/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.11 - (show annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:39:29 2006 UTC (12 years, 5 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.10: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
s/$header$/$Id$/

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Id: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-x86-disk.xml,v 1.10 2006/03/11 10:56:29 neysx Exp $-->
8
9 <!--
10 Sync: 1.25
11 -->
12
13 <sections>
14
15 <version>2.5</version>
16 <date>2006-01-01</date>
17
18 <section>
19 <title>Introductie van Block Devices</title>
20 <subsection>
21 <title>Block Devices</title>
22 <body>
23
24 <p>
25 We bekijken de schijf gedeeltes van Gentoo Linux en Linux in het algemeen,
26 inclusief de linux bestandssystemen, partities en block devices.
27 Wanneer u dan bekend bent met de ins en outs van schijven en bestandssystemen,
28 leiden we u door het proces van het opzetten van partities en bestandssystemen
29 voor uw Gentoo Linux Installatie.
30 </p>
31
32 <p>
33 Om te beginnen, zullen we <e>block devices</e> introduceren. Het meest bekende
34 block device is waarschijnlijk die van de eerste IDE schijf in een Linux
35 systeem, namelijk <path>/dev/hda</path>. Als uw systeem SCSI of SATA schijven
36 heeft, dan kan uw eerste harde schijf <path>/dev/sda</path> zijn.
37 </p>
38
39 <p>
40 De hierboven genoemde block devices stellen een abstracte interface naar de
41 schijf voor. Programma's kunnen deze block devices gebruiken om te communiceren
42 met de schijf zonder zich zorgen te hoeven maken of het een IDE, SCSI of iets
43 anders is. Het programma kan simpelweg de ruimte als een set aangrenzende,
44 willekeurig te bereiken 512-byte blokken gebruiken.
45 </p>
46
47 </body>
48 </subsection>
49 <subsection>
50 <title>Partities</title>
51 <body>
52
53 <p>
54 Hoewel het theoretisch mogelijk is om een volledige schijf te gebruiken voor
55 uw Linux systeem, wordt dit in de praktijk zelden gedaan. In plaats daarvan
56 worden ze opgesplitst in kleinere, makkelijker te beheren block devices. Op
57 x86 systemen, noemen we deze <e>partities</e>.
58 </p>
59
60 <p>
61 Partities worden in drie types opgedeeld:
62 <e>primary</e> (primaire), <e>extended</e> (uitgebreide) en <e>logical</e>
63 (logische).
64 </p>
65
66 <p>
67 Een <e>primaire</e> partitie is een partitie die zijn informatie opslaat in
68 de MBR (master boot record). Omdat een MBR erg klein is (512 bytes) kunnen
69 er slechts 4 primaire partities worden gebruikt (bijvoorbeeld,
70 <path>/dev/hda1</path> tot <path>/dev/hda4</path>).
71 </p>
72
73 <p>
74 Een <e>uitgebreide</e> partitie is een speciale primaire partitie (deze moet
75 dus een van de primaire partities zijn) die meerdere parties kan bevatten.
76 Oorspronkelijk bestonden deze niet, maar omdat vier partities te weinig waren,
77 breidde men het partitieschema uit zonder backward compatibility
78 te verliezen.
79 </p>
80
81 <p>
82 Een <e>logische</e> partitie is een partitie binnen de extended partitie. De
83 definities hiervan worden niet in de MBR gezet, maar binnen in de extended
84 partitie.
85 </p>
86
87 </body>
88 </subsection>
89 <subsection>
90 <title>Geavanceerde Opslag</title>
91 <body>
92
93 <p>
94 De x86 Installatie CDs bieden ondersteuning voor EVMS en LVM2. EVMS en LVM2
95 vergroten de flexibiliteit van uw partitie indeling. Tijdens de installatie
96 instructies, zullen we ons richten op "reguliere" partities, maar het is goed
97 om te weten dat EVMS en LVM ook ondersteund worden.
