/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.2 Revision 1.13
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.2 2004/04/09 15:16:26 blubber Exp $ --> 7<!-- $Id: hb-install-network.xml,v 1.13 2006/09/01 17:39:28 neysx Exp $ -->
8 8
9<!--
10 Sync: 1.46
11-->
12
9<sections> 13<sections>
14
15<version>2.3</version>
16<date>2005-07-02</date>
17
10<section> 18<section>
11<title>Je kan zonder, maar...</title> 19<title>Automatische netwerk detectie</title>
12<subsection> 20<subsection>
13<title>Wie kan zonder?</title>
14<body>
15
16<p>
17Afhankelijk van het medium dat je gekozen hebt om Gentoo te installeren,
18kan je of kan je niet verder gaan zonder netwerk voorzieningen (en Internet).
19<!--
20Depending on the medium you chose to install Gentoo from, you can or
21cannot continue without networking (and Internet). No, we are not
22playing with your mind =)
23-->
24</p>
25
26<p>
27Normaal gesproken moet je netwerk (en internet) installeren. Maar, Gentoo heeft
28ook de mogelijkheid om zich te installeren zonder netwerk connectie. Deze
29uitzondering is alleen mogelijk met de volgende installatie media:
30<!--
31Generally you will need to setup networking (and Internet).
32However, Gentoo also provides the possibility to install without a network
33connection. This exception is only possible with the following installation
34media:
35-->
36</p>
37
38<ul>
39 <li>
40 Gentoo x86 2-CD Installation LiveCD reeks (omvat x86, i686, pentium3,
41 pentium4 and athlon-xp)
42 </li>
43 <li>
44 Gentoo PPC 2-CD Installation LiveCD reeks (omvat G3 and G4)
45 </li>
46</ul>
47
48</body>
49</subsection>
50<subsection>
51<title>Waarom heb ik netwerk voorzieningen nodig?</title>
52<body>
53
54<p>
55Gentoo installeren via het internet zorgt voor een volledig up to date installatie.
56Je hebt dan een installatie gebaseerd op de volledige geupdate Portage Tree
57(dat is de collectie van pakketten die we aanbieden samen met het
58gereedschap om je software te beheren).
59Dit is dan ook de reden waarom een netwerk installatie aanbevolen is.
60Maar sommige mensen kunnen of willen Gentoo niet installeren op
61een systeem met een Internet verbinding.
62<!--
63Installing Gentoo from the Internet results in a fully updated Gentoo
64Installation. You'll have an installation based on the most recent
65Portage tree (which is the collection of packages we provide together with
66the tools to manage your software). This is also the reason why a
67network-installation is preferred. However, some people cannot or do not want
68to install Gentoo on a system with a running Internet connection.
69-->
70</p>
71
72<p>
73Als je in deze situatie bent zal je de 2CD-reeksen moeten gebruiken.
74Deze reeksen omvatten de broncode, een momentopname van de
75Portage Tree en de hulpmiddelen om een basis Gentoo systeem te installeren en meer.
76Deze methode heeft wel een nadeel:
77je hebt niet de meest recente software, hoewel de verschillen
78minimaal zijn.
79<!--
80If you are in this situation you will need to use the 2CD-sets. These sets
81include the source code, a snapshot of the portage-tree and the tools to
82install a Gentoo base-system and beyond. This method comes at a price:
83You won't have the very latest software, although differences will be
84minimal.
85-->
86</p>
87
88<p>
89Als je de installatie wilt uitvoeren zonder Internet zal je zo een
902-CD reeks nodig hebben, sla de rest van dit hoofdstuk over en ga verder met
91<uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven voorbereiden</uri>.
92Anders ge je verder met de netwerk configuratie sectie hieronder.
93<!--
94If you want to follow this networkless installation you have to use such a
952-CD set, skip the rest of this chapter and continue with <uri
96link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
97Otherwise, continue with the networking configuration sections below.
98-->
99</p>
100
101</body>
102</subsection>
103<subsection>
104<title>Optioneel: Proxy Configureren</title>
105<body>
106
107<p>
108Als je verbindig hebt met het Internet via een proxy, zal je die proxy moeten
109instellen. Het is heel simpel om een proxy intestellen:
110je moet alleen een variabele maken die de proxy server informatie bevat.
111<!--
112If you access the Internet through a proxy, you might need to setup proxy
113information during the installation. It is very easy to define a proxy: you just
114need to define a variable which contains the proxy server information.
115-->
116</p>
117
118<p>
119In de meeste gevallen, kan je de variabele maken door de server hostname te
120vermelden. Voorbeeld: indien we veronderstellen dat de proxy hostname
121proxy.genoo.org is en de poort 8080.
122<!--
123In most cases, you can just define the variables using the server hostname. As
124an example, we assume the proxy is called <e>proxy.gentoo.org</e> and the port
125is 8080.
126-->
127</p>
128
129<pre caption="proxy servers instellen">
130<comment>(Als de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
131# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
132<comment>( Als de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
133# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
134<comment>( Als de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
135# <i>export rsync_proxy="rsync://proxy.gentoo.org:8080"</i>
136</pre>
137
138<p>
139Als je proxy een gebruikersnaam en password vereist,
140moet je de volgende syntaxis voor de variabele gebruiken:
141<!--
142If your proxy requires a username and password, you should use the following
143syntax for the variable:
144-->
145</p>
146
147<pre caption="Een username/password toevoegen aan de proxy variabele">
148http://username:password@server
149</pre>
150
151<p>
152Bijvoorbeeld, voor de HTTP proxy van onze vorige server met een
153username van "john" en een passwoord "foob_r" zou men dit gebruiken:
154<!--
155For instance, for HTTP proxying with our previous proxy server and a username
156of "john" with a password of "f00b_r" one would use:
157-->
158</p>
159
160<pre caption="Authenticated Proxy">
161# <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i>
162</pre>
163
164</body>
165</subsection>
166<subsection>
167<title>Netwerk voorzieningen van geen-Gentoo Installatie Mediums</title>
168<body>
169
170<p>
171De meeste informatie in deze sectie is bedoeld voor gebruikers
172die booten van een Gentoo LiveCD. Maar je kan echter ook Gentoo
173installeren via verschillende andere media. Als je je in zo een situatie bevindt
174moet je zeker zijn dat het gebruikte medium een werkende Internet verbinding
175heeft (de informatie in <uri link="#doc_chap4_sect2">DHCP gebruiken</uri>
176of <uri link="#doc_chap4_sect3">De Netwerk Terminology Verstaan</uri> kan van
177pas komen en ga daarna verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven
178voorbereiden</uri>.
