/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations) (download) (as text)
Wed Jan 28 10:21:37 2004 UTC (15 years ago) by blubber
Branch: MAIN
File MIME type: application/xml
Added network section

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /home/httpd/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/hb-install-network.xml,v 1.21 2004/01/08 14:23:17 swift Exp $ -->
8
9 <sections>
10 <section>
11 <title>Je kan zonder, maar...</title>
12 <subsection>
13 <title>Wie kan zonder?</title>
14 <body>
15
16 <p>
17 Afhankelijk van het medium dat je gekozen hebt om Gentoo te installeren,
18 kan je of kan je niet verder gaan zonder netwerk voorzieningen (en Internet).
19 <!--
20 Depending on the medium you chose to install Gentoo from, you can or
21 cannot continue without networking (and Internet). No, we are not
22 playing with your mind =)
23 -->
24 </p>
25
26 <p>
27 Normaal gesproken moet je netwerk (en internet) installeren. Maar, Gentoo heeft
28 ook de mogelijkheid om zich te installeren zonder netwerk connectie. Deze
29 uitzondering is alleen mogelijk met de volgende installatie media:
30 <!--
31 Generally you will need to setup networking (and Internet).
32 However, Gentoo also provides the possibility to install without a network
33 connection. This exception is only possible with the following installation
34 media:
35 -->
36 </p>
37
38 <ul>
39 <li>
40 Gentoo x86 2-CD Installation LiveCD reeks (omvat x86, i686, pentium3,
41 pentium4 and athlon-xp)
42 </li>
43 <li>
44 Gentoo PPC 2-CD Installation LiveCD reeks (omvat G3 and G4)
45 </li>
46 </ul>
47
48 </body>
49 </subsection>
50 <subsection>
51 <title>Waarom heb ik netwerk voorzieningen nodig?</title>
52 <body>
53
54 <p>
55 Gentoo installeren via het internet zorgt voor een volledig up to date installatie.
56 Je hebt dan een installatie gebaseerd op de volledige geupdate Portage Tree
57 (dat is de collectie van pakketten die we aanbieden samen met het
58 gereedschap om je software te beheren).
59 Dit is dan ook de reden waarom een netwerk installatie aanbevolen is.
60 Maar sommige mensen kunnen of willen Gentoo niet installeren op
61 een systeem met een Internet verbinding.
62 <!--
63 Installing Gentoo from the Internet results in a fully updated Gentoo
64 Installation. You'll have an installation based on the most recent
65 Portage tree (which is the collection of packages we provide together with
66 the tools to manage your software). This is also the reason why a
67 network-installation is preferred. However, some people cannot or do not want
68 to install Gentoo on a system with a running Internet connection.
69 -->
70 </p>
71
72 <p>
73 Als je in deze situatie bent zal je de 2CD-reeksen moeten gebruiken.
74 Deze reeksen omvatten de broncode, een momentopname van de
75 Portage Tree en de hulpmiddelen om een basis Gentoo systeem te installeren en meer.
76 Deze methode heeft wel een nadeel:
77 je hebt niet de meest recente software, hoewel de verschillen
78 minimaal zijn.
79 <!--
80 If you are in this situation you will need to use the 2CD-sets. These sets
81 include the source code, a snapshot of the portage-tree and the tools to
82 install a Gentoo base-system and beyond. This method comes at a price:
83 You won't have the very latest software, although differences will be
84 minimal.
85 -->
86 </p>
87
88 <p>
89 Als je de installatie wilt uitvoeren zonder Internet zal je zo een
90 2-CD reeks nodig hebben, sla de rest van dit hoofdstuk over en ga verder met
91 <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven voorbereiden</uri>.
92 Anders ge je verder met de netwerk configuratie sectie hieronder.
93 <!--
94 If you want to follow this networkless installation you have to use such a
95 2-CD set, skip the rest of this chapter and continue with <uri
96 link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
97 Otherwise, continue with the networking configuration sections below.
98 -->
99 </p>
100
101 </body>
102 </subsection>
103 <subsection>
104 <title>Optioneel: Proxy Configureren</title>
105 <body>
106
107 <p>
108 Als je verbindig hebt met het Internet via een proxy, zal je die proxy moeten
109 instellen. Het is heel simpel om een proxy intestellen:
110 je moet alleen een variabele maken die de proxy server informatie bevat.
