/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.11 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:39:29 2006 UTC (12 years, 6 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.10: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
s/$header$/$Id$/

1 neysx 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 neysx 1.9 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 neysx 1.1
7 neysx 1.11 <!-- $Id: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.10 2006/03/11 10:56:29 neysx Exp $-->
8 neysx 1.10
9     <!--
10     Sync: 1.25
11     -->
12 swift 1.2
13 swift 1.4 <sections>
14    
15 neysx 1.10 <version>2.5</version>
16     <date>2006-01-01</date>
17 neysx 1.1
18     <section>
19     <title>Introductie van Block Devices</title>
20     <subsection>
21     <title>Block Devices</title>
22     <body>
23    
24     <p>
25     We bekijken de schijf gedeeltes van Gentoo Linux en Linux in het algemeen,
26 neysx 1.10 inclusief de linux bestandssystemen, partities en block devices.
27     Wanneer u dan bekend bent met de ins en outs van schijven en bestandssystemen,
28     leiden we u door het proces van het opzetten van partities en bestandssystemen
29     voor uw Gentoo Linux Installatie.
30 neysx 1.1 </p>
31    
32     <p>
33     Om te beginnen, zullen we <e>block devices</e> introduceren. Het meest bekende
34     block device is waarschijnlijk die van de eerste IDE schijf in een Linux
35 neysx 1.10 systeem, namelijk <path>/dev/hda</path>. Als uw systeem SCSI of SATA schijven
36     heeft, dan kan uw eerste harde schijf <path>/dev/sda</path> zijn.
37 neysx 1.1 </p>
38    
39     <p>
40     De hierboven genoemde block devices stellen een abstracte interface naar de
41 neysx 1.10 schijf voor. Programma's kunnen deze block devices gebruiken om te communiceren
42 neysx 1.1 met de schijf zonder zich zorgen te hoeven maken of het een IDE, SCSI of iets
43 neysx 1.10 anders is. Het programma kan simpelweg de ruimte als een set aangrenzende,
44 neysx 1.1 willekeurig te bereiken 512-byte blokken gebruiken.
45     </p>
46    
47     </body>
48     </subsection>
49     <subsection>
50     <title>Partities</title>
51     <body>
52    
53     <p>
54     Hoewel het theoretisch mogelijk is om een volledige schijf te gebruiken voor
55 neysx 1.10 uw Linux systeem, wordt dit in de praktijk zelden gedaan. In plaats daarvan
56 neysx 1.1 worden ze opgesplitst in kleinere, makkelijker te beheren block devices. Op
57     x86 systemen, noemen we deze <e>partities</e>.
58     </p>
59    
60     <p>
61     Partities worden in drie types opgedeeld:
62     <e>primary</e> (primaire), <e>extended</e> (uitgebreide) en <e>logical</e>
63 neysx 1.10 (logische).
64 neysx 1.1 </p>
65    
66     <p>
67     Een <e>primaire</e> partitie is een partitie die zijn informatie opslaat in
68     de MBR (master boot record). Omdat een MBR erg klein is (512 bytes) kunnen
69     er slechts 4 primaire partities worden gebruikt (bijvoorbeeld,
70     <path>/dev/hda1</path> tot <path>/dev/hda4</path>).
71     </p>
72    
73     <p>
74 neysx 1.10 Een <e>uitgebreide</e> partitie is een speciale primaire partitie (deze moet
75     dus een van de primaire partities zijn) die meerdere parties kan bevatten.
76 neysx 1.1 Oorspronkelijk bestonden deze niet, maar omdat vier partities te weinig waren,
77 neysx 1.10 breidde men het partitieschema uit zonder backward compatibility
78 neysx 1.1 te verliezen.
79     </p>
80    
81     <p>
82 neysx 1.10 Een <e>logische</e> partitie is een partitie binnen de extended partitie. De
83     definities hiervan worden niet in de MBR gezet, maar binnen in de extended
84     partitie.
85 neysx 1.1 </p>
86    
87     </body>
88     </subsection>
89     <subsection>
90 neysx 1.10 <title>Geavanceerde Opslag</title>
91 neysx 1.1 <body>
92    
93     <p>
94 neysx 1.8 De x86 Installatie CDs bieden ondersteuning voor EVMS en LVM2. EVMS en LVM2
95 neysx 1.10 vergroten de flexibiliteit van uw partitie indeling. Tijdens de installatie
96     instructies, zullen we ons richten op "reguliere" partities, maar het is goed
97 neysx 1.1 om te weten dat EVMS en LVM ook ondersteund worden.
