/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.2 Revision 1.3
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.2 2004/04/09 15:16:26 blubber Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.3 2004/09/13 10:50:08 neysx Exp $ -->
8 8
9<sections> 9<sections>
10<section> 10<section>
11<title>Je kan zonder, maar...</title> 11<title>Je kan zonder, maar...</title>
12<subsection> 12<subsection>
13<title>Wie kan zonder?</title> 13<title>Wie kan zonder?</title>
14<body> 14<body>
15 15
16<p> 16<p>
17Afhankelijk van het medium dat je gekozen hebt om Gentoo te installeren, 17Afhankelijk van het medium dat je kiest om Gentoo te installeren,
18kan je of kan je niet verder gaan zonder netwerk voorzieningen (en Internet). 18kan je of kan je niet verdergaan zonder netwerk (en Internet). Nee,
19<!-- 19spelen niet met je geest =)
20Depending on the medium you chose to install Gentoo from, you can or
21cannot continue without networking (and Internet). No, we are not
22playing with your mind =)
23-->
24</p> 20</p>
25 21
26<p> 22<p>
27Normaal gesproken moet je netwerk (en internet) installeren. Maar, Gentoo heeft 23Algemeen, moet je je netwerk (en Internet) configuren.
28ook de mogelijkheid om zich te installeren zonder netwerk connectie. Deze 24Maar Gentoo voorziet ook de mogelijkheid om te installeren zonder
29uitzondering is alleen mogelijk met de volgende installatie media: 25netwerk connectie. Deze uitzondering is alleen mogelijk met de Gentoo
30<!-- 26Universal LiveCDs.
31Generally you will need to setup networking (and Internet).
32However, Gentoo also provides the possibility to install without a network
33connection. This exception is only possible with the following installation
34media:
35-->
36</p> 27</p>
37 28
38<ul>
39 <li>
40 Gentoo x86 2-CD Installation LiveCD reeks (omvat x86, i686, pentium3,
41 pentium4 and athlon-xp)
42 </li>
43 <li>
44 Gentoo PPC 2-CD Installation LiveCD reeks (omvat G3 and G4)
45 </li>
46</ul>
47
48</body> 29</body>
49</subsection> 30</subsection>
50<subsection> 31<subsection>
51<title>Waarom heb ik netwerk voorzieningen nodig?</title> 32<title>Waarom heb ik een netwerk nodig?</title>
52<body> 33<body>
53 34
54<p> 35<p>
55Gentoo installeren via het internet zorgt voor een volledig up to date installatie. 36Gentoo vanaf het Internet installeren resulteerd in een volledige bijgewerkte Gentoo
56Je hebt dan een installatie gebaseerd op de volledige geupdate Portage Tree 37Installatie. Je zal een installatie hebben gebaseerd op de meest
57(dat is de collectie van pakketten die we aanbieden samen met het 38recente Portage tree (welke een verzameling van pakketten is die wij ter beschikking
58gereedschap om je software te beheren). 39stellen samen met de tools om je software te beheren).
59Dit is dan ook de reden waarom een netwerk installatie aanbevolen is. 40Dit is ook de reden waarom een netwerk-installatie verkozen is.
60Maar sommige mensen kunnen of willen Gentoo niet installeren op 41Sommige mensen kunnen of willen Gentoo niet installeren op een systeem met
61een systeem met een Internet verbinding. 42een werkende Internet verbinding.
62<!--
63Installing Gentoo from the Internet results in a fully updated Gentoo
64Installation. You'll have an installation based on the most recent
65Portage tree (which is the collection of packages we provide together with
66the tools to manage your software). This is also the reason why a
67network-installation is preferred. However, some people cannot or do not want
68to install Gentoo on a system with a running Internet connection.
69-->
70</p> 43</p>
71 44
72<p> 45<p>
73Als je in deze situatie bent zal je de 2CD-reeksen moeten gebruiken. 46Indien je deze situatie bent, dan zul je een Gentoo Universal LiveCD moeten
74Deze reeksen omvatten de broncode, een momentopname van de 47gebruiken. Deze LiveCD bevat de bron-code, een moment opname van de portage-tree en
75Portage Tree en de hulpmiddelen om een basis Gentoo systeem te installeren en meer. 48de tools om Gentoo te installeren en verder. Deze methode komt met
76Deze methode heeft wel een nadeel: 49een prijs: Je zult niet beschikken over de allerlaatste software, maar
77je hebt niet de meest recente software, hoewel de verschillen 50de verschillen zullen minimaal zijn.
78minimaal zijn.
79<!--
80If you are in this situation you will need to use the 2CD-sets. These sets
81include the source code, a snapshot of the portage-tree and the tools to
82install a Gentoo base-system and beyond. This method comes at a price:
83You won't have the very latest software, although differences will be
84minimal.
85-->
86</p> 51</p>
87 52
88<p> 53<p>
89Als je de installatie wilt uitvoeren zonder Internet zal je zo een 54Indien je een netwerkloze installatie wenst uit te voeren moet je
902-CD reeks nodig hebben, sla de rest van dit hoofdstuk over en ga verder met 55een Universal LiveCD gebruiken, gelieve dan de rest van dit boekdeel over
91<uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven voorbereiden</uri>. 56te slaan en verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
92Anders ge je verder met de netwerk configuratie sectie hieronder. 57Anders, ga verder met het instellen van de de netwerk configuratie.
93<!--
94If you want to follow this networkless installation you have to use such a
952-CD set, skip the rest of this chapter and continue with <uri
96link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
97Otherwise, continue with the networking configuration sections below.
98-->
99</p> 58</p>
100 59
101</body> 60</body>
102</subsection> 61</subsection>
103<subsection> 62<subsection>
104<title>Optioneel: Proxy Configureren</title> 63<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
105<body> 64<body>
106 65
107<p> 66<p>
108Als je verbindig hebt met het Internet via een proxy, zal je die proxy moeten 67Indien je je met Internet wil verbinden door middel van een proxy,
109instellen. Het is heel simpel om een proxy intestellen: 68dan moet je een proxy instellen gedurende de installatie.
110je moet alleen een variabele maken die de proxy server informatie bevat. 69Het is zeer gemakkelijk om een proxy te definiëren: je moet enkel een variabele
111<!-- 70instellen, welke de proxy server informatie bevat.