98 </p>
99
100 </body>
101 </subsection>
102 </section>
103 <section>
104 <title>Een partitie schema ontwerpen</title>
105 <subsection>
106 <title>Standaard Partitie Schema</title>
107 <body>
108
109 <p>
110 Als u niet geïnteresseerd bent in een partitie schema te tekenen voor uw
111 systeem, dan kunt u het partitie schema gebruiken wat we in dit boek gebruiken:
112 </p>
113
114 <table>
115 <tr>
116 <th>Partitie</th>
117 <th>Bestandssysteem</th>
118 <th>Grootte</th>
119 <th>Beschrijving</th>
120 </tr>
121 <tr>
122 <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
123 <ti>ext2</ti>
124 <ti>32M</ti>
125 <ti>Boot partitie</ti>
126 </tr>
127 <tr>
128 <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
129 <ti>(swap)</ti>
130 <ti>512M</ti>
131 <ti>Swap partitie (wisselbestand)</ti>
132 </tr>
133 <tr>
134 <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
135 <ti>ext3</ti>
136 <ti>Rest van de schijf</ti>
137 <ti>Root partitie</ti>
138 </tr>
139 </table>
140
141 <p>
142 Als u wel wilt weten hoe groot een partitie moet zijn, of zelfs hoeveel
143 partities u nodig heeft, lees dan verder. Zo niet, dan kunt u doorgaan met het
144 partitioneren van uw schijf, door het lezen van <uri link="#fdisk">fdisk
145 gebruiken om uw schijf te partitioneren</uri>.
146 </p>
147
148 </body>
149 </subsection>
150 <subsection>
151 <title>Hoeveel en hoe groot?</title>
152 <body>
153
154 <p>
155 Het aantal partities hangt zeer sterk af van uw omgeving. Bijvoorbeeld, als u
156 een heleboel gebruikers hebt, wilt u waarschijnlijk uw <path>/home</path>
157 gescheiden houden omdat dit de snelheid en veiligheid ten goede komt en ook
158 backups maken is een stuk makkelijker.
159 Als u Gentoo installeert als een mailserver, zou u <path>/var</path>
160 gescheiden kunnen houden, omdat al uw mails in <path>/var</path> staan.
161 Een goede keuze van uw schijfindeling zal de snelheid flink verhogen.
162 Gameservers zullen een aparte <path>/opt</path> hebben omdat de meeste
163 gameservers daar geïnstalleerd worden, vanwege dezelfde redenen als oor
164 <path>/home></path>: veiligheid en backups. U wilt <path>/usr</path> groot
165 houden: het zal niet alleen het grootste deel van de applicaties bevatten, de
166 Portage boom op zich neemt ongeveer 500 Mbyte in beslag, exclusief de
167 verschillende broncodes die er opgeslagen staan.
168 </p>
169
170 <p>
171 Zoals u kunt zien, hangt het sterk af van uw doel. Gescheiden partities of
172 volumes hebben de volgende voordelen:
173 </p>
174
175 <ul>
176 <li>
177 U kunt het best presterende bestandssysteem kiezen voor iedere partitie of
178 volume
179 </li>
180 <li>
181 Uw totale systeem kan niet vol zitten als een programma constant files naar
182 een partitie of volume probeert te schrijven
183 </li>
184 <li>
185 Zo nodig kunnen bestandssysteem controles worden beperkt in tijd, omdat meerdere
186 controles parallel kunnen worden uitgevoerd (hoewel dit voordeel vooral geldt
187 bij meerdere schijven dan meerdere partities)
188 </li>
189 <li>
190 Veiligheid kan worden verbeterd door het mounten van enkele partities of
191 volumes als alleen-lezen, nosuid (setuid bits worden genegeerd), noexec
192 (uitvoerbare bits worden genegeerd) etc.