111 <!--
112 If you access the Internet through a proxy, you might need to setup proxy
113 information during the installation. It is very easy to define a proxy: you just
114 need to define a variable which contains the proxy server information.
115 -->
116 </p>
117
118 <p>
119 In de meeste gevallen, kan je de variabele maken door de server hostname te
120 vermelden. Voorbeeld: indien we veronderstellen dat de proxy hostname
121 proxy.genoo.org is en de poort 8080.
122 <!--
123 In most cases, you can just define the variables using the server hostname. As
124 an example, we assume the proxy is called <e>proxy.gentoo.org</e> and the port
125 is 8080.
126 -->
127 </p>
128
129 <pre caption="proxy servers instellen">
130 <comment>(Als de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
131 # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
132 <comment>( Als de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
133 # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
134 <comment>( Als de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
135 # <i>export rsync_proxy="rsync://proxy.gentoo.org:8080"</i>
136 </pre>
137
138 <p>
139 Als je proxy een gebruikersnaam en password vereist,
140 moet je de volgende syntaxis voor de variabele gebruiken:
141 <!--
142 If your proxy requires a username and password, you should use the following
143 syntax for the variable:
144 -->
145 </p>
146
147 <pre caption="Een username/password toevoegen aan de proxy variabele">
148 http://username:password@server
149 </pre>
150
151 <p>
152 Bijvoorbeeld, voor de HTTP proxy van onze vorige server met een
153 username van "john" en een passwoord "foob_r" zou men dit gebruiken:
154 <!--
155 For instance, for HTTP proxying with our previous proxy server and a username
156 of "john" with a password of "f00b_r" one would use:
157 -->
158 </p>
159
160 <pre caption="Authenticated Proxy">
161 # <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i>
162 </pre>
163
164 </body>
165 </subsection>
166 <subsection>
167 <title>Netwerk voorzieningen van geen-Gentoo Installatie Mediums</title>
168 <body>
169
170 <p>
171 De meeste informatie in deze sectie is bedoeld voor gebruikers
172 die booten van een Gentoo LiveCD. Maar je kan echter ook Gentoo
173 installeren via verschillende andere media. Als je je in zo een situatie bevindt
174 moet je zeker zijn dat het gebruikte medium een werkende Internet verbinding
175 heeft (de informatie in <uri link="#doc_chap4_sect2">DHCP gebruiken</uri>
176 of <uri link="#doc_chap4_sect3">De Netwerk Terminology Verstaan</uri> kan van
177 pas komen en ga daarna verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven
178 voorbereiden</uri>.
179 <!--
180 Most information in this section is meant for users who booted from a
181 Gentoo LiveCD. However, you can install Gentoo from several other media.
182 If you are in such a situation, make sure that the used medium has a
183 working Internet connection (the information available in <uri
184 link="#doc_chap4_sect2">Using DHCP</uri> or <uri
185 link="#doc_chap4_sect3">Understanding Network Terminology</uri> might come in
186 handy) and continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
187 Disks</uri>.
188 -->
189 </p>
190
191 </body>
192 </subsection>
193 </section>
194 <section>
195 <title>Automatische Netwerk Detectie</title>
196 <subsection>
197 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
198 <body>
199
200 <p>
201 Als je systeem ingeplugd is in een Ethernet netwerk met een DHCP server,
202 is het zeer waarschijnlijk dat de netwerk configuratie al automatisch
203 gedaan is voor je. Indien zo, zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele
204 netwerk gerelateerde toepassingen op de liveCD zoals
205 <c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c>
206 en <c>links</c>, enz.
207 </p>
208
209 <p>
210 Indien de netwerk voorzieningen juist geconfigureerd zijn voor je,
211 zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando een lijst van uw netwerkkaarten weergeven
212 naast lo, zoals eth0:
213 <!--
214 If your system is plugged into an Ethernet network with a DHCP server, it is
215 very likely that your networking configuration has already been set up
216 automatically for you. If so, you should be able to take advantage of the many
217 included network-aware commands on the LiveCD such as <c>ssh</c>, <c>scp</c>,
218 <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> and <c>links</c>, among others.