112If you access the Internet through a proxy, you might need to setup proxy
113information during the installation. It is very easy to define a proxy: you just
114need to define a variable which contains the proxy server information.
115-->
116</p> 71</p>
117 72
118<p> 73<p>
119In de meeste gevallen, kan je de variabele maken door de server hostname te 74In de meeste gevallen, je kan de variabelen definiëren gebruikmakend
120vermelden. Voorbeeld: indien we veronderstellen dat de proxy hostname 75van de server hostnaam. Zoals in dit voorbeeld, nemen we aan dat de proxy
121proxy.genoo.org is en de poort 8080. 76de volgende naam heeft: <e>proxy.gentoo.org</e> en gebruik maakt
122<!-- 77van de poort 8080.
123In most cases, you can just define the variables using the server hostname. As
124an example, we assume the proxy is called <e>proxy.gentoo.org</e> and the port
125is 8080.
126-->
127</p> 78</p>
128 79
129<pre caption="proxy servers instellen"> 80<pre caption="Definiëren van de proxy servers">
130<comment>(Als de proxy HTTP verkeer filtert)</comment> 81<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
131# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i> 82# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
132<comment>( Als de proxy FTP verkeer filtert)</comment> 83<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
133# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i> 84# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
134<comment>( Als de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment> 85<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
135# <i>export rsync_proxy="rsync://proxy.gentoo.org:8080"</i> 86# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
136</pre> 87</pre>
137 88
138<p> 89<p>
139Als je proxy een gebruikersnaam en password vereist, 90Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je
140moet je de volgende syntaxis voor de variabele gebruiken: 91de volgende syntax voor de variabele gebruiken:
141<!--
142If your proxy requires a username and password, you should use the following
143syntax for the variable:
144-->
145</p> 92</p>
146 93
147<pre caption="Een username/password toevoegen aan de proxy variabele"> 94<pre caption="Toevoegen van een gebruikersnaam/wachtwoord aan de proxy variabele">
148http://username:password@server 95http://username:password@server
149</pre> 96</pre>
150 97
151<p> 98<p>
152Bijvoorbeeld, voor de HTTP proxy van onze vorige server met een 99Bijvoorbeeld, voor aan HTTP proxying te doen, met onze vorige proxy server en gebruikersnaam
153username van "john" en een passwoord "foob_r" zou men dit gebruiken: 100van "john" met een wachtwoord van "f00b_r", moet men gebruik maken van:
154<!--
155For instance, for HTTP proxying with our previous proxy server and a username
156of "john" with a password of "f00b_r" one would use:
157-->
158</p> 101</p>
159 102
160<pre caption="Authenticated Proxy"> 103<pre caption="Authenticatie aan de proxy">
161# <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i> 104# <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i>
162</pre> 105</pre>
163 106
164</body> 107</body>
165</subsection> 108</subsection>
166<subsection>
167<title>Netwerk voorzieningen van geen-Gentoo Installatie Mediums</title>
168<body>
169
170<p>
171De meeste informatie in deze sectie is bedoeld voor gebruikers
172die booten van een Gentoo LiveCD. Maar je kan echter ook Gentoo
173installeren via verschillende andere media. Als je je in zo een situatie bevindt
174moet je zeker zijn dat het gebruikte medium een werkende Internet verbinding
175heeft (de informatie in <uri link="#doc_chap4_sect2">DHCP gebruiken</uri>
176of <uri link="#doc_chap4_sect3">De Netwerk Terminology Verstaan</uri> kan van
177pas komen en ga daarna verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven
178voorbereiden</uri>.
179<!--
180Most information in this section is meant for users who booted from a
181Gentoo LiveCD. However, you can install Gentoo from several other media.
182If you are in such a situation, make sure that the used medium has a
183working Internet connection (the information available in <uri
184link="#doc_chap4_sect2">Using DHCP</uri> or <uri
185link="#doc_chap4_sect3">Understanding Network Terminology</uri> might come in
186handy) and continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
187Disks</uri>.
188-->
189</p>
190
191</body>
192</subsection>
193</section> 109</section>
194<section> 110<section>
195<title>Automatische Netwerk Detectie</title> 111<title>Automatische Netwerk Detectie</title>
196<subsection> 112<subsection>
197<title>Misschien werkt het gewoon?</title> 113<title>Misschien werkt het gewoon?</title>
198<body> 114<body>
199 115
200<p> 116<p>
201Als je systeem ingeplugd is in een Ethernet netwerk met een DHCP server, 117Indien je systeem ingeplugd is in een Ethernet netwerk met een DHCP server,
202is het zeer waarschijnlijk dat de netwerk configuratie al automatisch 118is het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen al automatisch
203gedaan is voor je. Indien zo, zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele 119geconfigureerd zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken
204netwerk gerelateerde toepassingen op de liveCD zoals 120van de vele bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>,
205<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> 121<c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz.
206en <c>links</c>, enz.
207</p> 122</p>
208 123
209<p> 124<p>
210Indien de netwerk voorzieningen juist geconfigureerd zijn voor je, 125Indien je netwerk al geconfigureerd is, het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
211zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando een lijst van uw netwerkkaarten weergeven 126zou sommige netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven:
212naast lo, zoals eth0:
213<!--
214If your system is plugged into an Ethernet network with a DHCP server, it is
215very likely that your networking configuration has already been set up
216automatically for you. If so, you should be able to take advantage of the many
217included network-aware commands on the LiveCD such as <c>ssh</c>, <c>scp</c>,
218<c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> and <c>links</c>, among others.
219If networking has been configured for you, the <c>/sbin/ifconfig</c> command
220should list some network interfaces besides lo, such as eth0:
221-->
222</p> 127</p>
223 128
224<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk kaart"> 129<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
225# <i>/sbin/ifconfig</i> 130# <i>/sbin/ifconfig</i>
226eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A 131eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
227 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 132 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
228 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link 133 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
229 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 134 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
230 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 135 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
231 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 136 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
232 collisions:1984 txqueuelen:100 137 collisions:1984 txqueuelen:100
233 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb) 138 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
234 Interrupt:11 Base address:0xe800 139 Interrupt:11 Base address:0xe800
235</pre> 140</pre>
236 141
237</body> 142</body>
238</subsection> 143</subsection>
239<subsection> 144<subsection>
240<title>Het Netwerk testen</title> 145<title>Testen van het Network</title>
241<body> 146<body>
242 147
243<p> 148<p>
244Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (te vinden in 149Je kan proberen je ISP zijn DNS server te pingen (terug te vinden in <path>
245<path>/etc/resolv.conf</path>) en een web site van keuze, gewoon om zeker 150/etc/resolv.conf</path>) en een Web site van je keuz, gewoon om zeker te
246te zijn dat je pakketjes het internet bereiken, dat DNS name resolution 151zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct werkt,
247correct werkt, enz... 152enz...
