/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations) (download) (as text)
Sun Apr 11 08:13:13 2004 UTC (14 years, 2 months ago) by blubber
Branch: MAIN
Changes since 1.1: +10 -16 lines
File MIME type: application/xml
Resolved: #47477

1 blubber 1.1 <?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2     <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3    
4 blubber 1.2 <!-- $Header: /home/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.1 2004/01/14 14:51:26 blubber Exp $ -->
5 blubber 1.1
6     <guide>
7     <title>Gentoo Handboek</title>
8    
9     <author title="Author">
10     <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>
11     </author>
12    
13     <author title="Translator">
14     <mail link="blubber@gentoo.org">Tiemo Kieft</mail>
15     </author>
16    
17     <abstract>
18     Het Gentoo Handboek heeft als doel de documentatie te centralizeren in een
19     samenhangend handboek. Informatie die niet in het handboek past, komt er ook
20     niet in.
21     </abstract>
22    
23 blubber 1.2 <license/>
24    
25 blubber 1.1 <version>0.6</version>
26     <date>13 Januarie, 2004</date>
27    
28     <chapter>
29     <title>Het Gentoo Handboek</title>
30 blubber 1.2
31 blubber 1.1 <section>
32     <title>Introductie</title>
33     <body>
34    
35     <p>
36     <!--
37     Welcome to the Gentoo Handbook page. This page will give you some explanation
38     about the <uri link="handbook.xml">Gentoo Handbook</uri> and should answer most
39     of your questions regarding the handbook. We will talk about the ideas behind
40     the handbook, its current status, the future plans, how bug reports are handled,
41     etc.
42     -->
43     Welkom op de Gentoo Handboek pagina. Deze pagina geeft een kleine uitleg
44     over het <uri link="handbook.xml">Gentoo Handboek</uri> en geeft als het goed
45     is antwoord op eventuele vragen die je hebt omtrend het handboek. We bespreken
46     de ideeen achter het handboek, de huidige status, de toekomstige ideeen, hoe
47     bug reports afgehandeld worden, enz.
48     </p>
49    
50     </body>
51     </section>
52     </chapter>
53     <chapter>
54     <!--<title>View the Handbook</title>-->
55     <title>Het handboek bekijken</title>
56     <section>
57     <body>
58    
59     <p>
60     <!--
61     Currently, we only provide the handbook in online-accessible form. We are
62     working on a PDF version.
63     -->
64     Momenteel bieden we het handboek alleen online aan. We zijn bezig met een
65     PDF versie.
66     </p>
67    
68     <table>
69     <tr>
70     <th>Formaat</th>
71     <th>Omschrijving</th>
72     </tr>
73     <tr>
74     <ti><uri link="handbook.xml">HTML</uri></ti>
75     <ti>Perfect voor online gebruik</ti>
76     </tr>
77     </table>
78    
79     </body>
80     </section>
81     </chapter>
82    
83     <chapter>
84     <!--<title>Information about the handbook</title>-->
85     <title>Informatie over het handboek</title>
86     <section>
87     <title>Doel</title>
88     <body>
89    
90     <p>
91     <!--
92     The goal of the Gentoo Handbook is to create a coherent document that describes
93     every possible aspect of Gentoo Linux. It combines already existing guides in
94     one consistent book so that the same document is used for every possible
95     architecture, every install, every user. This not only makes it easier for us to
96     maintain, but also for the user to see that the differences are slim, and that
97     other architectures are not seen as a separate entity.
98     -->
99 blubber 1.2 Het doel van het Gentoo Handboek is een samenhangend document te creëren, dat
100 blubber 1.1 alle aspecten van Gentoo Linux omschrijft. Het combineerd reeds bestaande
101     documentatie in een samenhangend geheel, te gebruiken voor elke architectuur,
102     elke installatie en elke gebruiker. Dit maakt het niet alleen makkelijker
103     voor ons om de documentatie bij te houden, maar ook voor de gebruiker.
104     </p>
105    
106     <p>
107     <!--
108     It also allows us to elaborate about difficult points and give more examples. We
109     aren't forced to write all documentation into a single displayed page anymore
110     making the documentation read more fluently.
111     -->
112     Het staat ons tevens toe om ingewikkelde punten beter toe te lichten, en meer
113     voorbeelden te geven. We zijn niet langer gedwongen alle documentatie samen
114     te vatten tot een pagina, waardoor het lezen een stuk makkelijker wordt.
115     </p>
116    
117     </body>
118     </section>
119     <section>
120     <title>Status</title>
121     <body>
122    
123     <!-- Skip, second part has lower priority
124     <p>
125     At this time, the second part on <uri link="handbook.xml?part=2">Working
126     with Gentoo</uri> is finished and officially available stage. This part contains
127     information on all Gentoo-specific items, such as Portage (including the
128     <c>emerge</c> command), USE flags, init scripts and environment variables.
