/[gentoo]/xml/htdocs/proj/en/glep/index.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/proj/en/glep/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.91 Revision 1.92
77<tr><ti><uri link="glep-0035.html">35</uri></ti><ti>SD</ti><ti>Automated consistency check for ebuilds</ti></tr> 77<tr><ti><uri link="glep-0035.html">35</uri></ti><ti>SD</ti><ti>Automated consistency check for ebuilds</ti></tr>
78<tr><ti><uri link="glep-0036.html">36</uri></ti><ti>SF</ti><ti>Subversion/CVS for Gentoo-hosted projects</ti></tr> 78<tr><ti><uri link="glep-0036.html">36</uri></ti><ti>SF</ti><ti>Subversion/CVS for Gentoo-hosted projects</ti></tr>
79<tr><ti><uri link="glep-0037.html">37</uri></ti><ti>SD</ti><ti>Virtuals Deprecation</ti></tr> 79<tr><ti><uri link="glep-0037.html">37</uri></ti><ti>SD</ti><ti>Virtuals Deprecation</ti></tr>
80<tr><ti><uri link="glep-0038.html">38</uri></ti><ti>SA</ti><ti>Status of forum moderators in the Gentoo project</ti></tr> 80<tr><ti><uri link="glep-0038.html">38</uri></ti><ti>SA</ti><ti>Status of forum moderators in the Gentoo project</ti></tr>
81<tr><ti><uri link="glep-0039.html">39</uri></ti><ti>IF</ti><ti>An "old-school" metastructure proposal with "boot for being a slacker"</ti></tr> 81<tr><ti><uri link="glep-0039.html">39</uri></ti><ti>IF</ti><ti>An "old-school" metastructure proposal with "boot for being a slacker"</ti></tr>
82<tr><ti><uri link="glep-0040.html">40</uri></ti><ti>SA</ti><ti>Standardizing "arch" keywording across all archs</ti></tr> 82<tr><ti><uri link="glep-0040.html">40</uri></ti><ti>SF</ti><ti>Standardizing "arch" keywording across all archs</ti></tr>
83<tr><ti><uri link="glep-0041.html">41</uri></ti><ti>SA</ti><ti>Making arch testers official Gentoo staff</ti></tr> 83<tr><ti><uri link="glep-0041.html">41</uri></ti><ti>SA</ti><ti>Making arch testers official Gentoo staff</ti></tr>
84<tr><ti><uri link="glep-0042.html">42</uri></ti><ti>SD</ti><ti>Critical news reporting</ti></tr> 84<tr><ti><uri link="glep-0042.html">42</uri></ti><ti>SD</ti><ti>Critical news reporting</ti></tr>
85<tr><ti><uri link="glep-0043.html">43</uri></ti><ti>IF</ti><ti>GLEP file hosting</ti></tr> 85<tr><ti><uri link="glep-0043.html">43</uri></ti><ti>IF</ti><ti>GLEP file hosting</ti></tr>
86<tr><ti><uri link="glep-0044.html">44</uri></ti><ti>SF</ti><ti>Manifest2 format</ti></tr> 86<tr><ti><uri link="glep-0044.html">44</uri></ti><ti>SF</ti><ti>Manifest2 format</ti></tr>
87<tr><ti><uri link="glep-0045.html">45</uri></ti><ti>SD</ti><ti>GLEP date format</ti></tr> 87<tr><ti><uri link="glep-0045.html">45</uri></ti><ti>SD</ti><ti>GLEP date format</ti></tr>

Legend:
Removed from v.1.91  
changed lines
  Added in v.1.92

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20