219 If networking has been configured for you, the <c>/sbin/ifconfig</c> command
220 should list some network interfaces besides lo, such as eth0:
221 -->
222 </p>
223
224 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk kaart">
225 # <i>/sbin/ifconfig</i>
226 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
227 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
228 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
229 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
230 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
231 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
232 collisions:1984 txqueuelen:100
233 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
234 Interrupt:11 Base address:0xe800
235 </pre>
236
237 </body>
238 </subsection>
239 <subsection>
240 <title>Het Netwerk testen</title>
241 <body>
242
243 <p>
244 Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (te vinden in
245 <path>/etc/resolv.conf</path>) en een web site van keuze, gewoon om zeker
246 te zijn dat je pakketjes het internet bereiken, dat DNS name resolution
247 correct werkt, enz...
248 <!--
249 You may want to try pinging your ISP's DNS server (found in
250 <path>/etc/resolv.conf</path>) and a Web site of choice, just to make sure
251 that your packets are reaching the net, DNS name resolution is working
252 correctly, etc..
253 -->
254 </p>
255
256 <pre caption="Verder het netwerk testen">
257 # <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
258 </pre>
259
260 <p>
261 Kan je Internet gebruiken? Indien ja, kan je de rest van deze sectie overslaan
262 en verder gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven voorbereiden</uri>.
263 Indien niet zal je wat meer je best moeten doen :).
264 <!--
265 Are you able to use your network? If so, you can skip the rest of this
266 section and continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
267 Disks</uri>. If not, bad luck, you'll have to pursue a bit harder :)
268 -->
269 </p>
270
271 </body>
272 </subsection>
273 </section>
274 <section>
275 <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
276 <subsection>
277 <body>
278
279 <p>
280 Als niet direct alles werkt bieden sommige installatie media het commando
281 <c>net-setup</c> (voor gewone netwerken), <c>adsl-setup</c> (voor ADSL gebruikers)
282 of <c>pptp</c> (voor PPTP gebruikers).
283 <!--
284 If the network doesn't work immediately, some installation media allow you to
285 use <c>net-setup</c> (for regular networks), <c>adsl-setup</c> (for
286 ADSL-users) or <c>pptp</c> (for PPTP-users).
287 -->
288 </p>
289
290 <p>
291 Indien je installatie medium geen van deze tools heeft,
292 ga dan verder met <uri link="#doc_chap4">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>.
293 </p>
294
295 <ul>
296 <li>
297 Gewone Ethernet gebruikers gaan verder met <uri
298 link="#doc_chap3_sect2">Standaard: Hoe net-setup gebruiken</uri>
299 </li>
300 <li>
301 ADSL gebruikers gaan verder met <uri link="#doc_chap3_sect3">Alternatief:
302 Hoe RP-PPPoE gebruiken</uri>
303 </li>
304 <li>
305 PPTP gebruikers gaan verder met <uri link="#doc_chap3_sect4">Alternatief:
306 Hoe PPTP gebruiken</uri>
307 </li>
308 </ul>
309
310 </body>
311 </subsection>
312 <subsection>
313 <title>Standaard: Hoe net-setup gebruiken</title>
314 <body>
315
316 <p>
317 De simpelste manier om je netwerk voorzieningen te configureren
318 indien het niet automatisch gebeurd is, is door het
319 <c>net-setup</c> script te starten:
320 <!--
321 The simplest way to set up networking if it didn't get configured
322 automatically is to run the <c>net-setup</c> script:
323 -->
324 </p>
325
326 <pre caption="Het net-setup script starten">
327 # <i>net-setup eth0</i>
328 </pre>
329
330 <p>
331 <c>net-setup</c> zal je een paar vragen stellen over je netwerk
332 omgeving. Wanneer alles gedaan is, zou je een volledige werkende
333 netwerk verbinding moeten hebben. Test je netwerk verbinding zoals
334 hierboven vermeld. Indien de tests positief zijn, proficiat! Je bent
335 nu klaar om Gentoo te installeren. Sla de rest van deze sectie over
336 en ga naar <uri link="?part=1&amp;chap=4">De schijven voorbereiden</uri>.
337 Als je netwerk nog steeds niet werkt,
338 ga verder met <uri link="#doc_chap4">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>.
