b48dd4c5bbf1798a88e47ea00f5d4cc983b00d1cef3146485f991aae6f8bec598d3760d401197face6abf2fa164fbd17792de8d3e64c838b11e7ec14 WHIRLPOOL 7714477ce0cc681e269d1627ff89ed69b23d5feee6966776a9f1fcc6b902bda3033058ac8d9c20709adf7d872df8c94630111043818ac74f5cc3b8594eb74949
350DIST firefox-14.0.1-zu.xpi 268032 SHA256 4fa27fe75f4e2c8e15f670d21af6d24778a0fa8deda1e96ad132abb5a816ede5 SHA512 242bffb940d2d4f31b1174ea9df106f3e009f77117929d713818b72f4a4c4b6245298a6b2126bae51b3d591d4e51156c2d9e279b1b15cca70668266e9a881671 WHIRLPOOL 59df4d74d7ab20d4a8c808c32d7fa88fc19a52381b4b2e65ffa78dac55f29b3800c6a1ac681093379b0cab28fdb5c313e4034c567af7be98d8c97a2fe309021d 350DIST firefox-14.0.1-zu.xpi 268032 SHA256 4fa27fe75f4e2c8e15f670d21af6d24778a0fa8deda1e96ad132abb5a816ede5 SHA512 242bffb940d2d4f31b1174ea9df106f3e009f77117929d713818b72f4a4c4b6245298a6b2126bae51b3d591d4e51156c2d9e279b1b15cca70668266e9a881671 WHIRLPOOL 59df4d74d7ab20d4a8c808c32d7fa88fc19a52381b4b2e65ffa78dac55f29b3800c6a1ac681093379b0cab28fdb5c313e4034c567af7be98d8c97a2fe309021d
351DIST firefox-14.0.1.source.tar.bz2 82478218 SHA256 c21988f0207b678376c3d96f647aadf6d694e836f0b5c933ec15d93b75ea89aa SHA512 1d7c5f7138858fcc97bdcbc305b2a68f0210d75b9cf2eb1a5cd1825752c6a5d84cdd91fa2f3abdb200f38b7a295f3415d99225e5dd2517aec9522b4628c4f323 WHIRLPOOL 7fa571f5eda005969f1b99ecd451892cad3bdd09592044190788a5428a0c0cc3c20b8b7b4e4669a592c3011531a7ccb7877fd26f4878891caf30b64969c1a71c 351DIST firefox-14.0.1.source.tar.bz2 82478218 SHA256 c21988f0207b678376c3d96f647aadf6d694e836f0b5c933ec15d93b75ea89aa SHA512 1d7c5f7138858fcc97bdcbc305b2a68f0210d75b9cf2eb1a5cd1825752c6a5d84cdd91fa2f3abdb200f38b7a295f3415d99225e5dd2517aec9522b4628c4f323 WHIRLPOOL 7fa571f5eda005969f1b99ecd451892cad3bdd09592044190788a5428a0c0cc3c20b8b7b4e4669a592c3011531a7ccb7877fd26f4878891caf30b64969c1a71c
352EBUILD firefox-10.0.4.ebuild 10650 SHA256 c5664aaa1e56f595db2419974f6f1be31c8ea9c6839e6f8e041f6d1421b6d9b0 SHA512 99e40dabbb13419778f874e9b0286b1608f42a388ac693c9d19d7401142d3657854118745503ee138d6041463d41f31a9b211fd4c605f31c77d6d5b50afd2367 WHIRLPOOL d55e5ef73267c5c810d3cc060e2d4ad40d1b602f3a2588193c82dc40e9add400a0c1e41e3e7411e7e2fdc8f4810616f1b2af12ed4b24eb518c40e3ad8668a5ab 352EBUILD firefox-10.0.4.ebuild 10650 SHA256 c5664aaa1e56f595db2419974f6f1be31c8ea9c6839e6f8e041f6d1421b6d9b0 SHA512 99e40dabbb13419778f874e9b0286b1608f42a388ac693c9d19d7401142d3657854118745503ee138d6041463d41f31a9b211fd4c605f31c77d6d5b50afd2367 WHIRLPOOL d55e5ef73267c5c810d3cc060e2d4ad40d1b602f3a2588193c82dc40e9add400a0c1e41e3e7411e7e2fdc8f4810616f1b2af12ed4b24eb518c40e3ad8668a5ab