248<!--
249You may want to try pinging your ISP's DNS server (found in
250<path>/etc/resolv.conf</path>) and a Web site of choice, just to make sure
251that your packets are reaching the net, DNS name resolution is working
252correctly, etc..
253-->
254</p> 153</p>
255 154
256<pre caption="Verder het netwerk testen"> 155<pre caption="Verdere netwerk testen">
257# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i> 156# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
258</pre> 157</pre>
259 158
260<p> 159<p>
261Kan je Internet gebruiken? Indien ja, kan je de rest van deze sectie overslaan 160Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Indien ja, dan kan je de
262en verder gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven voorbereiden</uri>. 161rest van deze sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
263Indien niet zal je wat meer je best moeten doen :). 162van de Schijven</uri>. Indien niet, spijtig genoeg, moet je dit verder
264<!-- 163opvolgen :)
265Are you able to use your network? If so, you can skip the rest of this
266section and continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
267Disks</uri>. If not, bad luck, you'll have to pursue a bit harder :)
268-->
269</p> 164</p>
270 165
271</body> 166</body>
272</subsection> 167</subsection>
273</section> 168</section>
274<section> 169<section>
275<title>Automatische Netwerk Configuratie</title> 170<title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
276<subsection> 171<subsection>
277<body> 172<body>
278 173
279<p> 174<p>
280Als niet direct alles werkt bieden sommige installatie media het commando 175Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt, laten sommige installatie media toe om
281<c>net-setup</c> (voor gewone netwerken), <c>adsl-setup</c> (voor ADSL gebruikers) 176<c>net-setup</c> te gebruiken (voor normale netwerken) of <c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers)
282of <c>pptp</c> (voor PPTP gebruikers). 177of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar op x86).
283<!--
284If the network doesn't work immediately, some installation media allow you to
285use <c>net-setup</c> (for regular networks), <c>adsl-setup</c> (for
286ADSL-users) or <c>pptp</c> (for PPTP-users).
287-->
288</p> 178</p>
289 179
290<p> 180<p>
291Indien je installatie medium geen van deze tools heeft, 181Indien je installatie medim niet over een van deze tools beschikt of
182indien je netwerk nog niet functioneert, ga verder met
292ga dan verder met <uri link="#doc_chap4">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>. 183<uri link="#doc_chap4">Manuele Network Configuratie</uri>.
293</p> 184</p>
294 185
295<ul> 186<ul>
296 <li> 187 <li>
297 Gewone Ethernet gebruikers gaan verder met <uri 188 Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met
298 link="#doc_chap3_sect2">Standaard: Hoe net-setup gebruiken</uri> 189 <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri>
299 </li> 190 </li>
300 <li> 191 <li>
301 ADSL gebruikers gaan verder met <uri link="#doc_chap3_sect3">Alternatief: 192 ADSL gebruikers moet verdergaan met
302 Hoe RP-PPPoE gebruiken</uri> 193 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
303 </li> 194 </li>
304 <li> 195 <li>
305 PPTP gebruikers gaan verder met <uri link="#doc_chap3_sect4">Alternatief: 196 PPTP gebruikers moeten verdergaan met
306 Hoe PPTP gebruiken</uri> 197 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
307 </li> 198 </li>
308</ul> 199</ul>
309 200
310</body> 201</body>
311</subsection> 202</subsection>
312<subsection> 203<subsection id="net-setup">
313<title>Standaard: Hoe net-setup gebruiken</title> 204<title>Default: Gebruiken van net-setup</title>
314<body> 205<body>
315 206
316<p> 207<p>
317De simpelste manier om je netwerk voorzieningen te configureren 208De eenvoudigste manier om je netwerk te configuren, indien je het niet
318indien het niet automatisch gebeurd is, is door het 209automatisch geconfigureed geconfigureerd is, is het gebruik maken
319<c>net-setup</c> script te starten: 210van het <c>net-setup</c> script:
320<!--
321The simplest way to set up networking if it didn't get configured
322automatically is to run the <c>net-setup</c> script:
323-->
324</p> 211</p>
325 212
326<pre caption="Het net-setup script starten"> 213<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
327# <i>net-setup eth0</i> 214# <i>net-setup eth0</i>
328</pre> 215</pre>
329 216
330<p> 217<p>
331<c>net-setup</c> zal je een paar vragen stellen over je netwerk 218<c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving.
332omgeving. Wanneer alles gedaan is, zou je een volledige werkende 219Wanneer alles klaar is, zou je over een werkende netwerk configuratie moeten
333netwerk verbinding moeten hebben. Test je netwerk verbinding zoals 220beschikken. Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven.
334hierboven vermeld. Indien de tests positief zijn, proficiat! Je bent 221Indien de testen succesvol zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om
335nu klaar om Gentoo te installeren. Sla de rest van deze sectie over 222Gentoo te installeren. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met
336en ga naar <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven voorbereiden</uri>. 223<uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
337Als je netwerk nog steeds niet werkt,
338ga verder met <uri link="#doc_chap4">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>.
339<!--
340<c>net-setup</c> will ask you some questions about your network
341environment. When all is done, you should have a working network
342connection. Test your network connection as stated before. If the tests
343are positive, congratulations! You are now ready to install Gentoo. Skip
344the rest of this section and continue with <uri
345link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
346-->
347</p> 224</p>
348 225
349 226<p>
227Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met <uri link="#doc_chap4">Manuele
228Netwerk Configuratie</uri>.
229</p>
230
231
350</body> 232</body>
351</subsection> 233</subsection>
352<subsection> 234<subsection id="rp-pppoe">
353<title>Alternatief: Hoe RP-PPPoE gebruiken</title> 235<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
354<body> 236<body>
355 237
356<p> 238<p>
357We gaan er vanuit dat je PPPoE nodig hebt om verbinding te kunnen maken met het 239Aannemend dat je PPPoE nodig hebt om te connecteren met het internet, de LiveCD (alle versies)
358internet, de LiveCD (elke versie) maakt het je makkelijk door <c>rp-pppoe</c> 240maakt de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te sluiten.