98     </p>
99    
100     </body>
101     </subsection>
102     </section>
103     <section>
104     <title>Een partitie schema ontwerpen</title>
105     <subsection>
106     <title>Standaard Partitie Schema</title>
107     <body>
108    
109     <p>
110 neysx 1.10 Als u niet geïnteresseerd bent in een partitie schema te tekenen voor uw
111     systeem, dan kunt u het partitie schema gebruiken wat we in dit boek gebruiken:
112 neysx 1.1 </p>
113    
114     <table>
115     <tr>
116     <th>Partitie</th>
117 neysx 1.10 <th>Bestandssysteem</th>
118 neysx 1.1 <th>Grootte</th>
119     <th>Beschrijving</th>
120     </tr>
121     <tr>
122     <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
123     <ti>ext2</ti>
124     <ti>32M</ti>
125     <ti>Boot partitie</ti>
126     </tr>
127     <tr>
128     <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
129     <ti>(swap)</ti>
130     <ti>512M</ti>
131 neysx 1.10 <ti>Swap partitie (wisselbestand)</ti>
132 neysx 1.1 </tr>
133     <tr>
134     <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
135     <ti>ext3</ti>
136     <ti>Rest van de schijf</ti>
137     <ti>Root partitie</ti>
138     </tr>
139     </table>
140    
141     <p>
142 neysx 1.10 Als u wel wilt weten hoe groot een partitie moet zijn, of zelfs hoeveel
143     partities u nodig heeft, lees dan verder. Zo niet, dan kunt u doorgaan met het
144     partitioneren van uw schijf, door het lezen van <uri link="#fdisk">fdisk
145     gebruiken om uw schijf te partitioneren</uri>.
146 neysx 1.1 </p>
147    
148     </body>
149     </subsection>
150     <subsection>
151     <title>Hoeveel en hoe groot?</title>
152     <body>
153    
154     <p>
155 neysx 1.10 Het aantal partities hangt zeer sterk af van uw omgeving. Bijvoorbeeld, als u
156     een heleboel gebruikers hebt, wilt u waarschijnlijk uw <path>/home</path>
157     gescheiden houden omdat dit de snelheid en veiligheid ten goede komt en ook
158 neysx 1.1 backups maken is een stuk makkelijker.
159 neysx 1.10 Als u Gentoo installeert als een mailserver, zou u <path>/var</path>
160     gescheiden kunnen houden, omdat al uw mails in <path>/var</path> staan.
161     Een goede keuze van uw schijfindeling zal de snelheid flink verhogen.
162 neysx 1.1 Gameservers zullen een aparte <path>/opt</path> hebben omdat de meeste
163 neysx 1.10 gameservers daar geïnstalleerd worden, vanwege dezelfde redenen als oor
164     <path>/home></path>: veiligheid en backups. U wilt <path>/usr</path> groot
165 neysx 1.9 houden: het zal niet alleen het grootste deel van de applicaties bevatten, de
166     Portage boom op zich neemt ongeveer 500 Mbyte in beslag, exclusief de
167 neysx 1.10 verschillende broncodes die er opgeslagen staan.
168 neysx 1.1 </p>
169    
170     <p>
171 neysx 1.10 Zoals u kunt zien, hangt het sterk af van uw doel. Gescheiden partities of
172 neysx 1.1 volumes hebben de volgende voordelen:
173     </p>
174    
175     <ul>
176     <li>
177 neysx 1.10 U kunt het best presterende bestandssysteem kiezen voor iedere partitie of
178     volume
179 neysx 1.1 </li>
180     <li>
181 neysx 1.10 Uw totale systeem kan niet vol zitten als een programma constant files naar
182 neysx 1.1 een partitie of volume probeert te schrijven
183     </li>
184     <li>
185 neysx 1.10 Zo nodig kunnen bestandssysteem controles worden beperkt in tijd, omdat meerdere
186     controles parallel kunnen worden uitgevoerd (hoewel dit voordeel vooral geldt
187 neysx 1.1 bij meerdere schijven dan meerdere partities)
188     </li>
189     <li>
190     Veiligheid kan worden verbeterd door het mounten van enkele partities of
191 neysx 1.10 volumes als alleen-lezen, nosuid (setuid bits worden genegeerd), noexec
192 neysx 1.1 (uitvoerbare bits worden genegeerd) etc.
