/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Apr 9 15:16:26 2004 UTC (14 years, 11 months ago) by blubber
Branch: MAIN
Changes since 1.1: +2 -2 lines
File MIME type: application/xml
dtd was referenced locally

1 blubber 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 blubber 1.2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 blubber 1.1
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 blubber 1.2 <!-- $Header: /home/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.1 2004/01/28 10:21:37 blubber Exp $ -->
8 blubber 1.1
9     <sections>
10     <section>
11     <title>Je kan zonder, maar...</title>
12     <subsection>
13     <title>Wie kan zonder?</title>
14     <body>
15    
16     <p>
17     Afhankelijk van het medium dat je gekozen hebt om Gentoo te installeren,
18     kan je of kan je niet verder gaan zonder netwerk voorzieningen (en Internet).
19     <!--
20     Depending on the medium you chose to install Gentoo from, you can or
21     cannot continue without networking (and Internet). No, we are not
22     playing with your mind =)
23     -->
24     </p>
25    
26     <p>
27     Normaal gesproken moet je netwerk (en internet) installeren. Maar, Gentoo heeft
28     ook de mogelijkheid om zich te installeren zonder netwerk connectie. Deze
29     uitzondering is alleen mogelijk met de volgende installatie media:
30     <!--
31     Generally you will need to setup networking (and Internet).
32     However, Gentoo also provides the possibility to install without a network
33     connection. This exception is only possible with the following installation
34     media:
35     -->
36     </p>
37    
38     <ul>
39     <li>
40     Gentoo x86 2-CD Installation LiveCD reeks (omvat x86, i686, pentium3,
41     pentium4 and athlon-xp)
42     </li>
43     <li>
44     Gentoo PPC 2-CD Installation LiveCD reeks (omvat G3 and G4)
45     </li>
46     </ul>
47    
48     </body>
49     </subsection>
50     <subsection>
51     <title>Waarom heb ik netwerk voorzieningen nodig?</title>
52     <body>
53    
54     <p>
55     Gentoo installeren via het internet zorgt voor een volledig up to date installatie.
56     Je hebt dan een installatie gebaseerd op de volledige geupdate Portage Tree
57     (dat is de collectie van pakketten die we aanbieden samen met het
58     gereedschap om je software te beheren).
59     Dit is dan ook de reden waarom een netwerk installatie aanbevolen is.
60     Maar sommige mensen kunnen of willen Gentoo niet installeren op
61     een systeem met een Internet verbinding.
62     <!--
63     Installing Gentoo from the Internet results in a fully updated Gentoo
64     Installation. You'll have an installation based on the most recent
65     Portage tree (which is the collection of packages we provide together with
66     the tools to manage your software). This is also the reason why a
67     network-installation is preferred. However, some people cannot or do not want
68     to install Gentoo on a system with a running Internet connection.
69     -->
70     </p>
71    
72     <p>
73     Als je in deze situatie bent zal je de 2CD-reeksen moeten gebruiken.
74     Deze reeksen omvatten de broncode, een momentopname van de
75     Portage Tree en de hulpmiddelen om een basis Gentoo systeem te installeren en meer.
76     Deze methode heeft wel een nadeel:
77     je hebt niet de meest recente software, hoewel de verschillen
78     minimaal zijn.
79     <!--
80     If you are in this situation you will need to use the 2CD-sets. These sets
81     include the source code, a snapshot of the portage-tree and the tools to
82     install a Gentoo base-system and beyond. This method comes at a price:
83     You won't have the very latest software, although differences will be
84     minimal.
85     -->
86     </p>
87    
88     <p>
89     Als je de installatie wilt uitvoeren zonder Internet zal je zo een
90     2-CD reeks nodig hebben, sla de rest van dit hoofdstuk over en ga verder met
91     <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven voorbereiden</uri>.
92     Anders ge je verder met de netwerk configuratie sectie hieronder.
93     <!--
94     If you want to follow this networkless installation you have to use such a
95     2-CD set, skip the rest of this chapter and continue with <uri
96     link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
97     Otherwise, continue with the networking configuration sections below.
98     -->
99     </p>
100    
101     </body>
102     </subsection>
103     <subsection>
104     <title>Optioneel: Proxy Configureren</title>
105     <body>
106    
107     <p>
108     Als je verbindig hebt met het Internet via een proxy, zal je die proxy moeten
109     instellen. Het is heel simpel om een proxy intestellen:
110     je moet alleen een variabele maken die de proxy server informatie bevat.