193 </li>
194 </ul>
195
196 <p>
197 Hoewel, meerdere partities hebben een groot nadeel: indien niet goed ingesteld,
198 kunt u een systeem krijgen met veel vrije ruimte op de ene en niets op de
199 andere. Ook is er een 15-partities limiet voor SCSI en SATA.
200 </p>
201
202 <p>
203 Als een voorbeeld partitie indeling, zullen we u laten zien hoe u een
204 20Gb schijf die wordt gebruikt als een demonstratie laptop (met webserver,
205 mailserver, gnome, ...) partitioneert:
206 </p>
207
208 <pre caption="Voorbeeld bestandssysteem gebruik">
209 $ <i>df -h</i>
210 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
211 /dev/hda5 ext3 509M 132M 351M 28% /
212 /dev/hda2 ext3 5.0G 3.0G 1.8G 63% /home
213 /dev/hda7 ext3 7.9G 6.2G 1.3G 83% /usr
214 /dev/hda8 ext3 1011M 483M 477M 51% /opt
215 /dev/hda9 ext3 2.0G 607M 1.3G 32% /var
216 /dev/hda1 ext2 51M 17M 31M 36% /boot
217 /dev/hda6 swap 516M 12M 504M 2% &lt;niet gemount&gt;
218 <comment>(Ongepartitioneerde ruimte voor toekomstig gebruik: 2 Gb)</comment>
219 </pre>
220
221 <p>
222 <path>/usr</path> is hier redelijk vol (83% gebruikt), maar als
223 alle software is geïnstalleerd groeit <path>/usr</path> niet meer veel. Op het
224 eerste gezicht lijkt <path>/var</path> erg groot, maar Gentoo compileert
225 standaard alle programmas in <path>/var/tmp/portage</path>. Wanneer u
226 <path>/var</path> op bescheiden formaat wilt houden (rond de 1GB), kunt u de
227 <c>PORTAGE_TMPDIR</c> variabele in <path>/etc/make.conf</path> aan passen en
228 naar een partitie met voldoende ruimte laten verwijzen wanneer u extreem grote
229 pakketten (oa OpenOffice, KDE) wilt compileren.
230 </p>
231
232 </body>
233 </subsection>
234 </section>
235 <section id="fdisk">
236 <title>fdisk gebruiken om uw schijf te partitioneren</title>
237 <subsection>
238 <body>
239
240 <p>
241 Het volgende deel beschrijft hoe u de eerder beschreven voorbeeld
242 indeling maakt, namelijk:
243 </p>
244
245 <table>
246 <tr>
247 <th>Partitie</th>
248 <th>beschrijving</th>
249 </tr>
250 <tr>
251 <ti><path>/dev/hda1</path></ti>
252 <ti>Boot partitie</ti>
253 </tr>
254 <tr>
255 <ti><path>/dev/hda2</path></ti>
256 <ti>Swap partitie</ti>
257 </tr>
258 <tr>
259 <ti><path>/dev/hda3</path></ti>
260 <ti>Root partitie</ti>
261 </tr>
262 </table>
263
264 <p>
265 Verander uw partitie indeling eventueel naar eigen inzicht.
266 </p>
267
268 </body>
269 </subsection>
270 <subsection>
271 <title>De huidige partitie indeling bekijken</title>
272 <body>
273
274 <p>
275 <c>fdisk</c> is een populaire en krachtige tool om de schijf op te delen
276 in partities. Start <c>fdisk</c> op uw schijf (in ons voorbeeld is dat
277 <path>/dev/hda</path>):
278 </p>
279
280 <pre caption="Fdisk starten">
281 # <i>fdisk /dev/hda</i>
282 </pre>
283
284 <p>
285 Eenmaal in <c>fdisk</c>, wordt u begroet door een prompt als deze:
286 </p>
287
288 <pre caption="fdisk prompt">
289 Command (m for help):
290 </pre>
291
292 <p>
293 Type <c>p</c> om uw huidige partitie indeling te laten zien:
294 </p>
295
296 <pre caption="Een voorbeel partitie indeling">
297 Command (m for help): <i>p</i>
298
299 Disk /dev/hda: 240 heads, 63 sectors, 2184 cylinders
300 Units = cylinders of 15120 * 512 bytes
301
302 Device Boot Start End Blocks Id System
303 /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
304 /dev/hda2 15 49 264600 82 Linux swap
305 /dev/hda3 50 70 158760 83 Linux
306 /dev/hda4 71 2184 15981840 5 Extended
307 /dev/hda5 71 209 1050808+ 83 Linux
308 /dev/hda6 210 348 1050808+ 83 Linux
309 /dev/hda7 349 626 2101648+ 83 Linux
310 /dev/hda8 627 904 2101648+ 83 Linux
311 /dev/hda9 905 2184 9676768+ 83 Linux
312
313 Command (m for help):
314 </pre>
315
316 <p>
317 Deze schijf is opgedeeld in zeven Linux bestandssystemen (elke met een
318 partitie opgegeven als "Linux") en een swap partitie (opgegeven als
319 "Linux swap").
320 </p>
321
322 </body>
323 </subsection>
324 <subsection>
325 <title>Alle Partities verwijderen</title>
326 <body>
327
328 <p>
329 Om te beginnen verwijderen we alle bestaande partities van de schijf.
330 Type <c>d</c> om een partitie te verwijderen, bijvoorbeeld een
331 reeds bestaande <path>/dev/hda1</path>:
332 </p>
333
334 <pre caption="Een partitie verwijderen">
335 Command (m for help): <i>d</i>
336 Partition number (1-4): <i>1</i>
337 </pre>
338
339 <p>
340 De partitie is nu gemarkeerd om te verwijderen. Hij zal niet langer te
341 voorschijn komen als u <c>p</c> typt, maar hij zal niet verwijderd worden tot
342 u de veranderingen opslaat. Als u een fout maakt en wil stoppen
343 zonder uw veranderingen op te slaan, type dan <c>q</c> en druk op
344 enter. Uw partitie zal dan niet worden verwijderd.
345 </p>
346
347 <p>
348 Nu, er van uit gaande dat u inderdaad de partitie wil verwijderen, type
349 herhaaldelijk <c>p</c> om de partities te zien en daarna <c>d</c> met het
350 nummer dat u wil verwijderen. Uiteindelijk eindigt u met een lege
351 partitie tabel:
352 </p>
353
354 <pre caption="Een lege partitie tabel">
355 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
356 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
357 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
358
359 Device Boot Start End Blocks Id System
360
361 Command (m for help):
362 </pre>
363
364 <p>
365 Nu de partitie tabel in het geheugen leeg is, zijn we klaar om de partities
366 te maken. We zullen een standaard partitie indeling gebruiken, zoals eerder
367 besproken. Natuurlijk bent u niet verplicht deze te volgen!
368 </p>
369
370 </body>
371 </subsection>
372 <subsection>
373 <title>De boot partitie maken</title>
374 <body>
375
376 <p>
377 Eerst zullen we een kleine boot partitie maken. Type <c>n</c> om een nieuwe
378 partitie te maken, daarna <c>p</c> om een primaire partitie te selecteren,
379 gevolgd door een <c>1</c> om de eerste primaire partitie te selecteren.