179<!--
180Most information in this section is meant for users who booted from a
181Gentoo LiveCD. However, you can install Gentoo from several other media.
182If you are in such a situation, make sure that the used medium has a
183working Internet connection (the information available in <uri
184link="#doc_chap4_sect2">Using DHCP</uri> or <uri
185link="#doc_chap4_sect3">Understanding Network Terminology</uri> might come in
186handy) and continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
187Disks</uri>.
188-->
189</p>
190
191</body>
192</subsection>
193</section>
194<section>
195<title>Automatische Netwerk Detectie</title>
196<subsection>
197<title>Misschien werkt het gewoon?</title> 21<title>Misschien werkt het gewoon?</title>
198<body> 22<body>
199 23
200<p> 24<p>
201Als je systeem ingeplugd is in een Ethernet netwerk met een DHCP server, 25Wanner uw systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server is
202is het zeer waarschijnlijk dat de netwerk configuratie al automatisch 26het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
203gedaan is voor je. Indien zo, zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele 27zijn. Indien dit zo is, dan zou u gebruik moeten kunnen maken van de vele
204netwerk gerelateerde toepassingen op de liveCD zoals 28bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder
205<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> 29<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
206en <c>links</c>, enz.
207</p> 30</p>
208 31
209<p> 32<p>
210Indien de netwerk voorzieningen juist geconfigureerd zijn voor je, 33Indien uw netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
211zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando een lijst van uw netwerkkaarten weergeven 34naast lo enkele netwerk interfaces moeten weergeven, waaronder eth0:
212naast lo, zoals eth0:
213<!--
214If your system is plugged into an Ethernet network with a DHCP server, it is
215very likely that your networking configuration has already been set up
216automatically for you. If so, you should be able to take advantage of the many
217included network-aware commands on the LiveCD such as <c>ssh</c>, <c>scp</c>,
218<c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> and <c>links</c>, among others.
219If networking has been configured for you, the <c>/sbin/ifconfig</c> command
220should list some network interfaces besides lo, such as eth0:
221-->
222</p> 35</p>
223 36
224<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk kaart"> 37<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
225# <i>/sbin/ifconfig</i> 38# <i>/sbin/ifconfig</i>
39<comment>(...)</comment>
226eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A 40eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
227 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 41 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
228 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link 42 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
229 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 43 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
230 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 44 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
231 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 45 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
232 collisions:1984 txqueuelen:100 46 collisions:1984 txqueuelen:100
233 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb) 47 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
234 Interrupt:11 Base address:0xe800 48 Interrupt:11 Base address:0xe800
235</pre> 49</pre>
236 50
237</body> 51</body>
238</subsection> 52</subsection>
239<subsection> 53<subsection>
240<title>Het Netwerk testen</title> 54<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
241<body> 55<body>
242 56
243<p> 57<p>
58Indien u met Internet wilt verbinden via een proxy, dan dient u de proxy
59in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
60definiëren: u hoeft enkel een variabele in te stellen welke de proxy server
61informatie bevat.
62</p>
63
64<p>
65In de meeste gevallen kunt u de variabelen definiëren door gebruik te maken
66van de server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
67<c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
68</p>
69
70<pre caption="Definiëren van de proxy servers">
71<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
72# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
73<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
74# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
75<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
76# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
77</pre>
78
79<p>
80Indien uw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dient u de volgende
81syntax voor de variabele gebruiken:
82</p>
83
84<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
85http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
86</pre>
87
88</body>
89</subsection>
90<subsection>
91<title>Testen van het netwerk</title>
92<body>
93
94<p>
244Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (te vinden in 95U kunt proberen de DNS server van uw ISP te pingen (terug te vinden in
245<path>/etc/resolv.conf</path>) en een web site van keuze, gewoon om zeker 96<path>/etc/resolv.conf</path>) en een website naar keuze, gewoon om er
246te zijn dat je pakketjes het internet bereiken, dat DNS name resolution 97zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
247correct werkt, enz... 98werkt, enz...
248<!--
249You may want to try pinging your ISP's DNS server (found in
250<path>/etc/resolv.conf</path>) and a Web site of choice, just to make sure
251that your packets are reaching the net, DNS name resolution is working
252correctly, etc..
253-->
254</p> 99</p>
255 100
256<pre caption="Verder het netwerk testen"> 101<pre caption="Verdere netwerk testen">
257# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i> 102# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
258</pre> 103</pre>
259 104
260<p> 105<p>
261Kan je Internet gebruiken? Indien ja, kan je de rest van deze sectie overslaan 106Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze
262en verder gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven voorbereiden</uri>. 107sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
263Indien niet zal je wat meer je best moeten doen :). 108van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet u helaas iets meer werk verrichten.