111     <!--
112     If you access the Internet through a proxy, you might need to setup proxy
113     information during the installation. It is very easy to define a proxy: you just
114     need to define a variable which contains the proxy server information.
115     -->
116     </p>
117    
118     <p>
119     In de meeste gevallen, kan je de variabele maken door de server hostname te
120     vermelden. Voorbeeld: indien we veronderstellen dat de proxy hostname
121     proxy.genoo.org is en de poort 8080.
122     <!--
123     In most cases, you can just define the variables using the server hostname. As
124     an example, we assume the proxy is called <e>proxy.gentoo.org</e> and the port
125     is 8080.
126     -->
127     </p>
128    
129     <pre caption="proxy servers instellen">
130     <comment>(Als de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
131     # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
132     <comment>( Als de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
133     # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
134     <comment>( Als de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
135     # <i>export rsync_proxy="rsync://proxy.gentoo.org:8080"</i>
136     </pre>
137    
138     <p>
139     Als je proxy een gebruikersnaam en password vereist,
140     moet je de volgende syntaxis voor de variabele gebruiken:
141     <!--
142     If your proxy requires a username and password, you should use the following
143     syntax for the variable:
144     -->
145     </p>
146    
147     <pre caption="Een username/password toevoegen aan de proxy variabele">
148     http://username:password@server
149     </pre>
150    
151     <p>
152     Bijvoorbeeld, voor de HTTP proxy van onze vorige server met een
153     username van "john" en een passwoord "foob_r" zou men dit gebruiken:
154     <!--
155     For instance, for HTTP proxying with our previous proxy server and a username
156     of "john" with a password of "f00b_r" one would use:
157     -->
158     </p>
159    
160     <pre caption="Authenticated Proxy">
161     # <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i>
162     </pre>
163    
164     </body>
165     </subsection>
166     <subsection>
167     <title>Netwerk voorzieningen van geen-Gentoo Installatie Mediums</title>
168     <body>
169    
170     <p>
171     De meeste informatie in deze sectie is bedoeld voor gebruikers
172     die booten van een Gentoo LiveCD. Maar je kan echter ook Gentoo
173     installeren via verschillende andere media. Als je je in zo een situatie bevindt
174     moet je zeker zijn dat het gebruikte medium een werkende Internet verbinding
175     heeft (de informatie in <uri link="#doc_chap4_sect2">DHCP gebruiken</uri>
176     of <uri link="#doc_chap4_sect3">De Netwerk Terminology Verstaan</uri> kan van
177     pas komen en ga daarna verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven
178     voorbereiden</uri>.
179     <!--
180     Most information in this section is meant for users who booted from a
181     Gentoo LiveCD. However, you can install Gentoo from several other media.
182     If you are in such a situation, make sure that the used medium has a
183     working Internet connection (the information available in <uri
184     link="#doc_chap4_sect2">Using DHCP</uri> or <uri
185     link="#doc_chap4_sect3">Understanding Network Terminology</uri> might come in
186     handy) and continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
187     Disks</uri>.
188     -->
189     </p>
190    
191     </body>
192     </subsection>
193     </section>
194     <section>
195     <title>Automatische Netwerk Detectie</title>
196     <subsection>
197     <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
198     <body>
199    
200     <p>
201     Als je systeem ingeplugd is in een Ethernet netwerk met een DHCP server,
202     is het zeer waarschijnlijk dat de netwerk configuratie al automatisch
203     gedaan is voor je. Indien zo, zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele
204     netwerk gerelateerde toepassingen op de liveCD zoals
205     <c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c>
206     en <c>links</c>, enz.
207     </p>
208    
209     <p>
210     Indien de netwerk voorzieningen juist geconfigureerd zijn voor je,
211     zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando een lijst van uw netwerkkaarten weergeven
212     naast lo, zoals eth0:
213     <!--
214     If your system is plugged into an Ethernet network with a DHCP server, it is
215     very likely that your networking configuration has already been set up
216     automatically for you. If so, you should be able to take advantage of the many
217     included network-aware commands on the LiveCD such as <c>ssh</c>, <c>scp</c>,
218     <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> and <c>links</c>, among others.