193     </li>
194     </ul>
195    
196     <p>
197     Hoewel, meerdere partities hebben een groot nadeel: indien niet goed ingesteld,
198 neysx 1.10 kunt u een systeem krijgen met veel vrije ruimte op de ene en niets op de
199 neysx 1.1 andere. Ook is er een 15-partities limiet voor SCSI en SATA.
200     </p>
201    
202     <p>
203 neysx 1.10 Als een voorbeeld partitie indeling, zullen we u laten zien hoe u een
204 neysx 1.1 20Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver,
205     mailserver, gnome, ...) partitioneert:
206     </p>
207    
208 neysx 1.10 <pre caption="Voorbeeld bestandssysteem gebruik">
209 neysx 1.6 $ <i>df -h</i>
210 neysx 1.1 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
211     /dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% /
212     /dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home
213     /dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr
214     /dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt
215     /dev/hda9 ext3 2.0G 607M 1.3G 32% /var
216     /dev/hda1 ext2 51M 17M 31M 36% /boot
217     /dev/hda6 swap 516M 12M 504M 2% &lt;niet gemount&gt;
218 neysx 1.10 <comment>(Ongepartitioneerde ruimte voor toekomstig gebruik: 2 Gb)</comment>
219 neysx 1.1 </pre>
220    
221     <p>
222     <path>/usr</path> is hier redelijk vol (83% gebruikt), maar als
223 neysx 1.10 alle software is geïnstalleerd groeit <path>/usr</path> niet meer veel. Op het
224     eerste gezicht lijkt <path>/var</path> erg groot, maar Gentoo compileert
225     standaard alle programmas in <path>/var/tmp/portage</path>. Wanneer u
226     <path>/var</path> op bescheiden formaat wilt houden (rond de 1GB), kunt u de
227     <c>PORTAGE_TMPDIR</c> variabele in <path>/etc/make.conf</path> aan passen en
228     naar een partitie met voldoende ruimte laten verwijzen wanneer u extreem grote
229     pakketten (oa OpenOffice, KDE) wilt compileren.
230 neysx 1.1 </p>
231    
232     </body>
233     </subsection>
234     </section>
235     <section id="fdisk">
236 neysx 1.10 <title>fdisk gebruiken om uw schijf te partitioneren</title>
237 neysx 1.1 <subsection>
238     <body>
239    
240     <p>
241 neysx 1.10 Het volgende deel beschrijft hoe u de eerder beschreven voorbeeld
242     indeling maakt, namelijk:
243 neysx 1.1 </p>
244    
245     <table>
246     <tr>
247     <th>Partitie</th>
248     <th>beschrijving</th>
249     </tr>
250     <tr>
251     <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
252     <ti>Boot partitie</ti>
253     </tr>
254     <tr>
255     <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
256     <ti>Swap partitie</ti>
257     </tr>
258     <tr>
259     <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
260     <ti>Root partitie</ti>
261     </tr>
262     </table>
263    
264     <p>
265 neysx 1.10 Verander uw partitie indeling eventueel naar eigen inzicht.
