summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* kvm: kvm_stat: allow selection of fields to displayAvi Kivity2008-04-231-4/+16
* kvm: kvm_stat: add vmstat-like display using --log optionAvi Kivity2008-04-231-1/+29
* kvm: stats: avoid error on small terminalsAvi Kivity2007-11-251-0/+2
* kvm: stats: batch modeAvi Kivity2007-11-181-5/+23
* kvm: stats: more width for labelsAvi Kivity2007-11-181-4/+10
* kvm: kvm_stat: fix typoAvi Kivity2007-04-271-1/+1
* kvm: stats: better error reportingAvi Kivity2007-01-311-1/+9
* kvm: statistics: use default colorsAvi Kivity2006-09-141-0/+1
* kvm: statistics: do display delta even if it is zeroAvi Kivity2006-09-141-1/+1
* kvm: remove the original bash function from kvm_statAvi Kivity2006-09-131-2/+0
* kvm: add top-like utility for displaying kvm statisticsAvi Kivity2006-09-131-0/+56