/[gentoo-x86]/dev-games/metadata.xml
Gentoo

Diff of /dev-games/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.6 Revision 1.7
19 </longdescription> 19 </longdescription>
20 <longdescription lang="vi"> 20 <longdescription lang="vi">
21 Nhóm dev-games chứa các thư viện và tiện ích liên quan 21 Nhóm dev-games chứa các thư viện và tiện ích liên quan
22 đến lập trình trò chơi. 22 đến lập trình trò chơi.
23 </longdescription> 23 </longdescription>
24 <longdescription lang="sk">
25 Kategória dev-games obsahuje knižnice a utility pre programovanie hier.
26 </longdescription>
24</catmetadata> 27</catmetadata>
25 28

Legend:
Removed from v.1.6  
changed lines
  Added in v.1.7

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20