219     If networking has been configured for you, the <c>/sbin/ifconfig</c> command
220     should list some network interfaces besides lo, such as eth0:
221     -->
222     </p>
223    
224     <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk kaart">
225     # <i>/sbin/ifconfig</i>
226     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
227     inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
228     inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
229     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
230     RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
231     TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
232     collisions:1984 txqueuelen:100
233     RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
234     Interrupt:11 Base address:0xe800
235     </pre>
236    
237     </body>
238     </subsection>
239     <subsection>
240     <title>Het Netwerk testen</title>
241     <body>
242    
243     <p>
244     Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (te vinden in
245     <path>/etc/resolv.conf</path>) en een web site van keuze, gewoon om zeker
246     te zijn dat je pakketjes het internet bereiken, dat DNS name resolution
247     correct werkt, enz...
248     <!--
249     You may want to try pinging your ISP's DNS server (found in
250     <path>/etc/resolv.conf</path>) and a Web site of choice, just to make sure
251     that your packets are reaching the net, DNS name resolution is working
252     correctly, etc..
253     -->
254     </p>
255    
256     <pre caption="Verder het netwerk testen">
257     # <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
258     </pre>
259    
260     <p>
261     Kan je Internet gebruiken? Indien ja, kan je de rest van deze sectie overslaan
262     en verder gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven voorbereiden</uri>.
263     Indien niet zal je wat meer je best moeten doen :).
264     <!--
265     Are you able to use your network? If so, you can skip the rest of this
266     section and continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
267     Disks</uri>. If not, bad luck, you'll have to pursue a bit harder :)
268     -->
269     </p>
270    
271     </body>
272     </subsection>
273     </section>
274     <section>
275     <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
276     <subsection>
277     <body>
278    
279     <p>
280     Als niet direct alles werkt bieden sommige installatie media het commando
281     <c>net-setup</c> (voor gewone netwerken), <c>adsl-setup</c> (voor ADSL gebruikers)
282     of <c>pptp</c> (voor PPTP gebruikers).
283     <!--
284     If the network doesn't work immediately, some installation media allow you to
285     use <c>net-setup</c> (for regular networks), <c>adsl-setup</c> (for
286     ADSL-users) or <c>pptp</c> (for PPTP-users).
287     -->
288     </p>
289    
290     <p>
291     Indien je installatie medium geen van deze tools heeft,
292     ga dan verder met <uri link="#doc_chap4">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>.
293     </p>
294    
295     <ul>
296     <li>
297     Gewone Ethernet gebruikers gaan verder met <uri
298     link="#doc_chap3_sect2">Standaard: Hoe net-setup gebruiken</uri>
299     </li>
300     <li>
301     ADSL gebruikers gaan verder met <uri link="#doc_chap3_sect3">Alternatief:
302     Hoe RP-PPPoE gebruiken</uri>
303     </li>
304     <li>
305     PPTP gebruikers gaan verder met <uri link="#doc_chap3_sect4">Alternatief:
306     Hoe PPTP gebruiken</uri>
307     </li>
308     </ul>
309    
310     </body>
311     </subsection>
312     <subsection>
313     <title>Standaard: Hoe net-setup gebruiken</title>
314     <body>
315    
316     <p>
317     De simpelste manier om je netwerk voorzieningen te configureren
318     indien het niet automatisch gebeurd is, is door het
319     <c>net-setup</c> script te starten:
320     <!--
321     The simplest way to set up networking if it didn't get configured
322     automatically is to run the <c>net-setup</c> script:
323     -->
324     </p>
325    
326     <pre caption="Het net-setup script starten">
327     # <i>net-setup eth0</i>
328     </pre>
329    
330     <p>
331     <c>net-setup</c> zal je een paar vragen stellen over je netwerk
332     omgeving. Wanneer alles gedaan is, zou je een volledige werkende
333     netwerk verbinding moeten hebben. Test je netwerk verbinding zoals
334     hierboven vermeld. Indien de tests positief zijn, proficiat! Je bent
335     nu klaar om Gentoo te installeren. Sla de rest van deze sectie over
336     en ga naar <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven voorbereiden</uri>.
337     Als je netwerk nog steeds niet werkt,
338     ga verder met <uri link="#doc_chap4">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>.