359ondersteuning bijgevoegd te hebben. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je 241Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren.
360connectie te configureren. Men zal je vragen naar het ethernet apparaat dat 242Je zul worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL modem,
361verbonden is met je modem, je gebruikersnaam en passwoord, de IPs van de DNS 243je gebruikersnaam en wachtwoord, de IPs van je DNS servers en
362servers en of je een basis firewall nodig hebt. 244je een basis firewall wenst of niet.
363<!--
364Assuming you need PPPoE to connect to the internet, the LiveCD (any version) has
365made things easy for you by including <c>rp-pppoe</c>. Use the provided
366<c>adsl-setup</c> script to configure your connection. You will be prompted for
367the ethernet device that is connected to your adsl modem, your username and
368password, the IPs of your DNS servers and if you need a basic firewall or not.
369-->
370</p> 245</p>
371 246
372<pre caption="rp-pppoe gebruiken"> 247<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
373# <i>adsl-installatie</i> 248# <i>adsl-setup</i>
374# <i>adsl-start</i> 249# <i>adsl-start</i>
375</pre> 250</pre>
376 251
377<p> 252<p>
378Als er iets verkeerd gaat, check of je je passwoord en gebruikersnaam juist 253Indien iets fout moest lopen, kijk dan na dat je je gebruikersnaam en wachtwoord
379getypt hebt door te kijken in <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 254correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
380<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en dat je zeker weet dat je het juiste 255<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en je moet er zeker van zijn dat je het
381ethernet apparaat gebruikt. Als je ethernet apparaat niet bestaat, zal 256correct ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat,
382je de nodige netwerk modules moeten laden. In dit geval moet je verder gaan 257dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verdergaan met
383met <uri link="#doc_chap4">Handmatige Netwerk Configuratie</uri> waarin uitgelegd 258<uri link="#doc_chap4">Manuele Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar uitleggen
384wordt hoe men de juiste netwerk modules moet laden. 259hoe je de geschikte netwerk modules laad.
385<!--
386If something goes wrong, double-check that you correctly typed your username and
387password by looking at <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> or
388<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> and make sure you are using the right
389ethernet device. If your ethernet device doesn't exist, you will have to load
390the appropriate network modules. In that case you should continue with
391<uri link="#doc_chap4">Manual Network Configuration</uri> as we explain how to
392load the appropriate network modules there.
393-->
394</p> 260</p>
395 261
396<p> 262<p>
397Als alles werkt, ga dan verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven 263Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden van de
398Voorbereiden</uri> 264Schijven</uri>.
399<!--
400If everything worked, continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
401Disks</uri>.
402-->
403</p> 265</p>
404 266
405</body> 267</body>
406</subsection> 268</subsection>
407<subsection> 269<subsection id="pptp">
408<title>Alternatief: PPTP Gebruiken</title> 270<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
409<body> 271<body>
410 272
411<p> 273<p>
412Indien je PPTP ondersteuning nodig hebt, kan je <c>pptpclient</c> gebruiken wat 274Indien je PPTP ondersteuning nodig hebt, kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>, dewelke
413meegeleverd is met de LiveCDs. Maar eerst moet je zeker zijn dat je configuratie 275is bijgesloten op de LiveCDs. Maar eerst moet je er zeker van zijn dat je
414juist is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> 276configuratie correct is. Editeer <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
415aan zodat daarin het juiste passwoord en gebruikers naam staan. 277<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste gebruikersnaam/wachtwoord
416<!-- 278combinatie bevat:
417If you need PPTP support, you can use <c>pptpclient</c> which is provided by our
418LiveCDs. But first you need to make sure that your configuration is correct.
419Edit <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> or <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> so
420it contains the correct username/password combination:
421-->
422</p> 279</p>
423 280
424<pre caption="/etc/ppp/chap-secrets Aanpassen"> 281<pre caption="Editeren van /etc/ppp/chap-secrets">
425# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i> 282# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
426</pre> 283</pre>
427 284
428<p> 285<p>
429Verander daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> indien nodig: 286Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
430<!--
431Then adjust <path>/etc/ppp/options.pptp</path> if necessary:
432-->
433</p> 287</p>
434 288
435<pre caption="/etc/ppp/options.pptp Aanpassen"> 289<pre caption="Editeren van /etc/ppp/options.pptp">
436# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i> 290# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
437</pre> 291</pre>
438 292
439<p> 293<p>
440Wanneer dat allemaal gedaan is, start <c>pptp</c> (samen met de opties die je 294Wanneer dit alles klaar is, voer gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je
441niet kon configureren in <path>options.pptp</path>) om een verbinding met de server 295niet kon zetten in <path>options.pptp</path> om te connecteren met de server:
442te maken.
443<!--
444When all that is done, just run <c>pptp</c> (along with the options you couldn't
445set in <path>options.pptp</path>) to connect the server:
446-->
447</p> 296</p>
448 297
449<pre caption="Verbinding maken met een inbel server"> 298<pre caption="Connecteren met een dial-in server">
450# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i> 299# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
451</pre> 300</pre>
452 301
453<p> 302<p>
454Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven Voorbereiden</uri>. 303Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
455<!--
456Now continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
457-->
458</p> 304</p>
459 305
460</body> 306</body>
461</subsection> 307</subsection>
462</section> 308</section>
463<section> 309<section>
464<title>Handmatige Netwerk Configuratie</title> 310<title>Manuele Network Configuratie</title>
465<subsection> 311<subsection>
466<title>De nodige Netwerk Modules laden</title> 312<title>Laden van de geschikte Network Modules</title>
467<body> 313<body>
468 314
469<p> 315<p>
470Wanneer de LiveCD boot, probeert hij al je hardware te herkennen en laadt 316Wanneer de Live CD start, probeert de LiveCD alle hardware apparaten te
471de nodige kernel modules (drivers) voor je hardware. In de meeste gevallen 317detecteren en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) om je
472werkt dit zeer goed. Maar in sommige gevallen kan het zijn dat men niet 318hardware te ondersteunen. In de overgrote meerderheid, heeft dit veel succes.