353EBUILD firefox-10.0.5.ebuild 10818 SHA256 d769fd45131161cc6c1391303d25dab3b29ef9f47dc9a8eec5746796aeab8026 SHA512 601ea37b5b3be397d2b920296622f413b6f788dbad694a948d2b60ccda9f39f500a5936ff170f5a33d287b921483f1fc311977520b51a8030d05b364d92e7d62 WHIRLPOOL 187f08733b4f05460d5f75da184915fc507c646669560d1de32c28274a8049b837f44151e51359da188234792d33ea08e1cf36c2104f351aa3b68684d01e3437 353EBUILD firefox-10.0.5.ebuild 10818 SHA256 d769fd45131161cc6c1391303d25dab3b29ef9f47dc9a8eec5746796aeab8026 SHA512 601ea37b5b3be397d2b920296622f413b6f788dbad694a948d2b60ccda9f39f500a5936ff170f5a33d287b921483f1fc311977520b51a8030d05b364d92e7d62 WHIRLPOOL 187f08733b4f05460d5f75da184915fc507c646669560d1de32c28274a8049b837f44151e51359da188234792d33ea08e1cf36c2104f351aa3b68684d01e3437
354EBUILD firefox-10.0.6.ebuild 10714 SHA256 5e4c3994ef8827d67bb37fe60c0370520c292b639f039a15c365245f8110b1d1 SHA512 a1c8814639db58bb5764ce4db7bad6b8f413156ca87045e69ee1e56f5b8bbbf8a99a25c004a5c3b0ae466ace78322f08ed2c9e2975c5d8c16681c4ebd8cd93f3 WHIRLPOOL 50a1cfbb4c431a14fa677bf1ebe13eca3ce92c31e67c886fcddac577e5e608fb4f1abcba4c7f749f10cfdfc961a2203e9d94614db7e74b1a8f37082f257eff5a 354EBUILD firefox-10.0.6.ebuild 10766 SHA256 9cacc965202650bcfb31b7ddf139396e710ea87e808f7c70248888ceba7deec8 SHA512 ec2c9a7b9a8c4fe4f785568339fe816d41b402992681c18a490881ac360a0e355093f58c7cbc4d832eeb90e448ee56368a114c1e0eda8736ba6fbececb2197d1 WHIRLPOOL 0588170b6868062af32c537a7f7417b2168ba151e5fdefffb15ce2294a055d8d4398e3da7756f4c7110bf1256ad171e935617243bece3cd339ea54353d4c1e3e
355EBUILD firefox-14.0.1.ebuild 11527 SHA256 6326851ee70114d6f3c3ccdc39d2ab0c5443fad1bc28e6eaaf552c304e202d7d SHA512 ab6e63f8103997882e815028e6fd09b4add74c953efba8d287b6bbf108a21418d4549dd62793a8e5001dd445638dc2d7db5e17433d8f05f98df49670518bcc60 WHIRLPOOL 37d2981a4f863aebdfc79c1ca5920c13223b9b7dc933250d44562f73c52cb8f11883839ee11aa4c0779a8d4dd63e2d2c04dc312ed145cdce9b4d94b7de1cd889 355EBUILD firefox-14.0.1.ebuild 11527 SHA256 6326851ee70114d6f3c3ccdc39d2ab0c5443fad1bc28e6eaaf552c304e202d7d SHA512 ab6e63f8103997882e815028e6fd09b4add74c953efba8d287b6bbf108a21418d4549dd62793a8e5001dd445638dc2d7db5e17433d8f05f98df49670518bcc60 WHIRLPOOL 37d2981a4f863aebdfc79c1ca5920c13223b9b7dc933250d44562f73c52cb8f11883839ee11aa4c0779a8d4dd63e2d2c04dc312ed145cdce9b4d94b7de1cd889
356MISC ChangeLog 33348 SHA256 d36662bb9a09e41e0f4b72d8e0cd392b74e8b00b2e3d9618178279c1036f4a32 SHA512 6acc3c8c537ef53366da8c57a0bdf5cee1c5ca512fd6f6b548d45283eac0d92a7e8d19d6c50fb7d54e2850c1c980378251a5413bab1ea127864aaf11ceb2da2a WHIRLPOOL 69f30f486c830acd83980f8a30d063a8e0a17c4e813f5679c06d96bc8c51d1a10a34001cebb34905515665b1bf94cf35e95541790b24233bdb1bbb12c6a87817 356MISC ChangeLog 33348 SHA256 af8978b9090f06ae50d55f7252fb3859a7f48e10ac2e2267693f1488b62cd057 SHA512 9123e76e18ff832618e5c2636cf8fda364b5718a31a2e2dd4c1194b98103741052c3ec2f58296adbf368eea6e08ba8dbdd43affae46b5cdf58a165dcd52fbf13 WHIRLPOOL 4bdf0f7bbcc3d10365c04deb3cac326ba04bbd4817cc7f475cb597287dcc6817b279396d53a8ed1a84339da9bb6fced721637bd817d2ff31b730e3c0ea224b3e