129     </p>
130     -->
131    
132     <p>
133     <!--
134     If you are interested in the development of the Handbook, please use <mail
135     link="gentoo-doc@gentoo.org">the gentoo-doc mailinglist</mail> for all feedback,
136     or mail <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail> directly.
137     -->
138     Als je geintresseerd bent in de ontwikkeling van het handboek, maak dan
139     alsjeblieft gebruik van <mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc
140     mailinglist</mail> voor alle feedback, of stuur een email naar <mail
141     link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>.
142     </p>
143    
144     </body>
145     </section>
146     <section>
147     <title>Toekomst</title>
148     <body>
149    
150     <p>
151     <!--
152     The <uri link="/proj/en/desktop">Gentoo Desktop Project</uri> is working on a
153     rewrite of the <uri link="/doc/en/desktop.xml">Desktop Configuration Guide</uri>
154     which should fit in nicely in the Handbook. Currently, no more information is
155     available at this point. Interested parties should contact <mail
156     link="gerrynjr@gentoo.org">Gerald J. Normandin Jr.</mail> who is in charge of
157     this development.
158     -->
159     Het <uri link="/proj/en/desktop">Gentoo Desktop Project</uri> werkt aan een
160     nieuwe versie van de <uri link="/doc/en/desktop.xml">Desktop Configuration
161     Guide</uri> welke goed in het nieuwe handboek gaat passen. Momenteel is er niet
162 blubber 1.2 meer informatie beschikbaar. Geïntresseerden kunnen contact op nemen met
163 blubber 1.1 <mail link="gerrynjr@gentoo.org">Gerald J. Normandin Jr.</mail> welke de
164     leiding heeft over deze ontwikkeling.
165     </p>
166    
167     <p>
168     <!--
169     Several other Gentoo developers are working on a part specific to the
170     development of Gentoo (ebuilds, e-classes, etc.). Currently, no more information
171     is available at this point. Interested parties should contact <mail
172     link="seemant@gentoo.org">Seemant Kulleen</mail>.
173     -->
174     Verschillende andere Gentoo ontwikkelaars zijn momenteel bezig met Gentoo
175     speciefieke onderdelen (ebuilds, e-classes, etc.). Momenteel is er niet
176     meer informatie beschikbaar. Geintresseerden kunnen contact op nemen met
177     <mail link="seemant@gentoo.org">Seemant Kulleen</mail> welke de
178     leiding heeft over deze ontwikkeling.
179    
180     </p>
181    
182     </body>
183     </section>
184     <section>
185     <!--title>Reporting bugs and enhancement requests</title>-->
186     <title>Bugs raporteren</title>
187     <body>
188    
189     <p>
190     <!--
191     If you find a bug in the handbook, please visit our <uri
192     link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> and create a bug for
193     <e>Docs-user</e>, Component <e>Handbook</e>.
194     -->
195     Als je een bug in het handboek aantreft, bezoek dan alsjeblieft <uri
196     link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> en creeer een bug
197     voor <e>Docs-user</e>, Component <e>Handbook</e>.
198     </p>
199    
200     </body>
201     </section>
202     </chapter>
203     <chapter>
204     <!--<title>Frequently Asked Questions</title>-->
205     <title>Veel Gestelde Vragen</title>
206     <section>
207     <!--<title>Why do you group things together?</title>-->
208     <title>Waarom voegen jullie alles samen?</title>
209     <body>
210    
211     <p>
212     <!--
213     The previous situation, where each architecture had its own installation guide,
214     was almost impossible to manage clearly. As the x86 architecture is the most
215     used in the Gentoo community, the x86 installation guide was the most actively
216     developed. The other architectural guides were left alone and updates that went
217     into the x86 installation guide didn't reach the other architectural guides,
218     rendering them corrupt.
219     -->
220 blubber 1.2 In de oude situatie had elke architectuur zijn eigen installatie
221 blubber 1.1 handleiding, dit was heel moeilijk om goed te onderhouden. Omdat de x86
222     architectuur het meest gebruikt wordt door de Gentoo gemeenschap, werd de x86
223 blubber 1.2 installatie handleiding het meest upgedate. De andere handleidingen werder gelaten
224 blubber 1.1 voor wat ze waren, waardoor ze al snel achter liepen.
225     </p>
226    
227     <p>
228     <!--
229     By grouping the instructions together, every update is propagated to all the
230     architectures. This is necessary because only a small amount of instructions are
231     different: <e>booting</e>, <e>partitioning</e>, <e>kernel</e> and
232     <e>bootloader</e>.-->
233     Door alle instructies samen te voegen, gelden alle updates automatisch voor alle
234     architecturen. Dit is nodig omdat enkel een klein aantal instructies anders
235     zijn: <e>opstarten</e>, <e>partitioneren</e>, <e>kernel</e> en
236     <e>bootloader</e>.