339     <!--
340     <c>net-setup</c> will ask you some questions about your network
341     environment. When all is done, you should have a working network
342     connection. Test your network connection as stated before. If the tests
343     are positive, congratulations! You are now ready to install Gentoo. Skip
344     the rest of this section and continue with <uri
345     link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
346     -->
347     </p>
348    
349    
350     </body>
351     </subsection>
352     <subsection>
353     <title>Alternatief: Hoe RP-PPPoE gebruiken</title>
354     <body>
355    
356     <p>
357     We gaan er vanuit dat je PPPoE nodig hebt om verbinding te kunnen maken met het
358     internet, de LiveCD (elke versie) maakt het je makkelijk door <c>rp-pppoe</c>
359     ondersteuning bijgevoegd te hebben. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je
360     connectie te configureren. Men zal je vragen naar het ethernet apparaat dat
361     verbonden is met je modem, je gebruikersnaam en passwoord, de IPs van de DNS
362     servers en of je een basis firewall nodig hebt.
363     <!--
364     Assuming you need PPPoE to connect to the internet, the LiveCD (any version) has
365     made things easy for you by including <c>rp-pppoe</c>. Use the provided
366     <c>adsl-setup</c> script to configure your connection. You will be prompted for
367     the ethernet device that is connected to your adsl modem, your username and
368     password, the IPs of your DNS servers and if you need a basic firewall or not.
369     -->
370     </p>
371    
372     <pre caption="rp-pppoe gebruiken">
373     # <i>adsl-installatie</i>
374     # <i>adsl-start</i>
375     </pre>
376    
377     <p>
378     Als er iets verkeerd gaat, check of je je passwoord en gebruikersnaam juist
379     getypt hebt door te kijken in <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
380     <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en dat je zeker weet dat je het juiste
381     ethernet apparaat gebruikt. Als je ethernet apparaat niet bestaat, zal
382     je de nodige netwerk modules moeten laden. In dit geval moet je verder gaan
383     met <uri link="#doc_chap4">Handmatige Netwerk Configuratie</uri> waarin uitgelegd
384     wordt hoe men de juiste netwerk modules moet laden.
385     <!--
386     If something goes wrong, double-check that you correctly typed your username and
387     password by looking at <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> or
388     <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> and make sure you are using the right
389     ethernet device. If your ethernet device doesn't exist, you will have to load
390     the appropriate network modules. In that case you should continue with
391     <uri link="#doc_chap4">Manual Network Configuration</uri> as we explain how to
392     load the appropriate network modules there.
393     -->
394     </p>
395    
396     <p>
397     Als alles werkt, ga dan verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven
398     Voorbereiden</uri>
399     <!--
400     If everything worked, continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
401     Disks</uri>.
402     -->
403     </p>
404    
405     </body>
406     </subsection>
407     <subsection>
408     <title>Alternatief: PPTP Gebruiken</title>
409     <body>
410    
411     <p>
412     Indien je PPTP ondersteuning nodig hebt, kan je <c>pptpclient</c> gebruiken wat
413     meegeleverd is met de LiveCDs. Maar eerst moet je zeker zijn dat je configuratie
414     juist is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path>
415     aan zodat daarin het juiste passwoord en gebruikers naam staan.
416     <!--
417     If you need PPTP support, you can use <c>pptpclient</c> which is provided by our
418     LiveCDs. But first you need to make sure that your configuration is correct.
419     Edit <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> or <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> so
420     it contains the correct username/password combination:
421     -->
422     </p>
423    
424     <pre caption="/etc/ppp/chap-secrets Aanpassen">
425     # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
426     </pre>
427    
428     <p>
429     Verander daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> indien nodig:
430     <!--
431     Then adjust <path>/etc/ppp/options.pptp</path> if necessary:
432     -->
433     </p>
434    
435     <pre caption="/etc/ppp/options.pptp Aanpassen">
436     # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
437     </pre>
438    
439     <p>
440     Wanneer dat allemaal gedaan is, start <c>pptp</c> (samen met de opties die je
441     niet kon configureren in <path>options.pptp</path>) om een verbinding met de server
442     te maken.
443     <!--
444     When all that is done, just run <c>pptp</c> (along with the options you couldn't
445     set in <path>options.pptp</path>) to connect the server:
446     -->
447     </p>
448    
449     <pre caption="Verbinding maken met een inbel server">
450     # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
451     </pre>
452    
453     <p>
454     Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven Voorbereiden</uri>.