339 <!--
340 <c>net-setup</c> will ask you some questions about your network
341 environment. When all is done, you should have a working network
342 connection. Test your network connection as stated before. If the tests
343 are positive, congratulations! You are now ready to install Gentoo. Skip
344 the rest of this section and continue with <uri
345 link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
346 -->
347 </p>
348
349
350 </body>
351 </subsection>
352 <subsection>
353 <title>Alternatief: Hoe RP-PPPoE gebruiken</title>
354 <body>
355
356 <p>
357 We gaan er vanuit dat je PPPoE nodig hebt om verbinding te kunnen maken met het
358 internet, de LiveCD (elke versie) maakt het je makkelijk door <c>rp-pppoe</c>
359 ondersteuning bijgevoegd te hebben. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je
360 connectie te configureren. Men zal je vragen naar het ethernet apparaat dat
361 verbonden is met je modem, je gebruikersnaam en passwoord, de IPs van de DNS
362 servers en of je een basis firewall nodig hebt.
363 <!--
364 Assuming you need PPPoE to connect to the internet, the LiveCD (any version) has
365 made things easy for you by including <c>rp-pppoe</c>. Use the provided
366 <c>adsl-setup</c> script to configure your connection. You will be prompted for
367 the ethernet device that is connected to your adsl modem, your username and
368 password, the IPs of your DNS servers and if you need a basic firewall or not.
369 -->
370 </p>
371
372 <pre caption="rp-pppoe gebruiken">
373 # <i>adsl-installatie</i>
374 # <i>adsl-start</i>
375 </pre>
376
377 <p>
378 Als er iets verkeerd gaat, check of je je passwoord en gebruikersnaam juist
379 getypt hebt door te kijken in <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
380 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en dat je zeker weet dat je het juiste
381 ethernet apparaat gebruikt. Als je ethernet apparaat niet bestaat, zal
382 je de nodige netwerk modules moeten laden. In dit geval moet je verder gaan
383 met <uri link="#doc_chap4">Handmatige Netwerk Configuratie</uri> waarin uitgelegd
384 wordt hoe men de juiste netwerk modules moet laden.
385 <!--
386 If something goes wrong, double-check that you correctly typed your username and
387 password by looking at <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> or
388 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> and make sure you are using the right
389 ethernet device. If your ethernet device doesn't exist, you will have to load
390 the appropriate network modules. In that case you should continue with
391 <uri link="#doc_chap4">Manual Network Configuration</uri> as we explain how to
392 load the appropriate network modules there.
393 -->
394 </p>
395
396 <p>
397 Als alles werkt, ga dan verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven
398 Voorbereiden</uri>
399 <!--
400 If everything worked, continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
401 Disks</uri>.
402 -->
403 </p>
404
405 </body>
406 </subsection>
407 <subsection>
408 <title>Alternatief: PPTP Gebruiken</title>
409 <body>
410
411 <p>
412 Indien je PPTP ondersteuning nodig hebt, kan je <c>pptpclient</c> gebruiken wat
413 meegeleverd is met de LiveCDs. Maar eerst moet je zeker zijn dat je configuratie
414 juist is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path>
415 aan zodat daarin het juiste passwoord en gebruikers naam staan.
416 <!--
417 If you need PPTP support, you can use <c>pptpclient</c> which is provided by our
418 LiveCDs. But first you need to make sure that your configuration is correct.
419 Edit <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> or <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> so
420 it contains the correct username/password combination:
421 -->
422 </p>
423
424 <pre caption="/etc/ppp/chap-secrets Aanpassen">
425 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
426 </pre>
427
428 <p>
429 Verander daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> indien nodig:
430 <!--
431 Then adjust <path>/etc/ppp/options.pptp</path> if necessary:
432 -->
433 </p>
434
435 <pre caption="/etc/ppp/options.pptp Aanpassen">
436 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
437 </pre>
438
439 <p>
440 Wanneer dat allemaal gedaan is, start <c>pptp</c> (samen met de opties die je
441 niet kon configureren in <path>options.pptp</path>) om een verbinding met de server
442 te maken.
443 <!--
444 When all that is done, just run <c>pptp</c> (along with the options you couldn't
445 set in <path>options.pptp</path>) to connect the server:
446 -->
447 </p>
448
449 <pre caption="Verbinding maken met een inbel server">
450 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
451 </pre>
452
453 <p>
454 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven Voorbereiden</uri>.