266 neysx 1.1 </p>
267    
268     </body>
269     </subsection>
270     <subsection>
271 neysx 1.10 <title>De huidige partitie indeling bekijken</title>
272 neysx 1.1 <body>
273    
274     <p>
275 neysx 1.10 <c>fdisk</c> is een populaire en krachtige tool om de schijf op te delen
276     in partities. Start <c>fdisk</c> op uw schijf (in ons voorbeeld is dat
277 neysx 1.1 <path>/dev/hda</path>):
278     </p>
279    
280     <pre caption="Fdisk starten">
281     # <i>fdisk /dev/hda</i>
282     </pre>
283    
284     <p>
285 neysx 1.10 Eenmaal in <c>fdisk</c>, wordt u begroet door een prompt als deze:
286 neysx 1.1 </p>
287    
288     <pre caption="fdisk prompt">
289     Command (m for help):
290     </pre>
291    
292     <p>
293 neysx 1.10 Type <c>p</c> om uw huidige partitie indeling te laten zien:
294 neysx 1.1 </p>
295    
296 neysx 1.10 <pre caption="Een voorbeel partitie indeling">
297 neysx 1.1 Command (m for help): <i>p</i>
298    
299     Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 2184 cylinders
300     Units = cylinders of 15120 * 512 bytes
301    
302     Device Boot Start End Blocks Id System
303     /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
304     /dev/hda2 15 49 264600 82 Linux swap
305     /dev/hda3 50 70 158760 83 Linux
306     /dev/hda4 71 2184 15981840 5 Extended
307     /dev/hda5 71 209 1050808+ 83 Linux
308     /dev/hda6 210 348 1050808+ 83 Linux
309     /dev/hda7 349 626 2101648+ 83 Linux
310     /dev/hda8 627 904 2101648+ 83 Linux
311     /dev/hda9 905 2184 9676768+ 83 Linux
312    
313     Command (m for help):
314     </pre>
315    
316     <p>
317 neysx 1.10 Deze schijf is opgedeeld in zeven Linux bestandssystemen (elke met een
318 neysx 1.1 partitie opgegeven als "Linux") en een swap partitie (opgegeven als
319     "Linux swap").
320     </p>
321    
322     </body>
323     </subsection>
324     <subsection>
325     <title>Alle Partities verwijderen</title>
326     <body>
327    
328     <p>
329 neysx 1.10 Om te beginnen verwijderen we alle bestaande partities van de schijf.
330     Type <c>d</c> om een partitie te verwijderen, bijvoorbeeld een
331 neysx 1.1 reeds bestaande <path>/dev/hda1</path>:
332     </p>
333    
334     <pre caption="Een partitie verwijderen">
335     Command (m for help): <i>d</i>
336     Partition number (1-4): <i>1</i>
337     </pre>
338    
339     <p>
340     De partitie is nu gemarkeerd om te verwijderen. Hij zal niet langer te
341 neysx 1.10 voorschijn komen als u <c>p</c> typt, maar hij zal niet verwijderd worden tot
342     u de veranderingen opslaat. Als u een fout maakt en wil stoppen
343     zonder uw veranderingen op te slaan, type dan <c>q</c> en druk op
344     enter. Uw partitie zal dan niet worden verwijderd.
345 neysx 1.1 </p>
346    
347     <p>
348 neysx 1.10 Nu, er van uit gaande dat u inderdaad de partitie wil verwijderen, type
349 neysx 1.1 herhaaldelijk <c>p</c> om de partities te zien en daarna <c>d</c> met het
350 neysx 1.10 nummer dat u wil verwijderen. Uiteindelijk eindigt u met een lege
351 neysx 1.1 partitie tabel:
352     </p>
353    
354     <pre caption="Een lege partitie tabel">
355     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
356     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
357     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
358    
359     Device Boot Start End Blocks Id System
360    
361     Command (m for help):
362     </pre>
363    
364     <p>
365     Nu de partitie tabel in het geheugen leeg is, zijn we klaar om de partities
366 neysx 1.10 te maken. We zullen een standaard partitie indeling gebruiken, zoals eerder
367     besproken. Natuurlijk bent u niet verplicht deze te volgen!
368 neysx 1.1 </p>
369    
370     </body>
371     </subsection>
372     <subsection>
373     <title>De boot partitie maken</title>
374     <body>
375    
376     <p>
377     Eerst zullen we een kleine boot partitie maken. Type <c>n</c> om een nieuwe
378     partitie te maken, daarna <c>p</c> om een primaire partitie te selecteren,
379     gevolgd door een <c>1</c> om de eerste primaire partitie te selecteren.