380 Als u gevraagd wordt om de eerste cylinder aan te geven, drukt u op enter. Als
381 er om de laatste cylinder wordt gevraagd, typt u <c>+32M</c> om een partitie
382 van 32 Mbyte te maken:
383 </p>
384
385 <pre caption="De boot partitie maken">
386 Command (m for help): <i>n</i>
387 Command action
388 e extended
389 p primary partition (1-4)
390 <i>p</i>
391 Partition number (1-4): <i>1</i>
392 First cylinder (1-3876, default 1): <comment>(Druk op Enter)</comment>
393 Using default value 1
394 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3876, default 3876): <i>+32M</i>
395 </pre>
396
397 <p>
398 Wanneer u nu <c>p</c> typt, zou u de volgende partitie printout moeten zien:
399 </p>
400
401 <pre caption="Gecreerde boot partitie">
402 Command (m for help): <i>p</i>
403
404 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
405 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
406 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
407
408 Device Boot Start End Blocks Id System
409 /dev/hda1 1 14 105808+ 83 Linux
410 </pre>
411
412 <p>
413 Deze partitie moet opstartbaar zijn. Type <c>a</c> om opstartbaar aan of uit
414 te zetten. Kies hierbij <c>1</c>. Als u nu weer <c>p</c> indrukt, zult u zien
415 dat een <path>*</path> in de "Boot" kolom staat.
416 </p>
417
418 </body>
419 </subsection>
420 <subsection>
421 <title>De swap partitie maken</title>
422 <body>
423
424 <p>
425 Laten we nu de swap partitie maken. Om dit te doen, typt u <c>n</c> om een
426 nieuwe partitie te maken, daarna <c>p</c> om fdisk te vertellen dat u een
427 nieuwe primaire partitie wil. Daarna typt u <c>2</c> om de tweede primaire
428 partitie aan te maken, <path>/dev/hda2</path> in ons geval. Als er gevraagd
429 wordt om de eerste cylinder, drukt u op enter. Voor de laatste cylinder, typt
430 u <c>+512M</c> om een partitie van 512MB te maken. Als u dit gedaan heeft, typt
431 u <c>t</c> om het partitie type in te stellen, <c>2</c> om de net gemaakte
432 partitie te selecteren en typt u <c>82</c> om het "Linux swap" te kiezen.
433 Na deze stappen, zou <c>p</c> een partitie tabel moeten laten zien die er zo
434 uit ziet:
435 </p>
436
437 <pre caption="Partitie indeling na het maken van een swap partitie">
438 Command (m for help): <i>p</i>
439
440 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
441 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
442 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
443
444 Device Boot Start End Blocks Id System
445 /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
446 /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
447 </pre>
448
449 </body>
450 </subsection>
451 <subsection>
452 <title>De Root Partitie maken</title>
453 <body>
454
455 <p>
456 Eindelijk kunnen we de root partitie aanmaken. Om dit te doen, typt u <c>n</c>
457 om weer een nieuwe partitie aan te maken, <c>p</c> om fdisk te vertellen dat
458 u een primaire partitie wilt. Type daarna <c>3</c> om een derde primaire
459 partitie te maken, <path>/dev/hda3</path> in ons geval. Als gevraagd wordt om
460 de eerste cylinder, druk op enter. Daarna vraagt hij om de laatste cylinder,
461 druk wederom op enter om een partitie te maken die de schijf verder vult. Na
462 deze stappen, zou <c>p</c> in typen een partitie tabel moeten geven die er zo
463 uit ziet:
464 </p>
465
466 <pre caption="Partitie indeling na het maken van de root partitie">
467 Command (m for help): <i>p</i>
468
469 Disk /dev/hda: 30.0 GB, 30005821440 bytes
470 240 heads, 63 sectors/track, 3876 cylinders
471 Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
472
473 Device Boot Start End Blocks Id System
474 /dev/hda1 * 1 14 105808+ 83 Linux
475 /dev/hda2 15 81 506520 82 Linux swap
476 /dev/hda3 82 3876 28690200 83 Linux
477 </pre>
478
479
480 </body>
481 </subsection>
482 <subsection>
483 <title>De partitie indeling opslaan</title>
484 <body>
485
486 <p>
487 Om de partitie tabel op te slaan en <c>fdisk</c> af te sluiten, type <c>w</c>.
488 </p>
489
490 <pre caption="Opslaan en fdisk afsluiten">
491 Command (m for help): <i>w</i>
492 </pre>
493
494 <p>
495 Nu de partities gemaakt zijn, kunt u doorgaan met <uri
496 link="#filesystems">Bestandssystemen maken</uri>.