455 <!--
456 Now continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
457 -->
458 </p>
459
460 </body>
461 </subsection>
462 </section>
463 <section>
464 <title>Handmatige Netwerk Configuratie</title>
465 <subsection>
466 <title>De nodige Netwerk Modules laden</title>
467 <body>
468
469 <p>
470 Wanneer de LiveCD boot, probeert hij al je hardware te herkennen en laadt
471 de nodige kernel modules (drivers) voor je hardware. In de meeste gevallen
472 werkt dit zeer goed. Maar in sommige gevallen kan het zijn dat men niet
473 automatisch de juiste kernel modules laadt die je nodig hebt.
474 <!--
475 When the Live CD boots, it tries to detect all your hardware devices and
476 loads the appropriate kernel modules (drivers) to support your hardware. In the
477 vast majority of cases, it does a very good job. However, in some cases,
478 it may not auto-load the kernel modules you need.
479 -->
480 </p>
481
482 <p>
483 Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werken, kan je veronderstellen dat
484 je netwerkkaart niet direct gevonden is. Dit betekent dat je de nodige kernel modules
485 zelf zal moeten laden.
486 <!--
487 If <c>net-setup</c> or <c>adsl-setup</c> failed, then you can safely assume that
488 your networkcard wasn't found immediately. This means you will have to load
489 the appropriate kernel modules manually.
490 -->
491 </p>
492
493 <p>
494 Om te weten welke kernel modules we aanbieden, gebruik
495 <!--
496 To find out what kernel modules we provide for networking, use
497 -->
498 <c>ls</c>:
499 </p>
500
501 <pre caption="Zoeken naar aangeboden modules">
502 # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
503 </pre>
504
505 <p>
506 Indien je een driver vindt voor je netwerkkaart, gebruik <c>modprobe</c> om
507 je kernel module te laden.
508 <!--
509 If you find a driver for your network card, use <c>modprobe</c> to load
510 the kernel module:
511 -->
512 </p>
513
514 <pre caption="Modprobe gebruiken om een kernel module te laden">
515 <comment>(Als voorbeeld laden we de pcnet32 module)</comment>
516 # <i>modprobe pcnet32</i>
517 </pre>
518
519 <p>
520 Om te verifieren of je netwerkkaart gedetecteerd is, gebruik <c>ifconfig</c>.
521 Een gedetecteerde netwerkkaart zou iets als volgt moeten geven:
522 <!--
523 To check if your network card is now detected, use <c>ifconfig</c>. A
524 detected network card would result in something like this:
525 -->
526 </p>
527
528 <pre caption="Verifieren of je netwerkkaart gedetecteerd is, succes">
529 # <i>ifconfig eth0</i>
530 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
531 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
532 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
533 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
534 collisions:0 txqueuelen:0
535 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
536 </pre>
537
538 <p>
539 Maar indien je de de volgende foutmelding zou krijgen,
540 dan is je netwerkkaart niet gedetecteerd.
541 <!--
542 If however you receive the following error, the network card is not
543 detected:
544 -->
545 </p>
546
547 <pre caption="Verifieren of je netwerkkaart gedetecteerd is, gefaald">
548 # <i>ifconfig eth0</i>
549 eth0: error fetching interface information: Device not found
550 </pre>
551
552 <p>
553 In de veronderstelling dat je netwerkkaart gedetecteerd is, kan je
554 opnieuw <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> proberen uit te voeren.
555 Dit zou nu moeten werken, maar voor de freaks onder ons, leggen we je
556 uit hoe je je netwerk handmatig configureerd.
557 <!--
558 Assuming that you now have a detected network card, you can
559 retry <c>net-setup</c> or <c>adsl-setup</c> again (which should work
560 now), but for the hardcore people amongst you, we explain how to configure your
561 network manually.
562 -->
563 </p>
564
565 <p>
566 Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel je gebruikt DHCP (je krijgt automatisch een IP),
567 of je stelt je netwerk handmatig in met <c>ifconfig</c> en <c>route</c>.
568 <!--
569 There are two possibilities here. Either you use DHCP (automatic IP retrieval),
570 or you manually setup your network using the <c>ifconfig</c> and <c>route</c>
571 commands.