380 neysx 1.10 Als u gevraagd wordt om de eerste cylinder aan te geven, drukt u op enter. Als
381     er om de laatste cylinder wordt gevraagd, typt u <c>+32M</c> om een partitie
382     van 32 Mbyte te maken:
383 neysx 1.1 </p>
384    
385     <pre caption="De boot partitie maken">
386     Command (m for help): <i>n</i>
387     Command action
388     e extended
389     p primary partition (1-4)
390     <i>p</i>
391     Partition number (1-4): <i>1</i>
392     First cylinder (1-3876, default 1): <comment>(Druk op Enter)</comment>
393     Using default value 1
394     Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3876, default 3876): <i>+32M</i>
395     </pre>
396    
397     <p>
398 neysx 1.10 Wanneer u nu <c>p</c> typt, zou u de volgende partitie printout moeten zien:
399 neysx 1.1 </p>
400    
401     <pre caption="Gecreerde boot partitie">
402     Command (m for help): <i>p</i>
403    
404     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
405     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
406     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
407    
408     Device Boot Start End Blocks Id System
409     /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
410     </pre>
411    
412     <p>
413     Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit
414 neysx 1.10 te zetten. Kies hierbij <c>1</c>. Als u nu weer <c>p</c> indrukt, zult u zien
415     dat een <path>*</path> in de "Boot" kolom staat.
416 neysx 1.1 </p>
417    
418     </body>
419     </subsection>
420     <subsection>
421     <title>De swap partitie maken</title>
422     <body>
423    
424     <p>
425 neysx 1.10 Laten we nu de swap partitie maken. Om dit te doen, typt u <c>n</c> om een
426     nieuwe partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat u een
427     nieuwe primaire partitie wil. Daarna typt u <c>2</c> om de tweede primaire
428     partitie aan te maken, <path>/dev/hda2</path> in ons geval. Als er gevraagd
429     wordt om de eerste cylinder, drukt u op enter. Voor de laatste cylinder, typt
430     u <c>+512M</c> om een partitie van 512MB te maken. Als u dit gedaan heeft, typt
431     u <c>t</c> om het partitie type in te stellen, <c>2</c> om de net gemaakte
432     partitie te selecteren en typt u <c>82</c> om het "Linux swap" te kiezen.
433     Na deze stappen, zou <c>p</c> een partitie tabel moeten laten zien die er zo
434 neysx 1.1 uit ziet:
435     </p>
436    
437 neysx 1.10 <pre caption="Partitie indeling na het maken van een swap partitie">
438 neysx 1.1 Command (m for help): <i>p</i>
439    
440     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
441     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
442     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
443    
444     Device Boot Start End Blocks Id System
445     /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
446     /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
447     </pre>
448    
449     </body>
450     </subsection>
451     <subsection>
452     <title>De Root Partitie maken</title>
453     <body>
454    
455     <p>
456 neysx 1.10 Eindelijk kunnen we de root partitie aanmaken. Om dit te doen, typt u <c>n</c>
457     om weer een nieuwe partitie aan te maken, <c>p</c> om fdisk te vertellen dat
458     u een primaire partitie wilt. Type daarna <c>3</c> om een derde primaire
459 neysx 1.1 partitie te maken, <path>/dev/hda3</path> in ons geval. Als gevraagd wordt om
460     de eerste cylinder, druk op enter. Daarna vraagt hij om de laatste cylinder,
461     druk wederom op enter om een partitie te maken die de schijf verder vult. Na
462 neysx 1.10 deze stappen, zou <c>p</c> in typen een partitie tabel moeten geven die er zo
463 neysx 1.1 uit ziet:
464     </p>
465    
466 neysx 1.10 <pre caption="Partitie indeling na het maken van de root partitie">
467 neysx 1.1 Command (m for help): <i>p</i>
468    
469     Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
470     240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
471     Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
472    
473     Device Boot Start End Blocks Id System
474     /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
475     /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
476     /dev/hda3 82 3876 28690200 83 Linux
477     </pre>
478    
479    
480     </body>
481     </subsection>
482     <subsection>
483 neysx 1.10 <title>De partitie indeling opslaan</title>
484 neysx 1.1 <body>
485    
486     <p>
487     Om de partitie tabel op te slaan en <c>fdisk</c> af te sluiten, type <c>w</c>.
488     </p>
489    
490     <pre caption="Opslaan en fdisk afsluiten">
491     Command (m for help): <i>w</i>
492     </pre>
493    
494     <p>
495 neysx 1.10 Nu de partities gemaakt zijn, kunt u doorgaan met <uri
496     link="#filesystems">Bestandssystemen maken</uri>.
