/[gentoo-x86]/kde-base/khangman/ChangeLog
Gentoo

Diff of /kde-base/khangman/ChangeLog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.86 Revision 1.323
1# ChangeLog for kde-base/khangman 1# ChangeLog for kde-base/khangman
2# Copyright 1999-2008 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2 2# Copyright 1999-2014 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/kde-base/khangman/Attic/ChangeLog,v 1.86 2008/03/20 17:05:56 ingmar Exp $ 3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/kde-base/khangman/Attic/ChangeLog,v 1.323 2014/10/25 20:40:47 mrueg Exp $
4
5 25 Oct 2014; Manuel Rüger <mrueg@gentoo.org> -khangman-4.14.0.ebuild:
6 Cleanup KDE SC 4.14.0
7
8*khangman-4.14.2 (25 Oct 2014)
9
10 25 Oct 2014; Michael Palimaka <kensington@gentoo.org>
11 +khangman-4.14.2.ebuild:
12 Version bump KDE SC 4.14.2
13
14*khangman-4.14.1 (16 Sep 2014)
15
16 16 Sep 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.14.1.ebuild:
17 Version bump KDE SC 4.14.1
18
19*khangman-4.14.0 (20 Aug 2014)
20
21 20 Aug 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.14.0.ebuild:
22 Version bump KDE SC 4.14.0
23
24 23 Jul 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.13.2.ebuild:
25 Remove KDE SC 4.13.2
26
27*khangman-4.13.3 (16 Jul 2014)
28
29 16 Jul 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.13.3.ebuild:
30 Version bump KDE SC 4.13.3
31
32 19 Jun 2014; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.13.1.ebuild:
33 Remove KDE SC 4.13.1
34
35 19 Jun 2014; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.13.0.ebuild:
36 Remove KDE SC 4.13.0
37
38*khangman-4.13.2 (15 Jun 2014)
39
40 15 Jun 2014; Michael Palimaka <kensington@gentoo.org> +khangman-4.13.2.ebuild:
41 Version bump KDE SC 4.13.2
42
43*khangman-4.13.1 (13 May 2014)
44
45 13 May 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.13.1.ebuild:
46 Version bump KDE SC 4.13.1
47
48 08 May 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.11.5.ebuild:
49 Remove old
50
51 08 May 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.12.5.ebuild:
52 Stable for ppc64, wrt bug #504210
53
54 07 May 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.12.5.ebuild:
55 Stable for ppc, wrt bug #504210
56
57 07 May 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.12.3.ebuild:
58 Remove KDE SC 4.12.3
59
60 07 May 2014; Mikle Kolyada <zlogene@gentoo.org> khangman-4.12.5.ebuild:
61 x86 stable wrt bug #504210
62
63 06 May 2014; Mikle Kolyada <zlogene@gentoo.org> khangman-4.12.5.ebuild:
64 amd64 stable wrt bug #504210
65
66 29 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.12.4.ebuild:
67 Remove KDE SC 4.12.4
68
69*khangman-4.12.5 (29 Apr 2014)
70
71 29 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.12.5.ebuild:
72 Version bump KDE SC 4.12.5
73
74 16 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> khangman-4.13.0.ebuild:
75 Restore KEYWORDS for KDE SC 4.13.0
76
77*khangman-4.13.0 (16 Apr 2014)
78
79 16 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.13.0.ebuild:
80 Version bump KDE SC 4.13.0
81
82*khangman-4.12.4 (01 Apr 2014)
83
84 01 Apr 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.12.4.ebuild:
85 Version bump KDE SC 4.12.4
86
87 11 Mar 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.12.2.ebuild:
88 Remove KDE SC 4.12.2
89
90*khangman-4.12.3 (04 Mar 2014)
91
92 04 Mar 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.12.3.ebuild:
93 Version bump KDE SC 4.12.3
94
95 23 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.11.2.ebuild:
96 Remove old
97
98 23 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
99 Stable for ppc64, wrt bug #493782
100
101 20 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
102 Stable for ppc, wrt bug #493782
103
104 16 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
105 Stable for x86, wrt bug #493782
106
107 14 Feb 2014; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.12.1.ebuild:
108 Remove KDE SC 4.12.1
109
110 09 Feb 2014; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
111 Stable for amd64, wrt bug #493782
112
113*khangman-4.12.2 (06 Feb 2014)
114
115 06 Feb 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
116 +khangman-4.12.2.ebuild:
117 Version bump KDE SC 4.12.2
118
119 20 Jan 2014; Michael Palimaka <kensington@gentoo.org>
120 -khangman-4.12.0.ebuild:
121 Remove KDE SC 4.12.0
122
123 20 Jan 2014; Michael Palimaka <kensington@gentoo.org> khangman-4.11.5.ebuild:
124 Restore keywords that were accidentally omitted.
125
126*khangman-4.12.1 (18 Jan 2014)
127
128 18 Jan 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
129 +khangman-4.12.1.ebuild:
130 Version bump KDE SC 4.12.1
131
132 10 Jan 2014; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.11.4.ebuild:
133 Remove KDE SC 4.11.4
134
135*khangman-4.11.5 (10 Jan 2014)
136
137 10 Jan 2014; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> +khangman-4.11.5.ebuild:
138 Bump KDE SC 4.11.5
139
140*khangman-4.12.0 (18 Dec 2013)
141
142 18 Dec 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.12.0.ebuild:
143 Version bump KDE SC 4.12.0
144
145 12 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.5.ebuild:
146 Remove old
147
148 11 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
149 Stable for ppc64, wrt bug #484884
150
151 11 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
152 Stable for ppc, wrt bug #484884
153
154 10 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
155 Stable for ppc, wrt bug #484884
156
157 09 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
158 Stable for x86, wrt bug #484884
159
160 08 Dec 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.11.2.ebuild:
161 Stable for amd64, wrt bug #484884
162
163 04 Dec 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.11.3.ebuild:
164 Remove KDE SC 4.11.3
165
166*khangman-4.11.4 (03 Dec 2013)
167
168 03 Dec 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.11.4.ebuild:
169 Version bump KDE SC 4.11.4
170
171*khangman-4.11.3 (05 Nov 2013)
172
173 05 Nov 2013; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
174 +khangman-4.11.3.ebuild:
175 Version bump KDE SC 4.11.3
176
177 10 Oct 2013; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.11.1.ebuild:
178 Drop KDE SC 4.11.1
179
180*khangman-4.11.2 (08 Oct 2013)
181
182 08 Oct 2013; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> +khangman-4.11.2.ebuild:
183 Version bump KDE SC 4.11.2
184
185 03 Sep 2013; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> -khangman-4.11.0.ebuild:
186 Drop KDE 4.11.0
187
188*khangman-4.11.1 (03 Sep 2013)
189
190 03 Sep 2013; Chris Reffett <creffett@gentoo.org> +khangman-4.11.1.ebuild:
191 Bump KDE to 4.1.1
192
193*khangman-4.11.0 (14 Aug 2013)
194
195 14 Aug 2013; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
196 +khangman-4.11.0.ebuild:
197 Version bump KDE SC 4.11.0
198
199 02 Aug 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.10.4.ebuild:
200 Remove KDE SC 4.10.4
201
202 02 Aug 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.5.ebuild:
203 Stable for ppc64, wrt to bug #477634
204
205 31 Jul 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild,
206 khangman-4.10.5.ebuild:
207 Update HOMEPAGE wrt bug #479004.
208
209 30 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.5.ebuild:
210 Stable for ppc, wrt to bug #477634
211
212 29 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.5.ebuild:
213 Stable for x86, wrt to bug #477634
214
215 27 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.5.ebuild:
216 Stable for amd64, wrt to bug #477634
217
218*khangman-4.10.5 (02 Jul 2013)
219
220 02 Jul 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.10.5.ebuild:
221 Version bump KDE SC 4.10.5
222
223 02 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.3.ebuild:
224 Remove old
225
226 02 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild:
227 Stable for ppc64, wrt to bug #473942
228
229 01 Jul 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild:
230 Stable for ppc, wrt to bug #473942
231
232 30 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild:
233 Stable for x86, wrt to bug #473942
234
235 29 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.4.ebuild:
236 Stable for amd64, wrt to bug #473942
237
238 08 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.2.ebuild:
239 Remove old
240
241 08 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.3.ebuild:
242 Stable for ppc64, wrt to bug #471392
243
244 06 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.3.ebuild:
245 Stable for ppc, wrt to bug #471392
246
247 05 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.3.ebuild:
248 Stable for x86, wrt to bug #471392
249
250*khangman-4.10.4 (04 Jun 2013)
251
252 04 Jun 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.10.4.ebuild:
253 Version bump KDE SC 4.10.4
254