237     </p>
238    
239     </body>
240     </section>
241     <section>
242     <!--<title>Can't you magically have the handbook dynamically created for each
243     choice?</title>-->
244     <title>Kunnen jullie het handboek niet op magische wijze dynamisch laten maken,
245     voor elke keuze?</title>
246     <body>
247    
248     <p>
249     <!--
250     Everything is possible, but we have opted not to do this for several reasons.
251     -->
252     Alles is mogelijk, we hebben er echter voor gekozen dit niet te doen voor een
253     aantal redenen.
254     </p>
255    
256     <p>
257     <!--
258     <b>Maintaining</b> the guide would be a lot more difficult. Not only will we
259     have to map bug reports to certain decisions (far from all bug reports would
260     tell us what choices they made before) but it would be more difficult to write
261     the guide fluently: we would have to pay more attention to the line in the
262     handbook, the consistencies, etc.
263     -->
264     </p>
265    
266     <p>
267     <!--
268     Although we currently only have an online version, <b>other formats</b> are
269     being developed, such as PDF versions. If we created PDFs for every
270     architecture and option, we would have to provide numerous PDFs of which only
271     a few sections differ. Talk about a waste of resources :).
272     -->
273     Alhoewel we momenteel alleen de online versie hebben zijn <b>andere
274     formaten</b> in de ontwikkeling, zoals een PDF versie. Als we een PDF maken voor
275     elke architectuur en elke optie, dan zouden we veel PDFs hebben die enkel een
276     beetje verschillen.
277     </p>
278    
279     <p>
280     <!--
281     The choices that the user makes are made <b>in different places</b>. This would
282     make it more difficult for the user to just print out the handbook we would
283     first have to inform the user of all possible options before he can begin,
284     probably scaring him away.
285     -->
286     De keuzes die de gebruiker maakt worden <b>op verschillende plekken</b> gemaakt.
287     Dit zou het moeilijker maken voor de gebruiker om het handboek te printen, we
288     zouden hem/haar eerst moeten inlichten over alle keuzes voordat hij/zij kan
289     beginnen. Dit schrikt enkel af.
290     </p>
291    
292     <p>
293     <!--
294     The part on "Installing Gentoo" <b>is not the only part</b> of the Gentoo
295     Handbook. It is the first, but all following parts are independent of the
296     choices the user made. Dynamically creating the handbook just for the
297     installation instructions would be overkill.
298     -->
299     Het deel over de "Gentoo installatie" <b>is niet het enige deel</b> van het
300     Gentoo Handboek, wel het eerste. Alle navolgende delen zijn onafhankelijk van de
301     keuzes die de gebruiker gemaakt heeft. Het dynamisch genereren van het handboek
302     voor enkel de installatie instructies is overkill.
303     </p>
304    
305     <p>
306     <!--
307     By not separating the instructions for each possible option, the user can view
308     the results of the other choices easily. This provides a <b>better view on the
309     installation instructions</b> for the user: even though he chose - for instance
310     - stage3, he is easily informed about what stage2 or stage1 does. Not hiding
311     these instructions is a good thing.
312     -->
313 blubber 1.2 Door de instructies voor elke mogelijke optie niet te scheiden, kan de gebruiker
314 blubber 1.1 zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b>
315     van de installatie instructies voor de gebruiker: zelfs nadat de gebruiker
316     gekozen heeft - voor bijvoorbeeld stage3, kan deze nog makkelijk worden
317     ingelicht over wat stage1 of stage2 doet. Deze instructies niet verbergen is een
318     goed idee.
319     </p>
320    
321     </body>
322     </section>
323     <section>
324     <title>Ik ben het niet eens met...</title>
325     <body>
326    
327     <p>
328     <!--
329     Please <uri link="http://bugs.gentoo.org">report</uri> your idea; disagreeing
330     without providing us with constructive feedback doesn't help the situation.
331     Documentation is made for the community, so community feedback is well
332     appreciated.
333     -->
334     <uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het
335     ergens niet mee eens zijn zonder ons van opbouwende critiek te voorzien
336     verbeterd de situatie niet. Documentatie is gemaakt voor de gemeenschap, dus
337     feedback vanuit de gemeenschap wordt gewaardeerd.
338     </p>
339    
340     <p>
341     <!--
342     However, you must know that most decisions made while developing documentation
343     are based on a consensus-model. It is <e>impossible</e> to write/structure
344     documentation in such a way that everybody is happy with it. You must be able to
345     accept a "No" with the reason that we believe the current implementation
346     benefits most people.
347     -->
348     Echter, je moet je beseffen dat de meeste keuzes tijdens de ontwikkeling van de
349     documentatie worden gemaakt op basis van de mening van de ontwikkelaars. Het is
350 blubber 1.2 <e>onmogelijk</e> om documentatie te schrijven op een manier waar iedereen
351 blubber 1.1 blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de reden dat wij
352     ervan overtuigd zijn dat de huidige implementatie de meeste mensen helpt.
353     </p>
354    
355     </body>
356     </section>
357     </chapter>
358     </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20