497 neysx 1.1 </p>
498    
499     </body>
500     </subsection>
501     </section>
502     <section id="filesystems">
503 neysx 1.10 <title>Bestandssystemen maken</title>
504 neysx 1.1 <subsection>
505     <title>Introductie</title>
506     <body>
507    
508     <p>
509 neysx 1.10 Nu uw partities gemaakt zijn, is het tijd om een bestandssysteem op te zetten.
510     Als het u niet interesseert wat voor bestandssystemen u kunt kiezen en tevreden
511 neysx 1.1 bent met wat we als standaard kiezen in dit handboek, ga verder met <uri
512 neysx 1.10 link="#filesystems-apply">Bestandssystemen toepassen op een partitie</uri>
513     Als het u wel interesseert, lees dan verder...
514 neysx 1.1 </p>
515    
516     </body>
517     </subsection>
518     <subsection>
519 neysx 1.10 <title>Bestandssystemen?</title>
520 neysx 1.1 <body>
521    
522     <p>
523 neysx 1.10 De Linux kernel ondersteunt verschillende bestandssystemen. We zullen ext2,
524     ext3, ReiserFS, XFS en JFS uitleggen omdat deze het meest gebruikt worden op
525     Linux systemen.
526 neysx 1.1 </p>
527    
528     <p>
529 neysx 1.10 <b>ext2</b> is een goed getest en echt Linux bestandssysteem maar heeft geen
530     metadata journaling, wat betekent dat ext2 bestandssysteem controles redelijk
531     veel tijd kunnen kosten. Er is nu een redelijke keuze aan nieuwere journaled
532     bestandssystemen die zeer snel gecontroleerd kunnen worden en dus de voorkeur
533     hebben boven hun niet-journaled tegenhangers. Journaled bestandssystemen
534     voorkomen lange vertragingen als u opstart en u een beschadigd bestandssysteem
535     heeft.
536 neysx 1.1 </p>
537    
538     <p>
539 neysx 1.10 <b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 bestandssysteem. Het heeft
540     metadata journaling voor een snel herstel naast andere journaling modes zoals
541     full data en ordered data journaling. ext3 is een zeer goed en
542     betrouwbaar bestandssysteem. Het heeft een extra <c>hashed b-tree index</c>
543     optie die betere prestaties levert in bijna iedere situatie. In het kort, ext3
544     is een goed bestandssysteem.
545 neysx 1.1 </p>
546    
547     <p>
548 neysx 1.10 <b>ReiserFS</b> is een B*-tree gebaseerd bestandssysteem dat zeer goede
549     prestaties levert. Verder verslaat het ext2 en ext3 met factor 10x-15x in de
550     omgang met kleine bestanden (kleiner dan 4k). ReiserFS schaalt extreem goed
551     en heeft metadata journaling. Sinds kernel 2.4.18+, is ReiserFS stabiel en
552     bruikbaar voor zowel algemeen gebruik als voor extremere gevallen zoals grote
553     bestandsystemen, het gebruik van veel kleine bestanden, zeer grote bestanden
554     en directories die tienduizenden bestanden bevatten.
555 neysx 1.1 </p>
556    
557     <p>
558 neysx 1.10 <b>XFS</b> is een filesystem met metadata journaling met een robuuste
559     feature-set en geoptimaliseerd is voor schaalbaarheid. We raden dit
560 neysx 1.1 alleen aan op Linux systemen met high-end SCSI en/of fibre channel opslag
561 neysx 1.10 en een UPS (Uninterruptible Power Supply) omdat XFS agressief in-transit
562     data cached in het geheugen. Slecht ontworpen programma's (die geen goede
563 neysx 1.1 voorbereidingen nemen bij het schrijven van bestanden naar de schijf en
564 neysx 1.10 daar zijn er redelijk veel van) kunnen een groot deel aan data verliezen
565     als het systeem onverwacht plat gaat.
566 neysx 1.1 </p>
567    
568     <p>
569 neysx 1.10 <b>JFS</b> is IBM's high-performance journaling bestandssysteem. Het is recent
570 neysx 1.1 productie-klaar geworden en er is nog niet genoeg ervaring mee om er iets
571     (positief, noch negatief) over te zeggen.