255 04 Jun 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.3.ebuild:
256 Stable for amd64, wrt to bug #471392
257
258*khangman-4.10.3 (06 May 2013)
259
260 06 May 2013; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.10.3.ebuild:
261 Version bump KDE SC 4.10.3
262
263 05 May 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.1.ebuild:
264 Remove old
265
266 05 May 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.2.ebuild:
267 Stable for ppc64, wrt to bug #466074
268
269 01 May 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.2.ebuild:
270 Stable for ppc, wrt to bug #466074
271
272 30 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.2.ebuild:
273 Stable for x86, wrt to bug #466074
274
275 29 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.2.ebuild:
276 Stable for amd64, wrt to bug #466074
277
278*khangman-4.10.2 (05 Apr 2013)
279
280 05 Apr 2013; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
281 +khangman-4.10.2.ebuild:
282 Version bump KDE SC 4.10.2
283
284 02 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.1.ebuild:
285 Stable for ppc64, wrt to bug #462890
286
287 01 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.10.0.ebuild,
288 -khangman-4.9.5.ebuild:
289 Remove old
290
291 01 Apr 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.1.ebuild:
292 Stable for ppc, wrt to bug #462890
293
294 31 Mar 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.1.ebuild:
295 Stable for x86, wrt bug #462890
296
297 31 Mar 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.1.ebuild:
298 Stable for amd64, wrt bug #462890
299
300*khangman-4.10.1 (06 Mar 2013)
301
302 06 Mar 2013; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
303 +khangman-4.10.1.ebuild:
304 Version bump KDE SC 4.10.1
305
306 23 Feb 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.10.0.ebuild,
307 khangman-4.9.5.ebuild:
308 Add ~ppc64, wrt bug #455960
309
310*khangman-4.10.0 (06 Feb 2013)
311
312 06 Feb 2013; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.10.0.ebuild:
313 Version bump KDE SC 4.10.0
314
315 28 Jan 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> -khangman-4.9.3.ebuild,
316 -khangman-4.9.4.ebuild:
317 Remove old
318
319 27 Jan 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.9.5.ebuild:
320 Stable for ppc, wrt bug #450678
321
322 27 Jan 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.9.5.ebuild:
323 Stable for x86, wrt bug #450678
324
325 27 Jan 2013; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.9.5.ebuild:
326 Stable for amd64, wrt bug #450678
327
328*khangman-4.9.5 (05 Jan 2013)
329
330 05 Jan 2013; <creffett@gentoo.org> +khangman-4.9.5.ebuild:
331 Version bump KDE SC 4.9.5
332
333 22 Dec 2012; Markus Meier <maekke@gentoo.org> khangman-4.9.4.ebuild:
334 add ~arm
335
336 08 Dec 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
337 -khangman-4.8.5.ebuild:
338 Drop KDE 4.8
339
340*khangman-4.9.4 (05 Dec 2012)
341
342 05 Dec 2012; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.9.4.ebuild:
343 Version bump KDE SC 4.9.4
344
345 30 Nov 2012; <ago@gentoo.org> khangman-4.9.3.ebuild:
346 Stable for ppc, wrt bug #442394
347
348 23 Nov 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.9.3.ebuild:
349 Stable for x86, wrt bug #442394
350
351 23 Nov 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.9.3.ebuild:
352 Stable for amd64, wrt bug #442394
353
354 13 Nov 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.9.2.ebuild:
355 Remove KDE SC 4.9.2
356
357 13 Nov 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.9.1.ebuild:
358 Remove KDE SC 4.9.1
359
360*khangman-4.9.3 (08 Nov 2012)
361
362 08 Nov 2012; <creffett@gentoo.org> +khangman-4.9.3.ebuild:
363 Version bump KDE SC 4.9.3
364
365*khangman-4.9.2 (02 Oct 2012)
366
367 02 Oct 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.9.2.ebuild:
368 Version bump KDE SC 4.9.2
369
370 21 Sep 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.9.0.ebuild:
371 Remove KDE SC 4.9.0
372
373*khangman-4.9.1 (04 Sep 2012)
374
375 04 Sep 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.9.1.ebuild:
376 Version bump KDE SC 4.9.1
377
378 03 Sep 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.7.4.ebuild:
379 Remove KDE SC 4.7.4
380
381 03 Sep 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.8.3.ebuild:
382 Remove KDE SC 4.8.3
383
384 03 Sep 2012; Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org> khangman-4.8.5.ebuild:
385 Stable on ppc wrt bug#431892.
386
387 02 Sep 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.8.5.ebuild:
388 Stable for x86, wrt bug #431892
389
390 02 Sep 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.8.5.ebuild:
391 Stable for amd64, wrt bug #431892
392
393 17 Aug 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.8.4.ebuild:
394 Remove KDE SC 4.8.4
395
396 11 Aug 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> khangman-4.9.0.ebuild:
397 libkdeedu is also RDEPEND, bug 430804
398
399*khangman-4.8.5 (07 Aug 2012)
400
401 07 Aug 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.8.5.ebuild:
402 Version bump KDE SC 4.8.5
403
404*khangman-4.9.0 (01 Aug 2012)
405
406 01 Aug 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.9.0.ebuild:
407 Version bump KDE SC 4.9.0
408
409*khangman-4.8.4 (21 Jun 2012)
410
411 21 Jun 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
412 +khangman-4.8.4.ebuild:
413 Version bump KDE SC 4.8.4
414
415 24 May 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.8.1.ebuild:
416 Remove KDE SC 4.8.1
417
418 24 May 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.8.3.ebuild:
419 Stable for x86, wrt bug #414605
420
421 18 May 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.8.3.ebuild:
422 Stable for amd64, wrt bug #414605
423
424 18 May 2012; Joseph Jezak <josejx@gentoo.org> khangman-4.8.3.ebuild:
425 Marked ~ppc ~ppc64 for bug #402989.
426
427 08 May 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.8.2.ebuild:
428 Remove KDE SC 4.8.2
429
430*khangman-4.8.3 (03 May 2012)
431
432 03 May 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.8.3.ebuild:
433 Version bump KDE SC 4.8.3
434
435 18 Apr 2012; Markus Meier <maekke@gentoo.org> khangman-4.8.1.ebuild:
436 x86 stable, bug #409403
437
438*khangman-4.8.2 (04 Apr 2012)
439
440 04 Apr 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.8.2.ebuild:
441 Version bump KDE SC 4.8.2
442
443 04 Apr 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.8.1.ebuild:
444 Stable for amd64, wrt bug #409403
445
446 23 Mar 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.8.0.ebuild:
447 Remove KDE SC 4.8.0
448
449*khangman-4.8.1 (06 Mar 2012)
450
451 06 Mar 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
452 +khangman-4.8.1.ebuild:
453 Version bump KDE SC 4.8.1
454
455 20 Feb 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.6.3.ebuild:
456 Remove KDE SC 4.6.3
457
458 18 Feb 2012; nixnut <nixnut@gentoo.org> khangman-4.7.4.ebuild:
459 ppc stable #396359
460
461*khangman-4.8.0 (25 Jan 2012)
462
463 25 Jan 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> +khangman-4.8.0.ebuild:
464 Version bump KDE SC 4.8.0
465
466 17 Jan 2012; Johannes Huber <johu@gentoo.org> -khangman-4.7.3.ebuild:
467 Remove KDE SC 4.7.3
468
469 16 Jan 2012; Agostino Sarubbo <ago@gentoo.org> khangman-4.7.4.ebuild:
470 Stable for amd64, wrt bug #396359
471
472 09 Jan 2012; Pawel Hajdan jr <phajdan.jr@gentoo.org> khangman-4.7.4.ebuild:
473 x86 stable wrt bug #396359
474
475 18 Dec 2011; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
476 -khangman-4.6.5.ebuild:
477 Drop KDE 4.6.5
478
479*khangman-4.7.4 (11 Dec 2011)
480
481 11 Dec 2011; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.7.4.ebuild:
482 Version bump KDE SC 4.7.4
483
484 07 Dec 2011; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
485 -khangman-4.7.2.ebuild:
486 Drop KDE 4.7.2
487
488 07 Dec 2011; Markos Chandras <hwoarang@gentoo.org> khangman-4.7.3.ebuild:
489 Stable on amd64 wrt bug #388279
490
491 07 Dec 2011; Pawel Hajdan jr <phajdan.jr@gentoo.org> khangman-4.7.3.ebuild:
492 x86 stable wrt bug #388279
493
494*khangman-4.7.3 (02 Nov 2011)
495
496 02 Nov 2011; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.7.3.ebuild:
497 Version bump KDE SC 4.7.3
498
499 28 Oct 2011; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
500 -khangman-4.7.1.ebuild:
501 Drop KDEpim 4.6.1 and KDE 4.7.1
502
503 15 Oct 2011; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
504 -khangman-4.7.0.ebuild:
505 Drop KDE 4.7.0
506
507*khangman-4.7.2 (06 Oct 2011)
508