497 </p>
498
499 </body>
500 </subsection>
501 </section>
502 <section id="filesystems">
503 <title>Bestandssystemen maken</title>
504 <subsection>
505 <title>Introductie</title>
506 <body>
507
508 <p>
509 Nu uw partities gemaakt zijn, is het tijd om een bestandssysteem op te zetten.
510 Als het u niet interesseert wat voor bestandssystemen u kunt kiezen en tevreden
511 bent met wat we als standaard kiezen in dit handboek, ga verder met <uri
512 link="#filesystems-apply">Bestandssystemen toepassen op een partitie</uri>
513 Als het u wel interesseert, lees dan verder...
514 </p>
515
516 </body>
517 </subsection>
518 <subsection>
519 <title>Bestandssystemen?</title>
520 <body>
521
522 <p>
523 De Linux kernel ondersteunt verschillende bestandssystemen. We zullen ext2,
524 ext3, ReiserFS, XFS en JFS uitleggen omdat deze het meest gebruikt worden op
525 Linux systemen.
526 </p>
527
528 <p>
529 <b>ext2</b> is een goed getest en echt Linux bestandssysteem maar heeft geen
530 metadata journaling, wat betekent dat ext2 bestandssysteem controles redelijk
531 veel tijd kunnen kosten. Er is nu een redelijke keuze aan nieuwere journaled
532 bestandssystemen die zeer snel gecontroleerd kunnen worden en dus de voorkeur
533 hebben boven hun niet-journaled tegenhangers. Journaled bestandssystemen
534 voorkomen lange vertragingen als u opstart en u een beschadigd bestandssysteem
535 heeft.
536 </p>
537
538 <p>
539 <b>ext3</b> is de journaled versie van het ext2 bestandssysteem. Het heeft
540 metadata journaling voor een snel herstel naast andere journaling modes zoals
541 full data en ordered data journaling. ext3 is een zeer goed en
542 betrouwbaar bestandssysteem. Het heeft een extra <c>hashed b-tree index</c>
543 optie die betere prestaties levert in bijna iedere situatie. In het kort, ext3
544 is een goed bestandssysteem.
545 </p>
546
547 <p>
548 <b>ReiserFS</b> is een B*-tree gebaseerd bestandssysteem dat zeer goede
549 prestaties levert. Verder verslaat het ext2 en ext3 met factor 10x-15x in de
550 omgang met kleine bestanden (kleiner dan 4k). ReiserFS schaalt extreem goed
551 en heeft metadata journaling. Sinds kernel 2.4.18+, is ReiserFS stabiel en
552 bruikbaar voor zowel algemeen gebruik als voor extremere gevallen zoals grote
553 bestandsystemen, het gebruik van veel kleine bestanden, zeer grote bestanden
554 en directories die tienduizenden bestanden bevatten.
555 </p>
556
557 <p>
558 <b>XFS</b> is een filesystem met metadata journaling met een robuuste
559 feature-set en geoptimaliseerd is voor schaalbaarheid. We raden dit
560 alleen aan op Linux systemen met high-end SCSI en/of fibre channel opslag
561 en een UPS (Uninterruptible Power Supply) omdat XFS agressief in-transit
562 data cached in het geheugen. Slecht ontworpen programma's (die geen goede
563 voorbereidingen nemen bij het schrijven van bestanden naar de schijf en
564 daar zijn er redelijk veel van) kunnen een groot deel aan data verliezen
565 als het systeem onverwacht plat gaat.
566 </p>
567
568 <p>
569 <b>JFS</b> is IBM's high-performance journaling bestandssysteem. Het is recent
570 productie-klaar geworden en er is nog niet genoeg ervaring mee om er iets
571 (positief, noch negatief) over te zeggen.