572 -->
573 </p>
574
575 </body>
576 </subsection>
577 <subsection>
578 <title>DHCP gebruiken</title>
579 <body>
580
581 <p>
582 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) maakt het mogelijk om
583 automatisch neterk informatie te ontvangen (IP adres, netmask,
584 broadcast adres, gateway, nameservers, enz.). Dit werkt alleen als
585 je een DHCP server in je netwerk hebt (of als je provider een DHCP service
586 aanbied). Om een netwerkkaart die informatie automatisch te laten ontvangen,
587 gebruik je <c>dhcpcd</c>:
588 <!--
589 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) makes it possible to
590 automatically receive networking information (IP address, netmask,
591 broadcast address, gateway, nameservers etc.). This only works if you
592 have a DHCP server in your network (or if your provider provides a DHCP
593 service). To have a network interface receive this information automatically,
594 use <c>dhcpcd</c>:
595 -->
596 </p>
597
598 <pre caption="dhcpcd gebruiken">
599 # <i>dhcpcd eth0</i>
600 </pre>
601
602 <p>
603 Indien dit werkt (probeer wat internet servers te pingen, zoals <uri
604 link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je volledig klaar
605 om verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met<uri
606 link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven Voorbereiden</uri>.
607 <!--
608 If this works (try pinging some internet server, like <uri
609 link="http://www.google.com">Google</uri>), then you are all set and
610 ready to continue. Skip the rest of this section and continue with <uri
611 link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
612 -->
613 </p>
614
615 </body>
616 </subsection>
617 <subsection>
618 <title>De Netwerk Terminologie begrijpen</title>
619 <body>
620
621 <note>
622 Als je je IP address, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
623 dan kan je deze subsectie overslaan en verder gaan met <uri
624 link="#doc_chap4_sect4">Ifconfig en route gebruiken</uri>.
625 <!--
626 If you know your IP address, broadcast address, netmask and nameservers,
627 then you can skip this subsection and continue with <uri
628 link="#doc_chap4_sect4">Using ifconfig and route</uri>.
629 -->
630 </note>
631
632 <p>
633 Als al het bovenstaande mislukt, zal je je netwerk handmatig moeten
634 configureren. Dit is niet zo moeilijk. Maar we gaan toch een zekere hoeveelheid
635 aan netwerk terminologie uitleggen omdat je het nodig hebt om je netwerk te
636 kunnen configureren naar je wensen. Wanneer je klaar bent met dit te lezen,
637 zal je weten wat een <e>gateway</e> is, waarvoor <e>netmask</e> dient, hoe
638 een <e>broadcast</e> adres is gevormd an waarom je <e>nameservers</e> nodig
639 hebt.
640 <!--
641 If all above fails, you will have to configure your network manually.
642 Have no fear, it is far from difficult. But we are going to explain a
643 certain amount of networking to you as you will need it to be able to
644 configure your network to your satisfaction. When you're done reading this, you
645 will know what a <e>gateway</e> is, what a <e>netmask</e> serves for,
646 how a <e>broadcast</e> address is formed and why you need
647 <e>nameservers</e>.
648 -->
649 </p>
650
651 <p>
652 In een netwerk worden computers geidentificieerd met hun <e>IP adres</e>
653 (Internet Protocol adres). Zo een is een combinatie van 4 nummers tussen
654 0 en 255. Zo zien wij het tenminste. In werkelijkheid bestaat een IP adres
655 uit 32 bits (eenen en nullen). Een voorbeeld:
656 <!--
657 In a network, hosts are identified by their <e>IP address</e> (Internet
658 Protocol address). Such an address is a combination of four numbers
659 between 0 and 255. Well, at least that is how we perceive it. In
660 reality, such an IP address consists of 32 bits (ones and zeros). Let's
661 view an example:
662 -->
663 </p>
664
665 <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
666 IP Address (numbers): 192.168.0.2
667 IP Address (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
668 -------- -------- -------- --------
669 192 168 0 2
670 </pre>
671
672 <p>
673 Zo een IP adress is uniek aan een computer in alle toegankelijke netwerken
674 waarin die hosts zich bevinden (m.a.w alle computers die je wilt bereiken moeten
675 een uniek IP adres hebben.). Om een verschil te kunnen maken met computers in een
676 netwerk en die buiten het netwerk, is je IP adres opgedeeld in twee delen:
677 het <e>network</e> en het <e>host</e> deel.
