summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorArtur Maciąg <maciag.artur@gmail.com>2010-04-22 17:07:56 +0200
committerArtur Maciąg <maciag.artur@gmail.com>2010-04-22 17:07:56 +0200
commit8f43d61d55af51252692cc167c234c73c7e5b614 (patch)
tree42bdc28bdf0b7ab13b78ddac51965ac68f4b2b34
parentdjango-evolution live ebuild updated (diff)
downloadpiczu-8f43d61d55af51252692cc167c234c73c7e5b614.tar.gz
piczu-8f43d61d55af51252692cc167c234c73c7e5b614.tar.bz2
piczu-8f43d61d55af51252692cc167c234c73c7e5b614.zip
tlenlinux version bump
-rw-r--r--licenses/tlen75
-rw-r--r--net-im/tlenlinux/tlenlinux-7.0.1.63.ebuild90
2 files changed, 165 insertions, 0 deletions
diff --git a/licenses/tlen b/licenses/tlen
new file mode 100644
index 0000000..c1b9292
--- /dev/null
+++ b/licenses/tlen
@@ -0,0 +1,75 @@
+UMOWA LICENCYJNA
+
+Przedmiotem niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową licencyjną)
+jest oprogramowanie komputerowe – Komunikator Tlen.pl oraz jego
+uaktualnienia i uzupełnienia a także załączona dokumentacja, zwane dalej
+łącznie Komunikatorem Tlen.pl (chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej
+wskazując odrębnie na Komunikator Tlen.pl i dokumentację).
+
+Licencjodawcą jest o2.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
+Jutrzenki 177. Prawa autorskie do Komunikatora Tlen.pl, w tym prawa do
+dokumentacji, przysługują o2.pl Sp. z o.o. i są chronione zarówno prawem
+polskim jak i umowami międzynarodowymi. Usuwanie albo ukrywanie noty
+copyright jest zabronione.
+
+Licencjobiorcą jest osoba fizyczna lub osoba prawna.
+
+Licencjobiorca instalując, kopiując, pobierając z jakiejkolwiek sieci
+komputerowej lub jakiegokolwiek innego źródła Komunikator Tlen.pl lub
+używając w jakikolwiek sposób Komunikator Tlen.pl, zgadza się
+przestrzegać postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej. Brak zgody
+Licencjobiorcy na postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej powoduje,
+iż Licencjobiorca nie ma prawa do pobierania, instalowania, kopiowania,
+używania w jakikolwiek sposób Komunikatora Tlen.pl, a tego typu
+zachowania są nielegalne, co oznacza, iż pociągają za sobą
+odpowiedzialność karną i cywilną.
+
+Komunikator Tlen.pl jest dostępny na zasadach freeware, co oznacza, iż
+używanie Komunikatora Tlen.pl w sposób zgodny z niniejszą Umową
+licencyjną jest całkowicie bezpłatne.
+
+Licencjobiorca ma prawo (wyłącznie w celach niekomercyjnych) do
+korzystania z Komunikatora Tlen.pl oraz załączonej dokumentacji,
+udzielania, w granicach Umowy licencyjnej, sublicencji do Komunikatora
+Tlen.pl oraz załączonej dokumentacji, kopiowania Komunikatora Tlen.pl
+oraz załączonej dokumentacji i rozpowszechniania Komunikatora Tlen.pl
+oraz załączonej dokumentacji. Powyższe nie wyklucza wykonywania praw z
+Umowy licencji przez inne aniżeli osoby fizyczne podmioty (także
+prowadzące działalność gospodarczą) oraz przez osoby fizyczne
+prowadzące działalność gospodarczą. Prawa przyznane w niniejszej Umowie
+licencji mogą być wykonywane wyłącznie w celach niekomercyjnych, co
+oznacza, iż Licencjobiorca nie jest uprawniony do przyjmowania
+jakichkolwiek świadczeń z tytułu wykonywania tych praw od jakichkolwiek
+innych podmiotów.
+
+Komunikator Tlen.pl może być kopiowany i rozpowszechniany tylko z
+załączoną dokumentacją, na warunkach w niej określonych, przy użyciu
+urządzeń zapewniających sporządzenie wiernych kopii.
+
+Niniejsza Umowa licencyjna nie daje prawa do jakiejkolwiek modyfikacji
+Komunikatora Tlen.pl.
+
+Komunikator Tlen.pl może być kopiowany lub rozpowszechniany wyłącznie
+w całości.