572     </p>
573    
574     </body>
575     </subsection>
576     <subsection id="filesystems-apply">
577 neysx 1.10 <title>Een bestandssysteem toepassen op een partitie</title>
578 neysx 1.1 <body>
579    
580     <p>
581 neysx 1.10 Om een bestandssysteem op een partitie of volume aan te maken, zijn er tools
582     beschikbaar voor elk bestandssysteem:
583 neysx 1.1 </p>
584    
585     <table>
586     <tr>
587     <th>Filesystem</th>
588     <th>Commando om te maken</th>
589     </tr>
590     <tr>
591     <ti>ext2</ti>
592     <ti><c>mke2fs</c></ti>
593     </tr>
594     <tr>
595     <ti>ext3</ti>
596     <ti><c>mke2fs -j</c></ti>
597     </tr>
598     <tr>
599     <ti>reiserfs</ti>
600     <ti><c>mkreiserfs</c></ti>
601     </tr>
602     <tr>
603     <ti>xfs</ti>
604     <ti><c>mkfs.xfs</c></ti>
605     </tr>
606     <tr>
607     <ti>jfs</ti>
608     <ti><c>mkfs.jfs</c></ti>
609     </tr>
610     </table>
611    
612     <p>
613 neysx 1.10 Om bijvoorbeeld van de boot partitie (<path>/dev/hda1</path> in ons geval)
614 neysx 1.1 ext2 te maken en de root partitie (<path>/dev/hda3</path> in ons geval) ext3
615 neysx 1.10 te maken, zou u dit gebruiken:
616 neysx 1.1 </p>
617    
618 neysx 1.10 <pre caption="Een bestandssysteem toepassen op een partitie">
619 neysx 1.1 # <i>mke2fs /dev/hda1</i>
620     # <i>mke2fs -j /dev/hda3</i>
621     </pre>
622    
623     <p>
624 neysx 1.10 Maak nu de bestandssystemen aan op uw vers gemaakte partities (of logische
625     volumes).
626 neysx 1.1 </p>
627    
628     </body>
629     </subsection>
630     <subsection>
631     <title>De swap partitie activeren</title>
632     <body>
633    
634     <p>
635     <c>mkswap</c> is het commando dat gebruikt wordt om swap partities te
636 neysx 1.10 initialiseren:
637 neysx 1.1 </p>
638    
639     <pre caption="De swap partitie initializeren">
640     # <i>mkswap /dev/hda2</i>
641     </pre>
642    
643     <p>
644 neysx 1.10 Om de swap partitie aan te zetten, gebruik <c>swapon</c>:
645 neysx 1.1 </p>
646    
647     <pre caption="Activeer de swap partitie">
648     # <i>swapon /dev/hda2</i>
649     </pre>
650    
651     <p>
652 neysx 1.10 Maak en activeer met behulp van de bovenstaande commandos de swap partitie.
653 neysx 1.1 </p>
654    
655     </body>
656     </subsection>
657     </section>
658     <section>
659 neysx 1.10 <title>Mounten (Aankoppelen van bestandssystemen)</title>
660 neysx 1.1 <body>
661    
662     <p>
663 neysx 1.10 Nu onze partities gemaakt zijn en een bestandssysteem bevatten, is het tijd ze
664     te mounten. Gebruik het <c>mount</c> commando. Vergeet niet om de benodigde map
665     aan te maken waar u ze wilt mounten. Als een voorbeeld mounten we de root en
666     boot partities:
667 neysx 1.1 </p>
668    
669     <pre caption="De partities mounten">
670     # <i>mount /dev/hda3 /mnt/gentoo</i>
671     # <i>mkdir /mnt/gentoo/boot</i>
672     # <i>mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot</i>
673     </pre>
674    
675     <note>
676 neysx 1.10 Als u <path>/tmp</path> op een aparte partitie wilt plaatsen,
677 neysx 1.1 zorg dat de rechten goed staan na het mounten:
678     <c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dit geld ook voor <path>/var/tmp</path>.
679     </note>
680    
681     <p>
682 neysx 1.10 We zullen ook een proc bestandssysteem (een virtuele interface met de kernel)
683     mounten op <path>/proc</path>. Maar eerst moeten we onze bestanden op
684 neysx 1.1 de partities plaatsen.
685     </p>
686    
687     <p>
688     Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=5">Installeren van de Gentoo
689     Installatie bestanden</uri>.
690     </p>
691    
692     </body>
693     </section>
694     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20