357MISC ChangeLog-2009 109736 SHA256 6a3f47a190cb2146174953971b193f7d75f408ea2cd1ad7d029fb848dd66f3c8 SHA512 db43c51ba072bd47d8bdf313481156b2e6238c9905147033dc7d7ce5a634ca01b7cfdd399c7b03a4f4af8c44eabf353c7b7e22642220975f1bd33d5a109cce10 WHIRLPOOL 7bdbc95d44e2a564cada83e831ee80b849d468138a6d5e75f23fd4e165408e07af4891bc6989af8e1f792f8d963613de20d013e5a610ee58855c0aad0de475fe 357MISC ChangeLog-2009 109736 SHA256 6a3f47a190cb2146174953971b193f7d75f408ea2cd1ad7d029fb848dd66f3c8 SHA512 db43c51ba072bd47d8bdf313481156b2e6238c9905147033dc7d7ce5a634ca01b7cfdd399c7b03a4f4af8c44eabf353c7b7e22642220975f1bd33d5a109cce10 WHIRLPOOL 7bdbc95d44e2a564cada83e831ee80b849d468138a6d5e75f23fd4e165408e07af4891bc6989af8e1f792f8d963613de20d013e5a610ee58855c0aad0de475fe
358MISC metadata.xml 1152 SHA256 35b283a48644ea59259a1da5217d300409c51e7ae251caea86e8de98a588173c SHA512 711de294909174667cd7ed6d9abf1c20517597b1beac62748935973a7600ec708424c301dea976528265a4b0f45726ab873c46f2414a1cd44ef27a7b1a52612c WHIRLPOOL 153f09962c4a8794b6b820b3ba590409d861efa7d42f933d865cf74b93292bd8821ea95887224727d446919e7fd601894529a433a5bdc58d6056b0a12c81cea1 358MISC metadata.xml 1152 SHA256 35b283a48644ea59259a1da5217d300409c51e7ae251caea86e8de98a588173c SHA512 711de294909174667cd7ed6d9abf1c20517597b1beac62748935973a7600ec708424c301dea976528265a4b0f45726ab873c46f2414a1cd44ef27a7b1a52612c WHIRLPOOL 153f09962c4a8794b6b820b3ba590409d861efa7d42f933d865cf74b93292bd8821ea95887224727d446919e7fd601894529a433a5bdc58d6056b0a12c81cea1
359-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 359-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
360Version: GnuPG v2.0.19 (GNU/Linux) 360Version: GnuPG v2.0.19 (GNU/Linux)
361 361
362iQEcBAEBCAAGBQJQBjzkAAoJEIXV9xahDnCoitEIAKC2Nd+Dlnesv5atNNnZyqFi 362iQEcBAEBCAAGBQJQDZPQAAoJEIXV9xahDnCoY20H/1xMr/DLllofbSgBtSGK0DFt
363l+l/s4apH7lLPH31oEk0K7wsTYzNcl8A2CobJZ4pMOHVJrbvrfX2SWvUY3/vy1d1 363lrajPR/134HEImtawqag8AtXsCePcXHsHv1HipmzpVRth4SusdVD9Hb/CvrgNObs
36485cYGPiklAOEBIu97hPI8LLYxoKG42hGi1bXTtvGpVieUMPPFg4DfM5o+LzCR0f2 364snUWiywhl0OdFxVd0CJFLIkPPNj+rkF0fhhlrbuhiBtORiSW2uJ5Hok7U5WYyehd
3659v3cx0yv/ZLWUHM74KY3/VuE0ERpMrwM/BieMmsQmEShq5NIQN7FBcyH2BxH92eC 365GwqFy7fjPp2mNEvJBy3aNHMgabYeRmiGzdL5NwlClXoTJznUhstGTpM2vJ1jRpl4
366Hto4lWMaRj6oXblHFfb0PezX5sLpoZyF+fGUt77Xgyd7jSqebPKfhL2ZBMQUFl5j 366HvtJAc4WntF7wz5tlP7yGv9lZ/EIJIwiR05QZPAdfpQ4lX12RuWovRDYmzESmP/3
367NMURSf7ae0S/SAelsvdc/OEynZ5B8Pu0vbXjNMSgWeYLHNkS1g+8pRoY4oe8J6A= 367R5ojkYACnQVn1W+r96F46No5PfRRnNE4htFlnFFsQfy2qLSdxkI4VfT7fTxrRK8=
368=1pIh 368=I/VQ
369-----END PGP SIGNATURE----- 369-----END PGP SIGNATURE-----

Legend:
Removed from v.1.174  
changed lines
  Added in v.1.175

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20