+
+Licencjobiorca nie otrzymuje od Licencjodawcy jakiejkolwiek gwarancji na
+niniejsze oprogramowanie. Rękojmia jest wyłączona. Wyłącza się
+jakąkolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu użycia w
+jakikolwiek sposób bądź niemożności użycia przez Licencjobiorcę
+Komunikatora Tlen.pl, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej
+Licencjodawcy. Licencjodawca w szczególności nie odpowiada za
+przydatność, skuteczność, niezawodność Komunikatora Tlen.pl.
+Licencjodawca nie odpowiada za utracone dane.
+
+Warunkiem korzystania z Komunikatora Tlen.pl jest posiadanie przez
+Licencjobiorcę bezpłatnego konta pocztowego pod domeną Tlen.pl.
+
+Komunikator Tlen.pl umożliwia przetwarzanie danych osobowych
+w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
+osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Licencjodawca nie
+ponosi odpowiedzialności za działania Licencjobiorcy mogące naruszać
+przepisy powołanej ustawy. Licencjobiorca ponosi wyłączną
+odpowiedzialność za swoje działania mogące naruszać przepisy powołanej
+ustawy.
+
+Copyright © 2001-2010 Grupa o2 Spółka z o.o., Warszawa, ul. Jutrzenki 177. \ No newline at end of file
diff --git a/net-im/tlenlinux/tlenlinux-7.0.1.63.ebuild b/net-im/tlenlinux/tlenlinux-7.0.1.63.ebuild
new file mode 100644
index 0000000..1420580
--- /dev/null
+++ b/net-im/tlenlinux/tlenlinux-7.0.1.63.ebuild
@@ -0,0 +1,90 @@
+# Copyright 1999-2008 Gentoo Foundation
+# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
+# $Header: $
+
+EAPI="2"
+
+inherit fdo-mime eutils
+
+DESCRIPTION="Tlen IM client"
+HOMEPAGE="http://tlen.pl"
+SRC_URI="
+ amd64? ( http://j.o2.pl/idi/${PN}64-${PV}.bin )
+ x86? ( http://j.o2.pl/idi/${P}.bin )"
+
+LICENSE="tlen"
+SLOT="0"
+KEYWORDS="~amd64 ~x86"
+IUSE="qt-static"
+PROPERTIES="interactive"
+RESTRICT="strip"
+
+RDEPEND="x11-misc/xdg-utils
+ !qt-static? ( x11-libs/qt-gui:4
+ x11-libs/qt-phonon:4 )"
+DEPEND="${RDEPEND}"
+
+S=${WORKDIR}
+
+TLEN_DIR="/opt/tlen"
+STATIC_FILES="designer/* imageformats/* phonon_backend/* qt_libs/*"
+SHARED_FILES="plugins/* tlen_libs/* tlen-bin updater"
+
+src_unpack() {
+ unpack_makeself
+}
+
+src_prepare() {
+ cd data
+ # Fix RPATH
+ if use qt-static; then
+ # Change RPATH
+ ./chrpath -r ${TLEN_DIR}/qt_libs:${TLEN_DIR}/tlen_libs ${SHARED_FILES} > /dev/null
+ ./chrpath -r ${TLEN_DIR}/qt_libs ${STATIC_FILES} > /dev/null
+ else
+ # Change RPATH
+ ./chrpath -r ${TLEN_DIR}/tlen_libs ${SHARED_FILES} > /dev/null
+ # Disable LD and QT unsets
+ sed -i "s:unset:# unset:" tlen
+ # Remove unneeded libs
+ rm -rf qt_libs imageformats phonon_backend
+ fi
+ # Desktop icon fix
+ sed -i "s:.jpg:.png:" ${S}/tlen.desktop
+}
+
+src_install() {
+ # Prepare directory
+ dodir ${TLEN_DIR}
+ # Copy data
+ cp -r data/* ${D}/${TLEN_DIR} || die "cp failed"
+ # Install desktop file
+ insinto /usr/share/applications/
+ doins tlen.desktop
+ # Install mime type
+ insinto /usr/share/mime/packages/
+ doins tlen.pl-extension.xml
+ # Install symlink
+ dodir /usr/bin
+ dosym ${TLEN_DIR}/tlen /usr/bin/tlen
+}
+
+pkg_preinst() {
+ check_license
+}
+
+pkg_postinst() {
+ fdo-mime_desktop_database_update
+ fdo-mime_mime_database_update
+ ### @todo deactivate auto-update by default
+ elog
+ elog "It is not recommended to use Updater plugin."
+ elog "You should deselect Updater in:"
+ elog "\"Tlen\" -> \"Preferences\" -> \"Plugins\"."
+ elog
+}
+
+pkg_postrm() {
+ fdo-mime_desktop_database_update
+ fdo-mime_mime_database_update
+}