473automatisch de juiste kernel modules laadt die je nodig hebt. 319In sommige gevallen, kan het gebeuren dat de benodigde kernel-modules niet
474<!-- 320automatisch worden geladen.
475When the Live CD boots, it tries to detect all your hardware devices and
476loads the appropriate kernel modules (drivers) to support your hardware. In the
477vast majority of cases, it does a very good job. However, in some cases,
478it may not auto-load the kernel modules you need.
479-->
480</p> 321</p>
481 322
482<p> 323<p>
483Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werken, kan je veronderstellen dat 324Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werken, dan is het mogelijk dat
484je netwerkkaart niet direct gevonden is. Dit betekent dat je de nodige kernel modules 325je netwerkkaart niet automatisch was gevonden. Dit betekent dat je de
485zelf zal moeten laden. 326geschikte kernel modules manueel zult moeten laden.
486<!--
487If <c>net-setup</c> or <c>adsl-setup</c> failed, then you can safely assume that
488your networkcard wasn't found immediately. This means you will have to load
489the appropriate kernel modules manually.
490-->
491</p> 327</p>
492 328
493<p> 329<p>
494Om te weten welke kernel modules we aanbieden, gebruik 330Om de kernel modules te vinden, die wij ter beschikking stellen
495<!-- 331voor netwerken, gebruik <c>ls</c>:
496To find out what kernel modules we provide for networking, use
497-->
498<c>ls</c>:
499</p> 332</p>
500 333
501<pre caption="Zoeken naar aangeboden modules"> 334<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
502# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i> 335# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
503</pre> 336</pre>
504 337
505<p> 338<p>
506Indien je een driver vindt voor je netwerkkaart, gebruik <c>modprobe</c> om 339Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vind, gebruik <c>modprobe</c> om
507je kernel module te laden. 340de kernel module te laden:
508<!--
509If you find a driver for your network card, use <c>modprobe</c> to load
510the kernel module:
511-->
512</p> 341</p>
513 342
514<pre caption="Modprobe gebruiken om een kernel module te laden"> 343<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
515<comment>(Als voorbeeld laden we de pcnet32 module)</comment> 344<comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
516# <i>modprobe pcnet32</i> 345# <i>modprobe pcnet32</i>
517</pre> 346</pre>
518 347
519<p> 348<p>
520Om te verifieren of je netwerkkaart gedetecteerd is, gebruik <c>ifconfig</c>. 349Om na te kijken of dat je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt, gebruik
521Een gedetecteerde netwerkkaart zou iets als volgt moeten geven: 350<c>ifconfig</c>. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets
522<!-- 351als het volgende:
523To check if your network card is now detected, use <c>ifconfig</c>. A
524detected network card would result in something like this:
525-->
526</p> 352</p>
527 353
528<pre caption="Verifieren of je netwerkkaart gedetecteerd is, succes"> 354<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol">
529# <i>ifconfig eth0</i> 355# <i>ifconfig eth0</i>
530eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00 356eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
531 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 357 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
532 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 358 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
533 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 359 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
534 collisions:0 txqueuelen:0 360 collisions:0 txqueuelen:0
535 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 361 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
536</pre> 362</pre>
537 363
538<p> 364<p>
539Maar indien je de de volgende foutmelding zou krijgen, 365Indien je de volgende foutboodschap ontvangt, dan is de netwerkkaart niet
540dan is je netwerkkaart niet gedetecteerd.
541<!--
542If however you receive the following error, the network card is not
543detected: 366gedetecteerd:
544-->
545</p> 367</p>
546 368
547<pre caption="Verifieren of je netwerkkaart gedetecteerd is, gefaald"> 369<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol">
548# <i>ifconfig eth0</i> 370# <i>ifconfig eth0</i>
549eth0: error fetching interface information: Device not found 371eth0: error fetching interface information: Device not found
550</pre> 372</pre>
551 373
552<p> 374<p>
553In de veronderstelling dat je netwerkkaart gedetecteerd is, kan je 375Indien je over meerdere beschikt in je systeem worden ze als volgt aangeduid
554opnieuw <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> proberen uit te voeren. 376<e>eth0</e>, <e>eth1</e>, enz. Ben er zeker van dat de netwerkkaart die je
555Dit zou nu moeten werken, maar voor de freaks onder ons, leggen we je 377wil gebruiken goed functioneert en herinner de correcte benaming doorheen dit
556uit hoe je je netwerk handmatig configureerd. 378document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
557<!--
558Assuming that you now have a detected network card, you can
559retry <c>net-setup</c> or <c>adsl-setup</c> again (which should work
560now), but for the hardcore people amongst you, we explain how to configure your
561network manually.
562-->
563</p> 379</p>
564 380
565<p> 381<p>
566Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel je gebruikt DHCP (je krijgt automatisch een IP), 382Aannemend dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt,
567of je stelt je netwerk handmatig in met <c>ifconfig</c> en <c>route</c>. 383kan je nu <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> proberen opnieuw uit te voeren
568<!-- 384(welke nu zou moeten werken), maar voor de hard-core mensen onder
569There are two possibilities here. Either you use DHCP (automatic IP retrieval), 385jullie zullen we uitleggen hoe je je netwerkkaart manueel kan
570or you manually setup your network using the <c>ifconfig</c> and <c>route</c> 386configureren.
571commands.