264<!--
265Are you able to use your network? If so, you can skip the rest of this
266section and continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
267Disks</uri>. If not, bad luck, you'll have to pursue a bit harder :)
268-->
269</p> 109</p>
270 110
271</body> 111</body>
272</subsection> 112</subsection>
273</section> 113</section>
274<section> 114<section>
275<title>Automatische Netwerk Configuratie</title> 115<title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
276<subsection> 116<subsection>
277<body> 117<body>
278 118
279<p> 119<p>
280Als niet direct alles werkt bieden sommige installatie media het commando 120Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u
281<c>net-setup</c> (voor gewone netwerken), <c>adsl-setup</c> (voor ADSL gebruikers) 121toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken),
282of <c>pptp</c> (voor PPTP gebruikers). 122<c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
283<!-- 123- alleen beschikbaar op x86) te gebruiken.
284If the network doesn't work immediately, some installation media allow you to
285use <c>net-setup</c> (for regular networks), <c>adsl-setup</c> (for
286ADSL-users) or <c>pptp</c> (for PPTP-users).
287-->
288</p> 124</p>
289 125
290<p> 126<p>
291Indien je installatie medium geen van deze tools heeft, 127Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw
128netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met
292ga dan verder met <uri link="#doc_chap4">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>. 129<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
293</p> 130</p>
294 131
295<ul> 132<ul>
296 <li> 133 <li>
297 Gewone Ethernet gebruikers gaan verder met <uri 134 Gewone Ethernet gebruikers kunnen verder gaan met
298 link="#doc_chap3_sect2">Standaard: Hoe net-setup gebruiken</uri> 135 <uri link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
299 </li> 136 </li>
300 <li> 137 <li>
301 ADSL gebruikers gaan verder met <uri link="#doc_chap3_sect3">Alternatief: 138 ADSL gebruikers kunnen verder gaan met
302 Hoe RP-PPPoE gebruiken</uri> 139 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
303 </li> 140 </li>
304 <li> 141 <li>
305 PPTP gebruikers gaan verder met <uri link="#doc_chap3_sect4">Alternatief: 142 PPTP gebruikers kunnen verder gaan met
306 Hoe PPTP gebruiken</uri> 143 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
307 </li> 144 </li>
308</ul> 145</ul>
309 146
310</body> 147</body>
311</subsection> 148</subsection>
312<subsection> 149<subsection id="net-setup">
313<title>Standaard: Hoe net-setup gebruiken</title> 150<title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
314<body> 151<body>
315 152
316<p> 153<p>
317De simpelste manier om je netwerk voorzieningen te configureren 154Als uw netwerk nog niet draait, is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
318indien het niet automatisch gebeurd is, is door het 155de makkelijkste optie:
319<c>net-setup</c> script te starten:
320<!--
321The simplest way to set up networking if it didn't get configured
322automatically is to run the <c>net-setup</c> script:
323-->
324</p> 156</p>
325 157
326<pre caption="Het net-setup script starten"> 158<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
327# <i>net-setup eth0</i> 159# <i>net-setup eth0</i>
328</pre> 160</pre>
329 161
330<p> 162<p>
331<c>net-setup</c> zal je een paar vragen stellen over je netwerk 163<c>net-setup</c> zal u enkele vragen stellen over uw netwerk omgeving. Als
332omgeving. Wanneer alles gedaan is, zou je een volledige werkende 164alles klaar is zou u over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
333netwerk verbinding moeten hebben. Test je netwerk verbinding zoals 165Test uw netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
334hierboven vermeld. Indien de tests positief zijn, proficiat! Je bent 166succesvol verloopt, gefeliciteerd! U bent nu klaar om Gentoo te installeren.
335nu klaar om Gentoo te installeren. Sla de rest van deze sectie over 167Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
336en ga naar <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven voorbereiden</uri>. 168link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
337Als je netwerk nog steeds niet werkt,
338ga verder met <uri link="#doc_chap4">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>.
339<!--
340<c>net-setup</c> will ask you some questions about your network
341environment. When all is done, you should have a working network
342connection. Test your network connection as stated before. If the tests
343are positive, congratulations! You are now ready to install Gentoo. Skip
344the rest of this section and continue with <uri
345link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
346-->
347</p> 169</p>
348 170
349 171<p>
172Indien uw netwerk nog niet werkt, ga verder met
173<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
174</p>
175
176
350</body> 177</body>
351</subsection> 178</subsection>
352<subsection> 179<subsection id="rp-pppoe">
353<title>Alternatief: Hoe RP-PPPoE gebruiken</title> 180<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
354<body> 181<body>
355 182
356<p> 183<p>
357We gaan er vanuit dat je PPPoE nodig hebt om verbinding te kunnen maken met het 184Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
358internet, de LiveCD (elke versie) maakt het je makkelijk door <c>rp-pppoe</c> 185Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c>
359ondersteuning bijgevoegd te hebben. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je 186bij te sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om uw verbinding te
360connectie te configureren. Men zal je vragen naar het ethernet apparaat dat 187configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is
361verbonden is met je modem, je gebruikersnaam en passwoord, de IPs van de DNS 188verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw
362servers en of je een basis firewall nodig hebt. 189DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet.
363<!--
364Assuming you need PPPoE to connect to the internet, the LiveCD (any version) has
365made things easy for you by including <c>rp-pppoe</c>. Use the provided
366<c>adsl-setup</c> script to configure your connection. You will be prompted for
367the ethernet device that is connected to your adsl modem, your username and
368password, the IPs of your DNS servers and if you need a basic firewall or not.
369-->
370</p> 190</p>
371 191
372<pre caption="rp-pppoe gebruiken"> 192<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
373# <i>adsl-installatie</i> 193# <i>adsl-setup</i>
374# <i>adsl-start</i> 194# <i>adsl-start</i>
375</pre> 195</pre>
376 196
377<p> 197<p>
378Als er iets verkeerd gaat, check of je je passwoord en gebruikersnaam juist 198Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord
379getypt hebt door te kijken in <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 199correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
380<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en dat je zeker weet dat je het juiste 200<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet u er zeker van zijn dat u het
381ethernet apparaat gebruikt. Als je ethernet apparaat niet bestaat, zal 201correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien uw ethernet apparaat niet bestaat,
382je de nodige netwerk modules moeten laden. In dit geval moet je verder gaan 202dan moet u de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet u verder gaan
383met <uri link="#doc_chap4">Handmatige Netwerk Configuratie</uri> waarin uitgelegd 203met <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri> omdat we daar
384wordt hoe men de juiste netwerk modules moet laden. 204uitleggen hoe u de geschikte netwerk modules laadt.