455     <!--
456     Now continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
457     -->
458     </p>
459    
460     </body>
461     </subsection>
462     </section>
463     <section>
464     <title>Handmatige Netwerk Configuratie</title>
465     <subsection>
466     <title>De nodige Netwerk Modules laden</title>
467     <body>
468    
469     <p>
470     Wanneer de LiveCD boot, probeert hij al je hardware te herkennen en laadt
471     de nodige kernel modules (drivers) voor je hardware. In de meeste gevallen
472     werkt dit zeer goed. Maar in sommige gevallen kan het zijn dat men niet
473     automatisch de juiste kernel modules laadt die je nodig hebt.
474     <!--
475     When the Live CD boots, it tries to detect all your hardware devices and
476     loads the appropriate kernel modules (drivers) to support your hardware. In the
477     vast majority of cases, it does a very good job. However, in some cases,
478     it may not auto-load the kernel modules you need.
479     -->
480     </p>
481    
482     <p>
483     Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werken, kan je veronderstellen dat
484     je netwerkkaart niet direct gevonden is. Dit betekent dat je de nodige kernel modules
485     zelf zal moeten laden.
486     <!--
487     If <c>net-setup</c> or <c>adsl-setup</c> failed, then you can safely assume that
488     your networkcard wasn't found immediately. This means you will have to load
489     the appropriate kernel modules manually.
490     -->
491     </p>
492    
493     <p>
494     Om te weten welke kernel modules we aanbieden, gebruik
495     <!--
496     To find out what kernel modules we provide for networking, use
497     -->
498     <c>ls</c>:
499     </p>
500    
501     <pre caption="Zoeken naar aangeboden modules">
502     # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
503     </pre>
504    
505     <p>
506     Indien je een driver vindt voor je netwerkkaart, gebruik <c>modprobe</c> om
507     je kernel module te laden.
508     <!--
509     If you find a driver for your network card, use <c>modprobe</c> to load
510     the kernel module:
511     -->
512     </p>
513    
514     <pre caption="Modprobe gebruiken om een kernel module te laden">
515     <comment>(Als voorbeeld laden we de pcnet32 module)</comment>
516     # <i>modprobe pcnet32</i>
517     </pre>
518    
519     <p>
520     Om te verifieren of je netwerkkaart gedetecteerd is, gebruik <c>ifconfig</c>.
521     Een gedetecteerde netwerkkaart zou iets als volgt moeten geven:
522     <!--
523     To check if your network card is now detected, use <c>ifconfig</c>. A
524     detected network card would result in something like this:
525     -->
526     </p>
527    
528     <pre caption="Verifieren of je netwerkkaart gedetecteerd is, succes">
529     # <i>ifconfig eth0</i>
530     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
531     BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
532     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
533     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
534     collisions:0 txqueuelen:0
535     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
536     </pre>
537    
538     <p>
539     Maar indien je de de volgende foutmelding zou krijgen,
540     dan is je netwerkkaart niet gedetecteerd.
541     <!--
542     If however you receive the following error, the network card is not
543     detected:
544     -->
545     </p>
546    
547     <pre caption="Verifieren of je netwerkkaart gedetecteerd is, gefaald">
548     # <i>ifconfig eth0</i>
549     eth0: error fetching interface information: Device not found
550     </pre>
551    
552     <p>
553     In de veronderstelling dat je netwerkkaart gedetecteerd is, kan je
554     opnieuw <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> proberen uit te voeren.
555     Dit zou nu moeten werken, maar voor de freaks onder ons, leggen we je
556     uit hoe je je netwerk handmatig configureerd.
557     <!--
558     Assuming that you now have a detected network card, you can
559     retry <c>net-setup</c> or <c>adsl-setup</c> again (which should work
560     now), but for the hardcore people amongst you, we explain how to configure your
561     network manually.
562     -->
563     </p>
564    
565     <p>
566     Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel je gebruikt DHCP (je krijgt automatisch een IP),
567     of je stelt je netwerk handmatig in met <c>ifconfig</c> en <c>route</c>.
568     <!--
569     There are two possibilities here. Either you use DHCP (automatic IP retrieval),
570     or you manually setup your network using the <c>ifconfig</c> and <c>route</c>
571     commands.