572-->
573</p> 387</p>
574 388
389<p>
390Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup:
391</p>
392
393<ul>
394 <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li>
395 <li>
396 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
397 </li>
398 <li>
399 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken
400 </li>
401 <li>
402 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen
403 </li>
404</ul>
405
575</body> 406</body>
576</subsection> 407</subsection>
577<subsection> 408<subsection id="dhcp">
578<title>DHCP gebruiken</title> 409<title>Gebruik maken van DHCP</title>
579<body> 410<body>
580 411
581<p> 412<p>
582DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) maakt het mogelijk om 413DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk
583automatisch neterk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, 414om automatisch netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask,
584broadcast adres, gateway, nameservers, enz.). Dit werkt alleen als 415broadcast adres, gateway, nameserver, enz.). Dit werkt enkel
585je een DHCP server in je netwerk hebt (of als je provider een DHCP service 416indie je over een DHCP server beschikt (of indien je provider een DHCP
586aanbied). Om een netwerkkaart die informatie automatisch te laten ontvangen, 417dienst voorziet). Om een netwerk interface, deze informatie, automatisch te laten ontvangen,
587gebruik je <c>dhcpcd</c>: 418gebruik dan <c>dhcpd</c>:
588<!--
589DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) makes it possible to
590automatically receive networking information (IP address, netmask,
591broadcast address, gateway, nameservers etc.). This only works if you
592have a DHCP server in your network (or if your provider provides a DHCP
593service). To have a network interface receive this information automatically,
594use <c>dhcpcd</c>:
595-->
596</p> 419</p>
597 420
598<pre caption="dhcpcd gebruiken"> 421<pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd">
599# <i>dhcpcd eth0</i> 422# <i>dhcpcd eth0</i>
423<comment>Sommige netwerk administrator vereisen dat de</comment>
424<comment>hostname en domein naam voorzien door de DHCP server.</comment>
425<comment>In dat geval, gebruik</comment>
426# <i>dhcpcd -HD eth0</i>
600</pre> 427</pre>
601 428
602<p> 429<p>
603Indien dit werkt (probeer wat internet servers te pingen, zoals <uri 430Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
604link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je volledig klaar 431<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om
605om verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met<uri 432verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
606link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven Voorbereiden</uri>. 433met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
607<!--
608If this works (try pinging some internet server, like <uri
609link="http://www.google.com">Google</uri>), then you are all set and
610ready to continue. Skip the rest of this section and continue with <uri
611link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
612-->
613</p> 434</p>
614 435
615</body> 436</body>
616</subsection> 437</subsection>
617<subsection> 438<subsection id="wireless">
618<title>De Netwerk Terminologie begrijpen</title> 439<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
619<body> 440<body>
620 441
621<note> 442<note>
443Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien de jouwe
444niet over dit commando beschikt, can je nog steeds de extenties aan de
445praat krijgen door de volgende instructies van het
446<uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
447project</uri> te volgen.
448</note>
449
450<p>
451Indien je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, zul je je draadloze
452instellingen moeten configureren vooraleer verder te gaan.
453Om de huidige draadloze instellingen van je kaart te raadplegen, gebruik
454<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen:
455</p>
456
457<pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
458# <i>iwconfig eth0</i>
459eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
460 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
461 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
462 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
463 Power Management:off
464 Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
465 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
466 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
467</pre>
468
469<note>
470Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben
471in plaats van <c>eth0</c>.
472</note>
473
474<p>
475Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn om te veranderen,
476de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
477Indien de ESSID en Access Punt adres van je Access Punt reeds worden weergegeven en
478je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloos netwerk. Indien je je ESSID moet
479veranderen, of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de volgende
480commando's uitvoeren:
481</p>
482
483<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
484<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
485# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
486
487<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
488# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
489
490<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment>
491# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
492</pre>
493
494<p>
495Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> uit te voeren.
496Eens je je draadloos netwerk werkt, kan je beginnen met het instellen van
497de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie (<uri
498link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of gebruikmakend
499van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
500</p>
501
502</body>
503</subsection>
504<subsection id="network_term">
505<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
506<body>
507
508<note>
622Als je je IP address, broadcast adres, netmask en nameservers kent, 509Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
623dan kan je deze subsectie overslaan en verder gaan met <uri 510dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
624link="#doc_chap4_sect4">Ifconfig en route gebruiken</uri>. 511link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
625<!--
626If you know your IP address, broadcast address, netmask and nameservers,
627then you can skip this subsection and continue with <uri
628link="#doc_chap4_sect4">Using ifconfig and route</uri>.
629-->
630</note> 512</note>
631 513
632<p> 514<p>
633Als al het bovenstaande mislukt, zal je je netwerk handmatig moeten 515Indien alles faalt, moet je je netwerk manueel configureren.
634configureren. Dit is niet zo moeilijk. Maar we gaan toch een zekere hoeveelheid 516Heb geen angst, het is verre van moeilijk. Maar we gaan
635aan netwerk terminologie uitleggen omdat je het nodig hebt om je netwerk te 517een bepaalde hoeveelheid van netwerking uitleggen omdat je
636kunnen configureren naar je wensen. Wanneer je klaar bent met dit te lezen, 518het nodig zult hebben om je netwerk in te stellen naar je wensen.
637zal je weten wat een <e>gateway</e> is, waarvoor <e>netmask</e> dient, hoe 519Wanneer je klaat bent met het lezen van dit onderdeel, je zult weten wat een
520<e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat,
638een <e>broadcast</e> adres is gevormd an waarom je <e>nameservers</e> nodig 521hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevorm en waarom je een <e>nameserver</e> nodig
639hebt. 522hebt.
640<!--
641If all above fails, you will have to configure your network manually.
642Have no fear, it is far from difficult. But we are going to explain a
643certain amount of networking to you as you will need it to be able to
644configure your network to your satisfaction. When you're done reading this, you
645will know what a <e>gateway</e> is, what a <e>netmask</e> serves for,
646how a <e>broadcast</e> address is formed and why you need
647<e>nameservers</e>.
648-->
649</p> 523</p>
650 524
651<p> 525<p>
652In een netwerk worden computers geidentificieerd met hun <e>IP adres</e> 526In een netwerk, worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e>
653(Internet Protocol adres). Zo een is een combinatie van 4 nummers tussen 527(Internet Protocol adres). Zulk een adres is een combinatie van 4 getallen
6540 en 255. Zo zien wij het tenminste. In werkelijkheid bestaat een IP adres 528tussen 0 en 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres
655uit 32 bits (eenen en nullen). Een voorbeeld: 529bestaat uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
656<!--
657In a network, hosts are identified by their <e>IP address</e> (Internet
658Protocol address). Such an address is a combination of four numbers
659between 0 and 255. Well, at least that is how we perceive it. In
660reality, such an IP address consists of 32 bits (ones and zeros). Let's
661view an example:
662-->
663</p> 530</p>
664 531
665<pre caption="Voorbeeld van een IP adres"> 532<pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
666IP Address (numbers): 192.168.0.2 533IP Adres (getallen): 192.168.0.2
667IP Address (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010 534IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
668 -------- -------- -------- -------- 535 -------- -------- -------- --------
669 192 168 0 2 536 192 168 0 2
670</pre> 537</pre>
671 538
672<p> 539<p>
673Zo een IP adress is uniek aan een computer in alle toegankelijke netwerken 540Zulk een IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
674waarin die hosts zich bevinden (m.a.w alle computers die je wilt bereiken moeten 541in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een
675een uniek IP adres hebben.). Om een verschil te kunnen maken met computers in een 542uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts
676netwerk en die buiten het netwerk, is je IP adres opgedeeld in twee delen: 543binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
677het <e>network</e> en het <e>host</e> deel. 544in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte.