385<!--
386If something goes wrong, double-check that you correctly typed your username and
387password by looking at <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> or
388<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> and make sure you are using the right
389ethernet device. If your ethernet device doesn't exist, you will have to load
390the appropriate network modules. In that case you should continue with
391<uri link="#doc_chap4">Manual Network Configuration</uri> as we explain how to
392load the appropriate network modules there.
393-->
394</p> 205</p>
395 206
396<p> 207<p>
397Als alles werkt, ga dan verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven 208Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
398Voorbereiden</uri> 209van de Schijven</uri>.
399<!--
400If everything worked, continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
401Disks</uri>.
402-->
403</p> 210</p>
404 211
405</body> 212</body>
406</subsection> 213</subsection>
407<subsection> 214<subsection id="pptp">
408<title>Alternatief: PPTP Gebruiken</title> 215<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
409<body> 216<body>
410 217
218<note>
219PPTP is alleen beschikbaar voor x86
220</note>
221
411<p> 222<p>
412Indien je PPTP ondersteuning nodig hebt, kan je <c>pptpclient</c> gebruiken wat 223Heeft u PPTP ondersteuning nodig, dan kunt u gebruik maken van de
413meegeleverd is met de LiveCDs. Maar eerst moet je zeker zijn dat je configuratie 224<c>pptpclient</c> welke standaard op de Installatie CD's beschikbaar is. Eerst
414juist is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> 225moet u er zeker van zijn dat uw configuratie correct is. Pas
415aan zodat daarin het juiste passwoord en gebruikers naam staan.
416<!--
417If you need PPTP support, you can use <c>pptpclient</c> which is provided by our
418LiveCDs. But first you need to make sure that your configuration is correct.
419Edit <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> or <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> so 226<path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan
420it contains the correct username/password combination: 227zodat deze de juiste gebruikersnaam met wachtwoord bevat:
421-->
422</p> 228</p>
423 229
424<pre caption="/etc/ppp/chap-secrets Aanpassen"> 230<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/chap-secrets">
425# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i> 231# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
426</pre> 232</pre>
427 233
428<p> 234<p>
429Verander daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> indien nodig: 235Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
430<!--
431Then adjust <path>/etc/ppp/options.pptp</path> if necessary:
432-->
433</p> 236</p>
434 237
435<pre caption="/etc/ppp/options.pptp Aanpassen"> 238<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/options.pptp">
436# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i> 239# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
437</pre> 240</pre>
438 241
439<p> 242<p>
440Wanneer dat allemaal gedaan is, start <c>pptp</c> (samen met de opties die je 243Wanneer dit alles klaar is voert u gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die u
441niet kon configureren in <path>options.pptp</path>) om een verbinding met de server 244niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
442te maken. 245server:
443<!--
444When all that is done, just run <c>pptp</c> (along with the options you couldn't
445set in <path>options.pptp</path>) to connect the server:
446-->
447</p> 246</p>
448 247
449<pre caption="Verbinding maken met een inbel server"> 248<pre caption="Verbinden met een inbel server">
450# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i> 249# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
451</pre> 250</pre>
452 251
453<p> 252<p>
454Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven Voorbereiden</uri>. 253Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
455<!-- 254Schijven</uri>.
456Now continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
457-->
458</p> 255</p>
459 256
460</body> 257</body>
461</subsection> 258</subsection>
462</section> 259</section>
463<section> 260<section>
464<title>Handmatige Netwerk Configuratie</title> 261<title>Handmatige netwerk configuratie</title>
465<subsection> 262<subsection>
466<title>De nodige Netwerk Modules laden</title> 263<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
467<body> 264<body>
468 265
469<p> 266<p>
470Wanneer de LiveCD boot, probeert hij al je hardware te herkennen en laadt 267Op het moment dat de Installatie CD start probeert deze alle hardware apparaten
471de nodige kernel modules (drivers) voor je hardware. In de meeste gevallen 268te vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
472werkt dit zeer goed. Maar in sommige gevallen kan het zijn dat men niet 269hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
473automatisch de juiste kernel modules laadt die je nodig hebt. 270gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
474<!--
475When the Live CD boots, it tries to detect all your hardware devices and
476loads the appropriate kernel modules (drivers) to support your hardware. In the
477vast majority of cases, it does a very good job. However, in some cases,
478it may not auto-load the kernel modules you need.
479-->
480</p> 271</p>
481 272
482<p> 273<p>
483Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werken, kan je veronderstellen dat 274Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
484je netwerkkaart niet direct gevonden is. Dit betekent dat je de nodige kernel modules 275dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de
485zelf zal moeten laden. 276geschikte kernel modules handmatig moet laden.
486<!--
487If <c>net-setup</c> or <c>adsl-setup</c> failed, then you can safely assume that
488your networkcard wasn't found immediately. This means you will have to load
489the appropriate kernel modules manually.