572     -->
573     </p>
574    
575     </body>
576     </subsection>
577     <subsection>
578     <title>DHCP gebruiken</title>
579     <body>
580    
581     <p>
582     DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) maakt het mogelijk om
583     automatisch neterk informatie te ontvangen (IP adres, netmask,
584     broadcast adres, gateway, nameservers, enz.). Dit werkt alleen als
585     je een DHCP server in je netwerk hebt (of als je provider een DHCP service
586     aanbied). Om een netwerkkaart die informatie automatisch te laten ontvangen,
587     gebruik je <c>dhcpcd</c>:
588     <!--
589     DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) makes it possible to
590     automatically receive networking information (IP address, netmask,
591     broadcast address, gateway, nameservers etc.). This only works if you
592     have a DHCP server in your network (or if your provider provides a DHCP
593     service). To have a network interface receive this information automatically,
594     use <c>dhcpcd</c>:
595     -->
596     </p>
597    
598     <pre caption="dhcpcd gebruiken">
599     # <i>dhcpcd eth0</i>
600     </pre>
601    
602     <p>
603     Indien dit werkt (probeer wat internet servers te pingen, zoals <uri
604     link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je volledig klaar
605     om verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met<uri
606     link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven Voorbereiden</uri>.
607     <!--
608     If this works (try pinging some internet server, like <uri
609     link="http://www.google.com">Google</uri>), then you are all set and
610     ready to continue. Skip the rest of this section and continue with <uri
611     link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
612     -->
613     </p>
614    
615     </body>
616     </subsection>
617     <subsection>
618     <title>De Netwerk Terminologie begrijpen</title>
619     <body>
620    
621     <note>
622     Als je je IP address, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
623     dan kan je deze subsectie overslaan en verder gaan met <uri
624     link="#doc_chap4_sect4">Ifconfig en route gebruiken</uri>.
625     <!--
626     If you know your IP address, broadcast address, netmask and nameservers,
627     then you can skip this subsection and continue with <uri
628     link="#doc_chap4_sect4">Using ifconfig and route</uri>.
629     -->
630     </note>
631    
632     <p>
633     Als al het bovenstaande mislukt, zal je je netwerk handmatig moeten
634     configureren. Dit is niet zo moeilijk. Maar we gaan toch een zekere hoeveelheid
635     aan netwerk terminologie uitleggen omdat je het nodig hebt om je netwerk te
636     kunnen configureren naar je wensen. Wanneer je klaar bent met dit te lezen,
637     zal je weten wat een <e>gateway</e> is, waarvoor <e>netmask</e> dient, hoe
638     een <e>broadcast</e> adres is gevormd an waarom je <e>nameservers</e> nodig
639     hebt.
640     <!--
641     If all above fails, you will have to configure your network manually.
642     Have no fear, it is far from difficult. But we are going to explain a
643     certain amount of networking to you as you will need it to be able to
644     configure your network to your satisfaction. When you're done reading this, you
645     will know what a <e>gateway</e> is, what a <e>netmask</e> serves for,
646     how a <e>broadcast</e> address is formed and why you need
647     <e>nameservers</e>.
648     -->
649     </p>
650    
651     <p>
652     In een netwerk worden computers geidentificieerd met hun <e>IP adres</e>
653     (Internet Protocol adres). Zo een is een combinatie van 4 nummers tussen
654     0 en 255. Zo zien wij het tenminste. In werkelijkheid bestaat een IP adres
655     uit 32 bits (eenen en nullen). Een voorbeeld:
656     <!--
657     In a network, hosts are identified by their <e>IP address</e> (Internet
658     Protocol address). Such an address is a combination of four numbers
659     between 0 and 255. Well, at least that is how we perceive it. In
660     reality, such an IP address consists of 32 bits (ones and zeros). Let's
661     view an example:
662     -->
663     </p>
664    
665     <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
666     IP Address (numbers): 192.168.0.2
667     IP Address (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
668     -------- -------- -------- --------
669     192 168 0 2
670     </pre>
671    
672     <p>
673     Zo een IP adress is uniek aan een computer in alle toegankelijke netwerken
674     waarin die hosts zich bevinden (m.a.w alle computers die je wilt bereiken moeten
675     een uniek IP adres hebben.). Om een verschil te kunnen maken met computers in een
676     netwerk en die buiten het netwerk, is je IP adres opgedeeld in twee delen:
677     het <e>network</e> en het <e>host</e> deel.