678 <!--
679 Such an IP address is unique to a host as far as all accessible networks are
680 concerned (i.e. all hosts that you are able to reach must have unique IP
681 addresses). To be able to make a distinction between hosts inside a network,
682 and hosts outside a network, the IP address is divided in two parts: the
683 <e>network</e> part and the <e>host</e> part.
684 -->
685 </p>
686
687 <p>
688 De splitsing is opgeschreven samen met het <e>netmask</e>, een verzameling
689 van enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van je IP dat overeenkomt
690 met de enen is het netwerk gedeelte, het andere het host gedeelte.
691 Zoals gewoonlijk kan het netmask opgeschreven worden als een IP adres.
692 <!--
693 The separation is written down with the <e>netmask</e>, a collection of
694 ones followed by a collection of zeros. The part of the IP that can be
695 mapped on the ones is the network-part, the other one is the host-part.
696 As usual, the netmask can be written down as an IP-address.
697 -->
698 </p>
699
700 <pre caption="Voorbeeld van network/host splitsing">
701 IP-address: 192 168 0 2
702 11000000 10101000 00000000 00000010
703 Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
704 255 255 255 0
705 +--------------------------+--------+
706 Network Host
707 </pre>
708
709 <p>
710 Met andere woorden, 192.168.0.14 is nog deel van je netwerk, maar
711 192.168.1.2 niet meer.
712 <!--
713 In other words, 192.168.0.14 is still part of our example network, but
714 192.168.1.2 is not.
715 -->
716 </p>
717
718 <p>
719 Het broadcast adres is een IP-adres met hetzelfde netwerk deel als je netwerk,
720 maar met alleen enen als host deel. Elke PC op uw netwerk luistert naar zo
721 een IP adress. Het is alleen bedoelt om pakketjes naar iedereen te verzenden.
722 <!--
723 The <e>broadcast</e> address is an IP-address with the same network-part
724 as your network, but with only ones as host-part. Every host on your
725 network listens to this IP address. It is truely meant for broadcasting
726 packets.
727 -->
728 </p>
729
730 <pre caption="Broadcast adres">
731 IP-address: 192 168 0 2
732 11000000 10101000 00000000 00000010
733 Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
734 192 168 0 255
735 +--------------------------+--------+
736 Network Host
737 </pre>
738
739 <p>
740 Om te kunnen surfen op het internet, moet je weten welke PC de internet
741 verbinding deelt. Deze host wordt de gateway genoemd. Omdat het een standaard
742 host is, krijgt het ook een standaard IP adres (bv. 192.168.0.1).
743 <!--
744 To be able to surf on the internet, you must know which host shares the
745 Internet connection. This host is called the <e>gateway</e>. Since it is
746 a regular host, it has a regular IP address (for instance 192.168.0.1).
747 -->
748 </p>
749
750 <p>
751 Zoals vroeger gezegd heeft elke PC zijn uniek IP adres. Om die PC te
752 kunnen bereiken door een naam (in plaats van een IP adres) heb je een
753 service nodig die een naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar
754 een IP adres. Deze service wordt een name service genoemd. Om dit te
755 kunnen gebruiken, moet je de nodige <e>name servers</e> instellen in je
756 <path>/etc/resolv.conf</path>.
757 <!--
758 We previously stated that every host has its own IP address. To be able
759 to reach this host by a name (instead of an IP address) you need a
760 service that translates a name (such as <e>dev.gentoo.org</e>) to an IP
761 address (such as <e>64.5.62.82</e>). Such a service is called a name
762 service. To use such a service, you must define the necessary <e>name
763 servers</e> in <path>/etc/resolv.conf</path>.
764 -->
765 </p>
766
767 <p>
768 In sommige gevallen, dient je gateway ook als nameserver. Anders moet
769 je de nameserver invullen die je ISP je gegeven heeft.
770 <!--
771 In some cases, your gateway also serves as nameserver. Otherwise you
772 will have to enter the nameservers provided by your ISP.