490-->
491</p> 277</p>
492 278
493<p> 279<p>
494Om te weten welke kernel modules we aanbieden, gebruik 280Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
495<!-- 281gebruikt u <c>ls</c>:
496To find out what kernel modules we provide for networking, use
497-->
498<c>ls</c>:
499</p> 282</p>
500 283
501<pre caption="Zoeken naar aangeboden modules"> 284<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
502# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i> 285# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
503</pre> 286</pre>
504 287
505<p> 288<p>
506Indien je een driver vindt voor je netwerkkaart, gebruik <c>modprobe</c> om 289Indien u een stuurprogramma voor uw netwerkkaart vindt, kunt u dit
507je kernel module te laden. 290laden met behulp van <c>modprobe</c>:
508<!--
509If you find a driver for your network card, use <c>modprobe</c> to load
510the kernel module:
511-->
512</p> 291</p>
513 292
514<pre caption="Modprobe gebruiken om een kernel module te laden"> 293<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
515<comment>(Als voorbeeld laden we de pcnet32 module)</comment> 294<comment>(Als voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
516# <i>modprobe pcnet32</i> 295# <i>modprobe pcnet32</i>
517</pre> 296</pre>
518 297
519<p> 298<p>
520Om te verifieren of je netwerkkaart gedetecteerd is, gebruik <c>ifconfig</c>. 299Om na te kijken of uw netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kunt u <c>ifconfig</c>
521Een gedetecteerde netwerkkaart zou iets als volgt moeten geven: 300gebruiken. Een gevonden netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
522<!--
523To check if your network card is now detected, use <c>ifconfig</c>. A
524detected network card would result in something like this:
525-->
526</p> 301</p>
527 302
528<pre caption="Verifieren of je netwerkkaart gedetecteerd is, succes"> 303<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien succesvol">
529# <i>ifconfig eth0</i> 304# <i>ifconfig eth0</i>
530eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00 305eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
531 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 306 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
532 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 307 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
533 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 308 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
534 collisions:0 txqueuelen:0 309 collisions:0 txqueuelen:0
535 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 310 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
536</pre> 311</pre>
537 312
538<p> 313<p>
539Maar indien je de de volgende foutmelding zou krijgen, 314Als u echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
540dan is je netwerkkaart niet gedetecteerd. 315gevonden:
541<!--
542If however you receive the following error, the network card is not
543detected:
544-->
545</p> 316</p>
546 317
547<pre caption="Verifieren of je netwerkkaart gedetecteerd is, gefaald"> 318<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien niet succesvol">
548# <i>ifconfig eth0</i> 319# <i>ifconfig eth0</i>
549eth0: error fetching interface information: Device not found 320eth0: error fetching interface information: Device not found
550</pre> 321</pre>
551 322
552<p> 323<p>
553In de veronderstelling dat je netwerkkaart gedetecteerd is, kan je 324Indien uw systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden die aangeduid
554opnieuw <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> proberen uit te voeren. 325als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die u
555Dit zou nu moeten werken, maar voor de freaks onder ons, leggen we je 326wilt gebruiken goed functioneert en onthoudt de correcte benaming gedurende dit
556uit hoe je je netwerk handmatig configureerd. 327document. We zullen aannemen dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
557<!--
558Assuming that you now have a detected network card, you can
559retry <c>net-setup</c> or <c>adsl-setup</c> again (which should work
560now), but for the hardcore people amongst you, we explain how to configure your
561network manually.
562-->
563</p> 328</p>
564 329
565<p> 330<p>
566Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel je gebruikt DHCP (je krijgt automatisch een IP), 331Aangenomen dat u nu over een werkende netwerkkaart beschikt kunt u nu
567of je stelt je netwerk handmatig in met <c>ifconfig</c> en <c>route</c>. 332<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
568<!-- 333zou moeten werken) maar voor de freaks onder u zullen we uitleggen hoe u uw
569There are two possibilities here. Either you use DHCP (automatic IP retrieval), 334netwerkkaart handmatig kunt configureren.
570or you manually setup your network using the <c>ifconfig</c> and <c>route</c>
571commands.
572-->
573</p> 335</p>
574 336
337<p>
338Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op uw netwerk setup:
339</p>
340
341<ul>
342 <li><uri link="#dhcp">Gebruik maken van DHCP</uri> voor automatisch
343 verkrijgen van een IP adres
344 </li>
345 <li>
346 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri>
347 indien u een draadloze kaart hebt
348 </li>
349 <li>
350 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>
351 legt u uit wat u moet weten over netwerken
352 </li>
353 <li>
354 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik van ifconfig en route</uri>
355 legt uit hoe u uw netwerk handmatig moet instellen
356 </li>
357</ul>
358
575</body> 359</body>
576</subsection> 360</subsection>
577<subsection> 361<subsection id="dhcp">
578<title>DHCP gebruiken</title> 362<title>Gebruik maken van DHCP</title>
579<body> 363<body>
580 364
581<p> 365<p>
582DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) maakt het mogelijk om 366DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
583automatisch neterk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, 367netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
584broadcast adres, gateway, nameservers, enz.). Dit werkt alleen als 368nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien u over een DHCP server beschikt (of
585je een DHCP server in je netwerk hebt (of als je provider een DHCP service 369indien uw provider u van DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
586aanbied). Om een netwerkkaart die informatie automatisch te laten ontvangen, 370informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
587gebruik je <c>dhcpcd</c>:
588<!--
589DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) makes it possible to
590automatically receive networking information (IP address, netmask,
591broadcast address, gateway, nameservers etc.). This only works if you
592have a DHCP server in your network (or if your provider provides a DHCP
593service). To have a network interface receive this information automatically,
594use <c>dhcpcd</c>:
595-->
596</p> 371</p>
597 372
598<pre caption="dhcpcd gebruiken"> 373<pre caption="Gebruik maken van dhcpcd">
599# <i>dhcpcd eth0</i> 374# <i>dhcpcd eth0</i>
375<comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat u de hostname</comment>
376<comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
377<comment>In dat geval, gebruik</comment>
378# <i>dhcpcd -HD eth0</i>
600</pre> 379</pre>
601 380
602<p> 381<p>
603Indien dit werkt (probeer wat internet servers te pingen, zoals <uri 382Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
604link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je volledig klaar 383<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan bent u klaar om
605om verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met<uri 384verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
606link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven Voorbereiden</uri>. 385met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
607<!--
608If this works (try pinging some internet server, like <uri
609link="http://www.google.com">Google</uri>), then you are all set and
610ready to continue. Skip the rest of this section and continue with <uri
611link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
612-->
613</p> 386</p>
614 387
615</body> 388</body>
616</subsection> 389</subsection>
617<subsection> 390<subsection id="wireless">
618<title>De Netwerk Terminologie begrijpen</title> 391<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
619<body> 392<body>
620 393
621<note> 394<note>
622Als je je IP address, broadcast adres, netmask en nameservers kent, 395Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de
623dan kan je deze subsectie overslaan en verder gaan met <uri 396x86, amd64 en ppc Installatie CDs. U kunt dit alsnog aan de praat krijgen door
624link="#doc_chap4_sect4">Ifconfig en route gebruiken</uri>. 397de instructies te volgen van het <uri
625<!-- 398link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
626If you know your IP address, broadcast address, netmask and nameservers, 399project</uri> (Engelstalig).