678<!--
679Such an IP address is unique to a host as far as all accessible networks are
680concerned (i.e. all hosts that you are able to reach must have unique IP
681addresses). To be able to make a distinction between hosts inside a network,
682and hosts outside a network, the IP address is divided in two parts: the
683<e>network</e> part and the <e>host</e> part.
684-->
685</p> 545</p>
686 546
687<p> 547<p>
688De splitsing is opgeschreven samen met het <e>netmask</e>, een verzameling 548De onderverdeling wordt neergeschreven door het <e>netmask</e>, een
689van enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van je IP dat overeenkomt 549verzameling van enen gevolgd door een verzameling van nullen.
550Het gedeelte van het IP adres dat kan gemapt worden met de enen is
690met de enen is het netwerk gedeelte, het andere het host gedeelte. 551het netwerk gedeelte, het andere gedeelte is de host gedeelte.
691Zoals gewoonlijk kan het netmask opgeschreven worden als een IP adres. 552Zoals gewoonlijk, wordt het netmask als een IP adres geschreven.
692<!--
693The separation is written down with the <e>netmask</e>, a collection of
694ones followed by a collection of zeros. The part of the IP that can be
695mapped on the ones is the network-part, the other one is the host-part.
696As usual, the netmask can be written down as an IP-address.
697-->
698</p> 553</p>
699 554
700<pre caption="Voorbeeld van network/host splitsing"> 555<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
701IP-address: 192 168 0 2 556IP-adres: 192 168 0 2
702 11000000 10101000 00000000 00000010 557 11000000 10101000 00000000 00000010
703Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000 558Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
704 255 255 255 0 559 255 255 255 0
705 +--------------------------+--------+ 560 +--------------------------+--------+
706 Network Host 561 Netwerk Host
707</pre> 562</pre>
708 563
709<p> 564<p>
710Met andere woorden, 192.168.0.14 is nog deel van je netwerk, maar 565Met andere woorden, 192.168.0.14 is maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk,
711192.168.1.2 niet meer. 566maar 192.168.1.2 niet.
712<!--
713In other words, 192.168.0.14 is still part of our example network, but
714192.168.1.2 is not.
715-->
716</p> 567</p>
717 568
718<p> 569<p>
719Het broadcast adres is een IP-adres met hetzelfde netwerk deel als je netwerk, 570Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
720maar met alleen enen als host deel. Elke PC op uw netwerk luistert naar zo 571als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke
721een IP adress. Het is alleen bedoelt om pakketjes naar iedereen te verzenden. 572host op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld om
722<!-- 573pakketten uit te zenden.
723The <e>broadcast</e> address is an IP-address with the same network-part
724as your network, but with only ones as host-part. Every host on your
725network listens to this IP address. It is truely meant for broadcasting
726packets.
727-->
728</p> 574</p>
729 575
730<pre caption="Broadcast adres"> 576<pre caption="Broadcast adres">
731IP-address: 192 168 0 2 577IP-adres: 192 168 0 2
732 11000000 10101000 00000000 00000010 578 11000000 10101000 00000000 00000010
733Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111 579Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
734 192 168 0 255 580 192 168 0 255
735 +--------------------------+--------+ 581 +--------------------------+--------+
736 Network Host 582 Netwerk Host
737</pre> 583</pre>
738 584
739<p> 585<p>
740Om te kunnen surfen op het internet, moet je weten welke PC de internet 586Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host
741verbinding deelt. Deze host wordt de gateway genoemd. Omdat het een standaard 587de Internet connectie deelt. Deze host is de <e>gateway</e>.
742host is, krijgt het ook een standaard IP adres (bv. 192.168.0.1). 588Sinds het een gewone host is, heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld:
743<!-- 589192.168.0.1).
744To be able to surf on the internet, you must know which host shares the
745Internet connection. This host is called the <e>gateway</e>. Since it is
746a regular host, it has a regular IP address (for instance 192.168.0.1).
747-->
748</p> 590</p>
749 591
750<p> 592<p>
751Zoals vroeger gezegd heeft elke PC zijn uniek IP adres. Om die PC te 593We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft.
752kunnen bereiken door een naam (in plaats van een IP adres) heb je een 594Om de host door zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een
753service nodig die een naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar 595dienst nodig die een naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP
754een IP adres. Deze service wordt een name service genoemd. Om dit te 596adres (zoals <e>64.5.62.82</e>). Zulke dienst wordt een een name service
755kunnen gebruiken, moet je de nodige <e>name servers</e> instellen in je 597genoenmd. Om zulke dienst te gebruiken moet je de nodige <e>name servers</e>
756<path>/etc/resolv.conf</path>. 598in <path>/etc/resolv.conf</path> definiëren.
757<!--
758We previously stated that every host has its own IP address. To be able
759to reach this host by a name (instead of an IP address) you need a
760service that translates a name (such as <e>dev.gentoo.org</e>) to an IP
761address (such as <e>64.5.62.82</e>). Such a service is called a name
762service. To use such a service, you must define the necessary <e>name
763servers</e> in <path>/etc/resolv.conf</path>.
764-->
765</p> 599</p>
766 600
767<p> 601<p>
768In sommige gevallen, dient je gateway ook als nameserver. Anders moet 602In sommige gevallen, doet je gateway ook dienst als nameserver.
769je de nameserver invullen die je ISP je gegeven heeft. 603Anders zul je de nameservers verkregen van je ISP moeten definiëren.
770<!--
771In some cases, your gateway also serves as nameserver. Otherwise you
772will have to enter the nameservers provided by your ISP.
773-->
774</p> 604</p>
775 605
776<p> 606<p>
777Samengevat, heb je volgende informatie nodig om verder te gaan: 607Om samen te vatten, moet je over volgende informatie beschikken, voor
608verder te gaan.