572 </p>
573
574 </body>
575 </subsection>
576 <subsection id="filesystems-apply">
577 <title>Een bestandssysteem toepassen op een partitie</title>
578 <body>
579
580 <p>
581 Om een bestandssysteem op een partitie of volume aan te maken, zijn er tools
582 beschikbaar voor elk bestandssysteem:
583 </p>
584
585 <table>
586 <tr>
587 <th>Filesystem</th>
588 <th>Commando om te maken</th>
589 </tr>
590 <tr>
591 <ti>ext2</ti>
592 <ti><c>mke2fs</c></ti>
593 </tr>
594 <tr>
595 <ti>ext3</ti>
596 <ti><c>mke2fs -j</c></ti>
597 </tr>
598 <tr>
599 <ti>reiserfs</ti>
600 <ti><c>mkreiserfs</c></ti>
601 </tr>
602 <tr>
603 <ti>xfs</ti>
604 <ti><c>mkfs.xfs</c></ti>
605 </tr>
606 <tr>
607 <ti>jfs</ti>
608 <ti><c>mkfs.jfs</c></ti>
609 </tr>
610 </table>
611
612 <p>
613 Om bijvoorbeeld van de boot partitie (<path>/dev/hda1</path> in ons geval)
614 ext2 te maken en de root partitie (<path>/dev/hda3</path> in ons geval) ext3
615 te maken, zou u dit gebruiken:
616 </p>
617
618 <pre caption="Een bestandssysteem toepassen op een partitie">
619 # <i>mke2fs /dev/hda1</i>
620 # <i>mke2fs -j /dev/hda3</i>
621 </pre>
622
623 <p>
624 Maak nu de bestandssystemen aan op uw vers gemaakte partities (of logische
625 volumes).
626 </p>
627
628 </body>
629 </subsection>
630 <subsection>
631 <title>De swap partitie activeren</title>
632 <body>
633
634 <p>
635 <c>mkswap</c> is het commando dat gebruikt wordt om swap partities te
636 initialiseren:
637 </p>
638
639 <pre caption="De swap partitie initializeren">
640 # <i>mkswap /dev/hda2</i>
641 </pre>
642
643 <p>
644 Om de swap partitie aan te zetten, gebruik <c>swapon</c>:
645 </p>
646
647 <pre caption="Activeer de swap partitie">
648 # <i>swapon /dev/hda2</i>
649 </pre>
650
651 <p>
652 Maak en activeer met behulp van de bovenstaande commandos de swap partitie.
653 </p>
654
655 </body>
656 </subsection>
657 </section>
658 <section>
659 <title>Mounten (Aankoppelen van bestandssystemen)</title>
660 <body>
661
662 <p>
663 Nu onze partities gemaakt zijn en een bestandssysteem bevatten, is het tijd ze
664 te mounten. Gebruik het <c>mount</c> commando. Vergeet niet om de benodigde map
665 aan te maken waar u ze wilt mounten. Als een voorbeeld mounten we de root en
666 boot partities:
667 </p>
668
669 <pre caption="De partities mounten">
670 # <i>mount /dev/hda3 /mnt/gentoo</i>
671 # <i>mkdir /mnt/gentoo/boot</i>
672 # <i>mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot</i>
673 </pre>
674
675 <note>
676 Als u <path>/tmp</path> op een aparte partitie wilt plaatsen,
677 zorg dat de rechten goed staan na het mounten:
678 <c>chmod 1777 /mnt/gentoo/tmp</c>. Dit geld ook voor <path>/var/tmp</path>.
679 </note>
680
681 <p>
682 We zullen ook een proc bestandssysteem (een virtuele interface met de kernel)
683 mounten op <path>/proc</path>. Maar eerst moeten we onze bestanden op
684 de partities plaatsen.
685 </p>
686
687 <p>
688 Ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=5">Installeren van de Gentoo
689 Installatie bestanden</uri>.
690 </p>
691
692 </body>
693 </section>
694 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20