627then you can skip this subsection and continue with <uri
628link="#doc_chap4_sect4">Using ifconfig and route</uri>.
629-->
630</note> 400</note>
631 401
632<p> 402<p>
633Als al het bovenstaande mislukt, zal je je netwerk handmatig moeten 403Indien u een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zult u de draadloze
634configureren. Dit is niet zo moeilijk. Maar we gaan toch een zekere hoeveelheid 404instellingen moeten configureren voordat u verder gaat. Om de huidige
635aan netwerk terminologie uitleggen omdat je het nodig hebt om je netwerk te 405draadloze instellingen van uw kaart te raadplegen kunt u gebruik maken van
636kunnen configureren naar je wensen. Wanneer je klaar bent met dit te lezen, 406<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> toont u iets dergelijks:
637zal je weten wat een <e>gateway</e> is, waarvoor <e>netmask</e> dient, hoe
638een <e>broadcast</e> adres is gevormd an waarom je <e>nameservers</e> nodig
639hebt.
640<!--
641If all above fails, you will have to configure your network manually.
642Have no fear, it is far from difficult. But we are going to explain a
643certain amount of networking to you as you will need it to be able to
644configure your network to your satisfaction. When you're done reading this, you
645will know what a <e>gateway</e> is, what a <e>netmask</e> serves for,
646how a <e>broadcast</e> address is formed and why you need
647<e>nameservers</e>.
648-->
649</p> 407</p>
650 408
409<pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
410# <i>iwconfig eth0</i>
411eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
412 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
413 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
414 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
415 Power Management:off
416 Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
417 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
418 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
419</pre>
420
421<note>
422Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> of <c>ra0</c> als device-naam
423hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> zonder parameters uit
424om de juiste device-naam te bepalen.
425</note>
426
651<p> 427<p>
652In een netwerk worden computers geidentificieerd met hun <e>IP adres</e> 428Voor de meeste gebruikers, zijn er twee instellingen die mogelijk belangrijk
653(Internet Protocol adres). Zo een is een combinatie van 4 nummers tussen 429zijn aan te passen, de ESSID (aka draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
6540 en 255. Zo zien wij het tenminste. In werkelijkheid bestaat een IP adres 430Indien de ESSID en Access Point adres van uw Access Point reeds worden
655uit 32 bits (eenen en nullen). Een voorbeeld: 431weergegeven en u gebruikt geen WEP, dan werkt uw draadloze netwerk. Indien u
656<!-- 432de ESSID moet veranderen of indien u een WEP sleutel wil toevoegen, dan kunt u
657In a network, hosts are identified by their <e>IP address</e> (Internet 433de volgende commando's uitvoeren:
658Protocol address). Such an address is a combination of four numbers
659between 0 and 255. Well, at least that is how we perceive it. In
660reality, such an IP address consists of 32 bits (ones and zeros). Let's
661view an example:
662-->
663</p> 434</p>
664 435
436<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
437<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
438# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
439
440<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
441# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
442
443<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan door
444"s:")</comment>
445# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
446</pre>
447
448<p>
449U kunt dan uw draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
450uit te voeren. Als het draadloze netwerk werkt, kunt u beginnen met het
451instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
452(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
453gebruik maken van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
454</p>
455
456</body>
457</subsection>
458<subsection id="network_term">
459<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
460<body>
461
462<note>
463Indien u uw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
464dan kunt u deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
465link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
466</note>
467
468<p>
469Wanneer de bovenstaande instructies niet hebben gewerkt, moet u het netwerk
470handmatig configureren. Wees niet bang, het is verre van moeilijk. Eerst gaan
471we een bepaalde hoeveelheid van netwerken uitleggen omdat u dat nodig zal
472hebben om het netwerk naar uw wensen in te stellen. Wanneer u klaar bent
473met het lezen van dit onderdeel weet u wat een <e>gateway</e> is, waar een
474<e>netmask</e> voor staat, hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en
475waarom u een <e>nameserver</e> nodig heeft.
476</p>
477
478<p>
479In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
480Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
481255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, bestaat een IP adres
482uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
483</p>
484
665<pre caption="Voorbeeld van een IP adres"> 485<pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
666IP Address (numbers): 192.168.0.2 486IP Adres (getallen): 192.168.0.2
667IP Address (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010 487IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
668 -------- -------- -------- -------- 488 -------- -------- -------- --------
669 192 168 0 2 489 192 168 0 2
670</pre> 490</pre>
671 491
672<p> 492<p>
673Zo een IP adress is uniek aan een computer in alle toegankelijke netwerken 493Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
674waarin die hosts zich bevinden (m.a.w alle computers die je wilt bereiken moeten 494in acht worden genomen (dus alle hosts die u wilt bereiken moeten een
675een uniek IP adres hebben.). Om een verschil te kunnen maken met computers in een 495uniek IP adres hebben). Om onderscheid te kunnen maken tussen hosts
676netwerk en die buiten het netwerk, is je IP adres opgedeeld in twee delen: 496binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
677het <e>network</e> en het <e>host</e> deel. 497in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
678<!--
679Such an IP address is unique to a host as far as all accessible networks are
680concerned (i.e. all hosts that you are able to reach must have unique IP
681addresses). To be able to make a distinction between hosts inside a network,
682and hosts outside a network, the IP address is divided in two parts: the
683<e>network</e> part and the <e>host</e> part.
