summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-php/symfony-filesystem: bump to v3.4.36Thomas Deutschmann2020-03-191-0/+1
* dev-php/symfony-filesystem: Drop oldBrian Evans2019-08-161-1/+0
* dev-php/symfony-filesystem: bump to v3.4.28Thomas Deutschmann2019-07-181-0/+1
* dev-php/*: Update Manifest hashesMichał Górny2017-12-091-1/+1
* dev-php/symfony-filesystem: new version 3.2.8.Michael Orlitzky2017-05-041-1/+1
* dev-php/symfony-filesystem: Remove old version 2.7.20Guillaume Seren2017-04-251-1/+0
* dev-php/symfony-filesystem: Add version bump 3.2.6Guillaume Seren2017-04-251-0/+1
* dev-php/symfony-filesystem: Add 2.7.20 versionGuillaume Seren2016-12-181-0/+1