773 -->
774 </p>
775
776 <p>
777 Samengevat, heb je volgende informatie nodig om verder te gaan:
778 </p>
779
780 <table>
781 <tr>
782 <th>Netwerk Item</th>
783 <th>Voorbeeld</th>
784 </tr>
785 <tr>
786 <ti>Je IP adres</ti>
787 <ti>192.168.0.2</ti>
788 </tr>
789 <tr>
790 <ti>Netmask</ti>
791 <ti>255.255.255.0</ti>
792 </tr>
793 <tr>
794 <ti>Broadcast</ti>
795 <ti>192.168.0.255</ti>
796 </tr>
797 <tr>
798 <ti>Gateway</ti>
799 <ti>192.168.0.1</ti>
800 </tr>
801 <tr>
802 <ti>Nameserver(s)</ti>
803 <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
804 </tr>
805 </table>
806
807 </body>
808 </subsection>
809 <subsection>
810 <title>Ifconfig en route gebruiken</title>
811 <body>
812
813 <p>
814 Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst wijzen we onszelf
815 een IP adres toe. Dan zetten we routing aan tot de gateway door <c>route</c>
816 te gebruiken. En daarna plaatsen we het IP van de nameservers in
817 <path>/etc/resolv.conf</path>.
818 <!--
819 Setting up your network consists of three steps. First we assign
820 ourselves an IP address using <c>ifconfig</c>. Then we setup routing to
821 the gateway using <c>route</c>. Then we finish up by placing the
822 nameserver IPs in <path>/etc/resolv.conf</path>.
823 -->
824 </p>
825
826 <p>
827 Om jezelf een IP adres toe te wijzen, heb je je IP nodig, broadcast
828 adres en netmask. Gebruik daarna dan het volgende commando, waarin je
829 <c>${IP_ADDR}</c> vervangt door je IP adres, <c>${BROADCAST}</c> door
830 je broadcast adres en <c>${NETMASK}</c> door je netmask.
831 <!--
832 To assign an IP address, you will need your IP address, broadcast
833 address and netmask. Then execute the following command, substituting
834 <c>${IP_ADDR}</c> with your IP address, <c>${BROADCAST}</c> with your
835 broadcast address and <c>${NETMASK}</c> with your netmask:
836 -->
837 </p>
838
839 <pre caption="ifconfig gebruiken">
840 # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
841 </pre>
842
843 <p>
844 Stel je routing nu in door het <c>route</c> commando te gebruiken. Vervang
845 <c>${GATEWAY}</c> door het IP adres van je gateway.
846 <!--
847 Now set up routing using <c>route</c>. Substitute <c>${GATEWAY}</c> with
848 your gateway IP address:
849 -->
850 </p>
851
852 <pre caption="route gebruiken">
853 # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
854 </pre>
855
856 <p>
857 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je editor naar keuze (in dit
858 voorbeeld maken we gebruik van <c>nano</c>):
859 <!--
860 Now open <path>/etc/resolv.conf</path> with your favorite editor (in our
861 example, we use <c>nano</c>):
862 -->
863 </p>
864
865 <pre caption="Creating /etc/resolv.conf">
866 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
867 </pre>
868
869 <p>
870 Vul nu je nameservers in door het volgende als voorbeeld te gebruiken.
871 Zorg ervoor dat je zeker niet vergeet <c>${NAMESERVER1}</c> en <c>${NAMESERVER2}</c>
872 te vervangen door de juiste nameserver adressen.
873 <!--
874 Now fill in your nameserver(s) using the following as a template. Make
875 sure you substitute <c>${NAMESERVER1}</c> and <c>${NAMESERVER2}</c> with
876 the appropriate nameserver addresses:
877 -->
878 </p>
879
880 <pre caption="/etc/resolv.conf template">
881 nameserver ${NAMESERVER1}
882 nameserver ${NAMESERVER2}
883 </pre>
884
885 <p>
886 Dat was het. Test nu je netwerk door naar een paar Internet servers
887 (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>) te pingen. Als dit
888 werkt, proficiat. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Ga verder met <uri
889 link="?part=1&amp;chap=4">De Schijven Voorbereiden</uri>.
890 <!--
891 That's it. Now test your network by pinging some Internet server (like
892 <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). If this works,
893 congratulations then. You are now ready to install Gentoo. Continue with <uri
894 link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
895 -->
896 </p>
897
898 </body>
899 </subsection>
900 </section>
901 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20