684-->
685</p> 498</p>
686 499
687<p> 500<p>
688De splitsing is opgeschreven samen met het <e>netmask</e>, een verzameling 501De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
689van enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van je IP dat overeenkomt 502enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van het IP adres dat
690met de enen is het netwerk gedeelte, het andere het host gedeelte. 503gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
691Zoals gewoonlijk kan het netmask opgeschreven worden als een IP adres. 504host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
692<!--
693The separation is written down with the <e>netmask</e>, a collection of
694ones followed by a collection of zeros. The part of the IP that can be
695mapped on the ones is the network-part, the other one is the host-part.
696As usual, the netmask can be written down as an IP-address.
697-->
698</p> 505</p>
699 506
700<pre caption="Voorbeeld van network/host splitsing"> 507<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
701IP-address: 192 168 0 2 508IP-adres: 192 168 0 2
702 11000000 10101000 00000000 00000010 509 11000000 10101000 00000000 00000010
703Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000 510Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
704 255 255 255 0 511 255 255 255 0
705 +--------------------------+--------+ 512 +--------------------------+--------+
706 Network Host 513 Netwerk Host
707</pre> 514</pre>
708 515
709<p> 516<p>
710Met andere woorden, 192.168.0.14 is nog deel van je netwerk, maar 517Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
711192.168.1.2 niet meer. 518192.168.1.2 niet.
712<!--
713In other words, 192.168.0.14 is still part of our example network, but
714192.168.1.2 is not.
715-->
716</p> 519</p>
717 520
718<p> 521<p>
719Het broadcast adres is een IP-adres met hetzelfde netwerk deel als je netwerk, 522Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
720maar met alleen enen als host deel. Elke PC op uw netwerk luistert naar zo 523als uw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
721een IP adress. Het is alleen bedoelt om pakketjes naar iedereen te verzenden. 524op uw netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
722<!-- 525van pakketten.
723The <e>broadcast</e> address is an IP-address with the same network-part
724as your network, but with only ones as host-part. Every host on your
725network listens to this IP address. It is truely meant for broadcasting
726packets.
727-->
728</p> 526</p>
729 527
730<pre caption="Broadcast adres"> 528<pre caption="Broadcast adres">
731IP-address: 192 168 0 2 529IP-adres: 192 168 0 2
732 11000000 10101000 00000000 00000010 530 11000000 10101000 00000000 00000010
733Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111 531Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
734 192 168 0 255 532 192 168 0 255
735 +--------------------------+--------+ 533 +--------------------------+--------+
736 Network Host 534 Netwerk Host
737</pre> 535</pre>
738 536
739<p> 537<p>
740Om te kunnen surfen op het internet, moet je weten welke PC de internet 538Om op het internet te kunnen surfen, moet u weten welke host de internet
741verbinding deelt. Deze host wordt de gateway genoemd. Omdat het een standaard 539verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
742host is, krijgt het ook een standaard IP adres (bv. 192.168.0.1). 540heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
743<!--
744To be able to surf on the internet, you must know which host shares the
745Internet connection. This host is called the <e>gateway</e>. Since it is
746a regular host, it has a regular IP address (for instance 192.168.0.1).
747-->
748</p> 541</p>
749 542
750<p> 543<p>
751Zoals vroeger gezegd heeft elke PC zijn uniek IP adres. Om die PC te 544We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
752kunnen bereiken door een naam (in plaats van een IP adres) heb je een 545via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heeft u een dienst nodig die
753service nodig die een naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar 546een naam vertaalt (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
754een IP adres. Deze service wordt een name service genoemd. Om dit te 547<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
755kunnen gebruiken, moet je de nodige <e>name servers</e> instellen in je 548dienst te gebruiken dient u de nodige <e>name servers</e> in
756<path>/etc/resolv.conf</path>. 549<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
757<!--
758We previously stated that every host has its own IP address. To be able
759to reach this host by a name (instead of an IP address) you need a
760service that translates a name (such as <e>dev.gentoo.org</e>) to an IP
761address (such as <e>64.5.62.82</e>). Such a service is called a name
762service. To use such a service, you must define the necessary <e>name
763servers</e> in <path>/etc/resolv.conf</path>.
764-->
765</p> 550</p>
766 551
767<p> 552<p>
768In sommige gevallen, dient je gateway ook als nameserver. Anders moet 553In sommige gevallen doet uw gateway ook dienst als nameserver. Zo niet, dan
769je de nameserver invullen die je ISP je gegeven heeft. 554zult u de nameservers die u van uw ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
770<!--
771In some cases, your gateway also serves as nameserver. Otherwise you
772will have to enter the nameservers provided by your ISP.
773-->
774</p> 555</p>
775 556
776<p> 557<p>
777Samengevat, heb je volgende informatie nodig om verder te gaan: 558Om samen te vatten, u heeft de volgende informatie nodig voor u
559verder gaat.