678     <!--
679     Such an IP address is unique to a host as far as all accessible networks are
680     concerned (i.e. all hosts that you are able to reach must have unique IP
681     addresses). To be able to make a distinction between hosts inside a network,
682     and hosts outside a network, the IP address is divided in two parts: the
683     <e>network</e> part and the <e>host</e> part.
684     -->
685     </p>
686    
687     <p>
688     De splitsing is opgeschreven samen met het <e>netmask</e>, een verzameling
689     van enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van je IP dat overeenkomt
690     met de enen is het netwerk gedeelte, het andere het host gedeelte.
691     Zoals gewoonlijk kan het netmask opgeschreven worden als een IP adres.
692     <!--
693     The separation is written down with the <e>netmask</e>, a collection of
694     ones followed by a collection of zeros. The part of the IP that can be
695     mapped on the ones is the network-part, the other one is the host-part.
696     As usual, the netmask can be written down as an IP-address.
697     -->
698     </p>
699    
700     <pre caption="Voorbeeld van network/host splitsing">
701     IP-address: 192 168 0 2
702     11000000 10101000 00000000 00000010
703     Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
704     255 255 255 0
705     +--------------------------+--------+
706     Network Host
707     </pre>
708    
709     <p>
710     Met andere woorden, 192.168.0.14 is nog deel van je netwerk, maar
711     192.168.1.2 niet meer.
712     <!--
713     In other words, 192.168.0.14 is still part of our example network, but
714     192.168.1.2 is not.
715     -->
716     </p>
717    
718     <p>
719     Het broadcast adres is een IP-adres met hetzelfde netwerk deel als je netwerk,
720     maar met alleen enen als host deel. Elke PC op uw netwerk luistert naar zo
721     een IP adress. Het is alleen bedoelt om pakketjes naar iedereen te verzenden.
722     <!--
723     The <e>broadcast</e> address is an IP-address with the same network-part
724     as your network, but with only ones as host-part. Every host on your
725     network listens to this IP address. It is truely meant for broadcasting
726     packets.
727     -->
728     </p>
729    
730     <pre caption="Broadcast adres">
731     IP-address: 192 168 0 2
732     11000000 10101000 00000000 00000010
733     Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
734     192 168 0 255
735     +--------------------------+--------+
736     Network Host
737     </pre>
738    
739     <p>
740     Om te kunnen surfen op het internet, moet je weten welke PC de internet
741     verbinding deelt. Deze host wordt de gateway genoemd. Omdat het een standaard
742     host is, krijgt het ook een standaard IP adres (bv. 192.168.0.1).
743     <!--
744     To be able to surf on the internet, you must know which host shares the
745     Internet connection. This host is called the <e>gateway</e>. Since it is
746     a regular host, it has a regular IP address (for instance 192.168.0.1).
747     -->
748     </p>
749    
750     <p>
751     Zoals vroeger gezegd heeft elke PC zijn uniek IP adres. Om die PC te
752     kunnen bereiken door een naam (in plaats van een IP adres) heb je een
753     service nodig die een naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar
754     een IP adres. Deze service wordt een name service genoemd. Om dit te
755     kunnen gebruiken, moet je de nodige <e>name servers</e> instellen in je
756     <path>/etc/resolv.conf</path>.
757     <!--
758     We previously stated that every host has its own IP address. To be able
759     to reach this host by a name (instead of an IP address) you need a
760     service that translates a name (such as <e>dev.gentoo.org</e>) to an IP
761     address (such as <e>64.5.62.82</e>). Such a service is called a name
762     service. To use such a service, you must define the necessary <e>name
763     servers</e> in <path>/etc/resolv.conf</path>.
764     -->
765     </p>
766    
767     <p>
768     In sommige gevallen, dient je gateway ook als nameserver. Anders moet
769     je de nameserver invullen die je ISP je gegeven heeft.
770     <!--
771     In some cases, your gateway also serves as nameserver. Otherwise you
772     will have to enter the nameservers provided by your ISP.