778</p> 609</p>
779 610
780<table> 611<table>
781<tr> 612<tr>
782 <th>Netwerk Item</th> 613 <th>Netwerk Item</th>
783 <th>Voorbeeld</th> 614 <th>Voorbeeld</th>
784</tr> 615</tr>
785<tr> 616<tr>
786 <ti>Je IP adres</ti> 617 <ti>Uw IP adres</ti>
787 <ti>192.168.0.2</ti> 618 <ti>192.168.0.2</ti>
788</tr> 619</tr>
789<tr> 620<tr>
790 <ti>Netmask</ti> 621 <ti>Netmask</ti>
791 <ti>255.255.255.0</ti> 622 <ti>255.255.255.0</ti>
792</tr> 623</tr>
793<tr> 624<tr>
794 <ti>Broadcast</ti> 625 <ti>Broadcast</ti>
795 <ti>192.168.0.255</ti> 626 <ti>192.168.0.255</ti>
796</tr> 627</tr>
797<tr> 628<tr>
798 <ti>Gateway</ti> 629 <ti>Gateway</ti>
799 <ti>192.168.0.1</ti> 630 <ti>192.168.0.1</ti>
800</tr> 631</tr>
801<tr> 632<tr>
802 <ti>Nameserver(s)</ti> 633 <ti>Nameserver(s)</ti>
803 <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti> 634 <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
804</tr> 635</tr>
805</table> 636</table>
806 637
807</body> 638</body>
808</subsection> 639</subsection>
809<subsection> 640<subsection id="ifconfig_route">
810<title>Ifconfig en route gebruiken</title> 641<title>Gebruik ifconfig en route</title>
811<body> 642<body>
812 643
813<p> 644<p>
814Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst wijzen we onszelf 645Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een
815een IP adres toe. Dan zetten we routing aan tot de gateway door <c>route</c> 646IP adres gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar
816te gebruiken. En daarna plaatsen we het IP van de nameservers in 647de gateway gebruikmaken van <c>route</c>. We zullen beëindigen met
817<path>/etc/resolv.conf</path>. 648het plaatsen van het IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>.
818<!--
819Setting up your network consists of three steps. First we assign
820ourselves an IP address using <c>ifconfig</c>. Then we setup routing to
821the gateway using <c>route</c>. Then we finish up by placing the
822nameserver IPs in <path>/etc/resolv.conf</path>.
823-->
824</p> 649</p>
825 650
826<p> 651<p>
827Om jezelf een IP adres toe te wijzen, heb je je IP nodig, broadcast 652Om een IP adres toe te wijzen, moet je over een IP adres, broadcast adres en netmask
828adres en netmask. Gebruik daarna dan het volgende commando, waarin je 653beschikken. Voer daarna het volgende commando uit, vervang <c>$(IP_ADDR)</c> met je
829<c>${IP_ADDR}</c> vervangt door je IP adres, <c>${BROADCAST}</c> door 654IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres en <c>$(NETMASK)</c> met je
830je broadcast adres en <c>${NETMASK}</c> door je netmask. 655netmaks:
831<!--
832To assign an IP address, you will need your IP address, broadcast
833address and netmask. Then execute the following command, substituting
834<c>${IP_ADDR}</c> with your IP address, <c>${BROADCAST}</c> with your
835broadcast address and <c>${NETMASK}</c> with your netmask:
836-->
837</p> 656</p>
838 657
839<pre caption="ifconfig gebruiken"> 658<pre caption="Gebruiken van ifconfig">
840# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i> 659# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
841</pre> 660</pre>
842 661
843<p> 662<p>
844Stel je routing nu in door het <c>route</c> commando te gebruiken. Vervang 663Configureer nu routing gebruikmaken van <c>route</c>.
845<c>${GATEWAY}</c> door het IP adres van je gateway. 664Vervang <c>$(GATEWAY)</c> met je gateway IP adres:
846<!--
847Now set up routing using <c>route</c>. Substitute <c>${GATEWAY}</c> with
848your gateway IP address:
849-->
850</p> 665</p>
851 666
852<pre caption="route gebruiken"> 667<pre caption="Gebruiken van route">
853# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i> 668# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
854</pre> 669</pre>
855 670
856<p> 671<p>
857Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je editor naar keuze (in dit 672Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in
858voorbeeld maken we gebruik van <c>nano</c>): 673ons voorbeeld, gebruiken we <c>nano</c>):
859<!--
860Now open <path>/etc/resolv.conf</path> with your favorite editor (in our
861example, we use <c>nano</c>):
862-->
863</p> 674</p>
864 675
865<pre caption="Creating /etc/resolv.conf"> 676<pre caption="Creatie van /etc/resolv.conf">
866# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i> 677# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
867</pre> 678</pre>
868 679
869<p> 680<p>
870Vul nu je nameservers in door het volgende als voorbeeld te gebruiken. 681Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
871Zorg ervoor dat je zeker niet vergeet <c>${NAMESERVER1}</c> en <c>${NAMESERVER2}</c> 682Ben er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
872te vervangen door de juiste nameserver adressen. 683vervangt met de geschikte nameserver adressen:
873<!--
874Now fill in your nameserver(s) using the following as a template. Make
875sure you substitute <c>${NAMESERVER1}</c> and <c>${NAMESERVER2}</c> with
876the appropriate nameserver addresses:
877-->
878</p> 684</p>
879 685
880<pre caption="/etc/resolv.conf template"> 686<pre caption="/etc/resolv.conf template">
881nameserver ${NAMESERVER1} 687nameserver ${NAMESERVER1}
882nameserver ${NAMESERVER2} 688nameserver ${NAMESERVER2}
883</pre> 689</pre>
884 690
885<p> 691<p>
886Dat was het. Test nu je netwerk door naar een paar Internet servers 692Dat is het. Nu kan je je netwerkt testen door een Internet server te pingen
887(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>) te pingen. Als dit 693(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien
888werkt, proficiat. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Ga verder met <uri 694dit werkt, gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren.
889link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven Voorbereiden</uri>. 695Gelieve dan verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
890<!--
891That's it. Now test your network by pinging some Internet server (like
892<uri link="http://www.google.com">Google</uri>). If this works,
893congratulations then. You are now ready to install Gentoo. Continue with <uri
894link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
895-->
896</p> 696</p>
897 697
898</body> 698</body>
899</subsection> 699</subsection>
900</section> 700</section>
901</sections> 701</sections>

Legend:
Removed from v.1.2  
changed lines
  Added in v.1.3

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20