778</p> 560</p>
779 561
780<table> 562<table>
781<tr> 563<tr>
782 <th>Netwerk Item</th> 564 <th>Netwerk Item</th>
783 <th>Voorbeeld</th> 565 <th>Voorbeeld</th>
784</tr> 566</tr>
785<tr> 567<tr>
786 <ti>Je IP adres</ti> 568 <ti>Uw IP adres</ti>
787 <ti>192.168.0.2</ti> 569 <ti>192.168.0.2</ti>
788</tr> 570</tr>
789<tr> 571<tr>
790 <ti>Netmask</ti> 572 <ti>Netmask</ti>
791 <ti>255.255.255.0</ti> 573 <ti>255.255.255.0</ti>
792</tr> 574</tr>
793<tr> 575<tr>
794 <ti>Broadcast</ti> 576 <ti>Broadcast</ti>
795 <ti>192.168.0.255</ti> 577 <ti>192.168.0.255</ti>
796</tr> 578</tr>
797<tr> 579<tr>
798 <ti>Gateway</ti> 580 <ti>Gateway</ti>
799 <ti>192.168.0.1</ti> 581 <ti>192.168.0.1</ti>
800</tr> 582</tr>
801<tr> 583<tr>
802 <ti>Nameserver(s)</ti> 584 <ti>Nameserver(s)</ti>
803 <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti> 585 <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
804</tr> 586</tr>
805</table> 587</table>
806 588
807</body> 589</body>
808</subsection> 590</subsection>
809<subsection> 591<subsection id="ifconfig_route">
810<title>Ifconfig en route gebruiken</title> 592<title>Gebruik van ifconfig en route</title>
811<body> 593<body>
812 594
813<p> 595<p>
814Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst wijzen we onszelf 596Uw netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
815een IP adres toe. Dan zetten we routing aan tot de gateway door <c>route</c> 597via <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway via
816te gebruiken. En daarna plaatsen we het IP van de nameservers in 598<c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het IP adres in
817<path>/etc/resolv.conf</path>. 599<path>/etc/resolv.conf</path>.
818<!--
819Setting up your network consists of three steps. First we assign
820ourselves an IP address using <c>ifconfig</c>. Then we setup routing to
821the gateway using <c>route</c>. Then we finish up by placing the
822nameserver IPs in <path>/etc/resolv.conf</path>.
823-->
824</p> 600</p>
825 601
826<p> 602<p>
827Om jezelf een IP adres toe te wijzen, heb je je IP nodig, broadcast 603Om een IP adres toe te wijzen dient u over een IP adres, broadcast adres en
828adres en netmask. Gebruik daarna dan het volgende commando, waarin je 604netmask beschikken. Voer daarna het onderstaande commando uit. Vervang hier
829<c>${IP_ADDR}</c> vervangt door je IP adres, <c>${BROADCAST}</c> door 605<c>$(IP_ADDR)</c> met uw IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met uw broadcast adres
830je broadcast adres en <c>${NETMASK}</c> door je netmask. 606en <c>$(NETMASK)</c> met uw netmask:
831<!--
832To assign an IP address, you will need your IP address, broadcast
833address and netmask. Then execute the following command, substituting
834<c>${IP_ADDR}</c> with your IP address, <c>${BROADCAST}</c> with your
835broadcast address and <c>${NETMASK}</c> with your netmask:
836-->
837</p> 607</p>
838 608
839<pre caption="ifconfig gebruiken"> 609<pre caption="Gebruiken van ifconfig">
840# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i> 610# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
841</pre> 611</pre>
842 612
843<p> 613<p>
844Stel je routing nu in door het <c>route</c> commando te gebruiken. Vervang 614Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
845<c>${GATEWAY}</c> door het IP adres van je gateway. 615hier met uw gateway IP adres:
846<!--
847Now set up routing using <c>route</c>. Substitute <c>${GATEWAY}</c> with
848your gateway IP address:
849-->
850</p> 616</p>
851 617
852<pre caption="route gebruiken"> 618<pre caption="Gebruiken van route">
853# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i> 619# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
854</pre> 620</pre>
855 621
856<p> 622<p>
857Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je editor naar keuze (in dit
858voorbeeld maken we gebruik van <c>nano</c>):
859<!--
860Now open <path>/etc/resolv.conf</path> with your favorite editor (in our 623Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met uw favoriete editor (in ons
861example, we use <c>nano</c>): 624voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
862-->
863</p> 625</p>
864 626
865<pre caption="Creating /etc/resolv.conf"> 627<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
866# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i> 628# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
867</pre> 629</pre>
868 630
869<p> 631<p>
870Vul nu je nameservers in door het volgende als voorbeeld te gebruiken. 632Vul nu uw nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
871Zorg ervoor dat je zeker niet vergeet <c>${NAMESERVER1}</c> en <c>${NAMESERVER2}</c> 633Wees er zeker van dat u <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
872te vervangen door de juiste nameserver adressen. 634vervangt met de geschikte nameserver adressen:
873<!--
874Now fill in your nameserver(s) using the following as a template. Make
875sure you substitute <c>${NAMESERVER1}</c> and <c>${NAMESERVER2}</c> with
876the appropriate nameserver addresses:
877-->
878</p> 635</p>
879 636
880<pre caption="/etc/resolv.conf template"> 637<pre caption="/etc/resolv.conf template">
881nameserver ${NAMESERVER1} 638nameserver ${NAMESERVER1}
882nameserver ${NAMESERVER2} 639nameserver ${NAMESERVER2}
883</pre> 640</pre>
884 641
885<p> 642<p>
886Dat was het. Test nu je netwerk door naar een paar Internet servers 643Dat is alles. Nu kunt u het netwerk testen door een internet server te pingen
887(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>) te pingen. Als dit 644(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
888werkt, proficiat. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Ga verder met <uri 645gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. U kunt nu verder
889link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven Voorbereiden</uri>. 646gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
890<!--
891That's it. Now test your network by pinging some Internet server (like
892<uri link="http://www.google.com">Google</uri>). If this works,
893congratulations then. You are now ready to install Gentoo. Continue with <uri
894link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
895-->
896</p> 647</p>
897 648
898</body> 649</body>
899</subsection> 650</subsection>
900</section> 651</section>
901</sections> 652</sections>

Legend:
Removed from v.1.2  
changed lines
  Added in v.1.13

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20