773     -->
774     </p>
775    
776     <p>
777     Samengevat, heb je volgende informatie nodig om verder te gaan:
778     </p>
779    
780     <table>
781     <tr>
782     <th>Netwerk Item</th>
783     <th>Voorbeeld</th>
784     </tr>
785     <tr>
786     <ti>Je IP adres</ti>
787     <ti>192.168.0.2</ti>
788     </tr>
789     <tr>
790     <ti>Netmask</ti>
791     <ti>255.255.255.0</ti>
792     </tr>
793     <tr>
794     <ti>Broadcast</ti>
795     <ti>192.168.0.255</ti>
796     </tr>
797     <tr>
798     <ti>Gateway</ti>
799     <ti>192.168.0.1</ti>
800     </tr>
801     <tr>
802     <ti>Nameserver(s)</ti>
803     <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
804     </tr>
805     </table>
806    
807     </body>
808     </subsection>
809     <subsection>
810     <title>Ifconfig en route gebruiken</title>
811     <body>
812    
813     <p>
814     Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst wijzen we onszelf
815     een IP adres toe. Dan zetten we routing aan tot de gateway door <c>route</c>
816     te gebruiken. En daarna plaatsen we het IP van de nameservers in
817     <path>/etc/resolv.conf</path>.
818     <!--
819     Setting up your network consists of three steps. First we assign
820     ourselves an IP address using <c>ifconfig</c>. Then we setup routing to
821     the gateway using <c>route</c>. Then we finish up by placing the
822     nameserver IPs in <path>/etc/resolv.conf</path>.
823     -->
824     </p>
825    
826     <p>
827     Om jezelf een IP adres toe te wijzen, heb je je IP nodig, broadcast
828     adres en netmask. Gebruik daarna dan het volgende commando, waarin je
829     <c>${IP_ADDR}</c> vervangt door je IP adres, <c>${BROADCAST}</c> door
830     je broadcast adres en <c>${NETMASK}</c> door je netmask.
831     <!--
832     To assign an IP address, you will need your IP address, broadcast
833     address and netmask. Then execute the following command, substituting
834     <c>${IP_ADDR}</c> with your IP address, <c>${BROADCAST}</c> with your
835     broadcast address and <c>${NETMASK}</c> with your netmask:
836     -->
837     </p>
838    
839     <pre caption="ifconfig gebruiken">
840     # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
841     </pre>
842    
843     <p>
844     Stel je routing nu in door het <c>route</c> commando te gebruiken. Vervang
845     <c>${GATEWAY}</c> door het IP adres van je gateway.
846     <!--
847     Now set up routing using <c>route</c>. Substitute <c>${GATEWAY}</c> with
848     your gateway IP address:
849     -->
850     </p>
851    
852     <pre caption="route gebruiken">
853     # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
854     </pre>
855    
856     <p>
857     Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je editor naar keuze (in dit
858     voorbeeld maken we gebruik van <c>nano</c>):
859     <!--
860     Now open <path>/etc/resolv.conf</path> with your favorite editor (in our
861     example, we use <c>nano</c>):
862     -->
863     </p>
864    
865     <pre caption="Creating /etc/resolv.conf">
866     # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
867     </pre>
868    
869     <p>
870     Vul nu je nameservers in door het volgende als voorbeeld te gebruiken.
871     Zorg ervoor dat je zeker niet vergeet <c>${NAMESERVER1}</c> en <c>${NAMESERVER2}</c>
872     te vervangen door de juiste nameserver adressen.
873     <!--
874     Now fill in your nameserver(s) using the following as a template. Make
875     sure you substitute <c>${NAMESERVER1}</c> and <c>${NAMESERVER2}</c> with
876     the appropriate nameserver addresses:
877     -->
878     </p>
879    
880     <pre caption="/etc/resolv.conf template">
881     nameserver ${NAMESERVER1}
882     nameserver ${NAMESERVER2}
883     </pre>
884    
885     <p>
886     Dat was het. Test nu je netwerk door naar een paar Internet servers
887     (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>) te pingen. Als dit
888     werkt, proficiat. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Ga verder met <uri
889     link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven Voorbereiden</uri>.
890     <!--
891     That's it. Now test your network by pinging some Internet server (like
892     <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). If this works,
893     congratulations then. You are now ready to install Gentoo. Continue with <uri
894     link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
895     -->
896     </p>
897    
898     </body>
899     </subsection>
900     </section>
901     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20