509 06 Oct 2011; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.7.2.ebuild:
510 Version bump KDE SC 4.7.2
511
512*khangman-4.7.1 (07 Sep 2011)
513
514 07 Sep 2011; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.7.1.ebuild:
515 Version bump KDE SC 4.7.1
516
517 15 Aug 2011; Markus Meier <maekke@gentoo.org> khangman-4.6.5.ebuild:
518 x86 stable, bug #377465
519
520 12 Aug 2011; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
521 -khangman-4.6.4.ebuild:
522 Drop KDE 4.6.4
523
524 09 Aug 2011; Markos Chandras <hwoarang@gentoo.org> khangman-4.6.5.ebuild:
525 Stable on amd64 wrt bug #377465
526
527*khangman-4.7.0 (27 Jul 2011)
528
529 27 Jul 2011; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.7.0.ebuild:
530 Version bump KDE SC 4.7.0
531
532*khangman-4.6.5 (09 Jul 2011)
533
534 09 Jul 2011; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.6.5.ebuild:
535 Version bump KDE SC 4.6.5
536
537 06 Jul 2011; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
538 -khangman-4.6.2.ebuild:
539 Drop KDE 4.6.2
540
541 25 Jun 2011; Brent Baude <ranger@gentoo.org> khangman-4.6.3.ebuild:
542 Marking khangman-4.6.3 ppc stable for bug 369979
543
544*khangman-4.6.4 (10 Jun 2011)
545
546 10 Jun 2011; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
547 +khangman-4.6.4.ebuild:
548 Version bump
549
550 10 Jun 2011; Markos Chandras <hwoarang@gentoo.org> khangman-4.6.3.ebuild:
551 Stable on amd64 wrt bug #369979
552
553 08 Jun 2011; Thomas Kahle <tomka@gentoo.org> khangman-4.6.3.ebuild:
554 x86 stable per bug 369979
555
556 02 Jun 2011; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org>
557 -khangman-4.4.5.ebuild:
558 Drop KDE-4.4
559
560 01 Jun 2011; Brent Baude <ranger@gentoo.org> khangman-4.6.2.ebuild:
561 Marking khangman-4.6.2 ppc stable for bug 354033
562
563 09 May 2011; Markos Chandras <hwoarang@gentoo.org> khangman-4.6.2.ebuild:
564 Stable on amd64 wrt bug #354033
565
566 09 May 2011; Thomas Kahle <tomka@gentoo.org> khangman-4.6.2.ebuild:
567 x86 stable per bug 354033
568
569*khangman-4.6.3 (07 May 2011)
570
571 07 May 2011; Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org> +khangman-4.6.3.ebuild:
572 Version bump KDE SC 4.6.3
573
574*khangman-4.6.2 (06 Apr 2011)
575
576 06 Apr 2011; Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org> -khangman-4.5.5.ebuild,
577 -khangman-4.6.0.ebuild, -khangman-4.6.1.ebuild, +khangman-4.6.2.ebuild:
578 Version bump KDE SC 4.6.2
579
580*khangman-4.6.1 (04 Mar 2011)
581
582 04 Mar 2011; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.6.1.ebuild:
583 Version bump KDE SC 4.6.1
584
585*khangman-4.6.0 (26 Jan 2011)
586
587 26 Jan 2011; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.6.0.ebuild:
588 Version bump KDE SC 4.6.0
589
590*khangman-4.5.5 (10 Jan 2011)
591
592 10 Jan 2011; Theo Chatzimichos <tampakrap@gentoo.org> +khangman-4.5.5.ebuild:
593 Version bump KDE SC 4.5.5
594
595*khangman-4.5.4 (02 Dec 2010)
596
597 02 Dec 2010; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.5.4.ebuild:
598 Version bump KDE SC 4.5.4
599
600*khangman-4.5.3 (03 Nov 2010)
601
602 03 Nov 2010; Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org> +khangman-4.5.3.ebuild:
603 Version bump
604
605*khangman-4.5.2 (05 Oct 2010)
606
607 05 Oct 2010; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.5.2.ebuild:
608 Version bump KDE SC 4.5.2
609
610*khangman-4.5.1 (06 Sep 2010)
611
612 06 Sep 2010; Theo Chatzimichos <tampakrap@gentoo.org>
613 +khangman-4.5.1.ebuild:
614 Version bump
615
616 09 Aug 2010; Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>
617 khangman-4.4.5.ebuild:
618 Drop alpha ia64 and sparc per the AT Lead permission.
619
620 09 Aug 2010; Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>
621 -khangman-4.3.5.ebuild, -khangman-4.4.4.ebuild:
622 rm
623
624 09 Aug 2010; Christian Faulhammer <fauli@gentoo.org>
625 khangman-4.4.5.ebuild:
626 x86 stable, bug 322791
627
628 09 Aug 2010; Joseph Jezak <josejx@gentoo.org> khangman-4.4.5.ebuild:
629 Marked ppc stable for bug #322791.
630
631 03 Aug 2010; Markos Chandras <hwoarang@gentoo.org> khangman-4.4.5.ebuild:
632 Stable on amd64 wrt bug #322791
633
634*khangman-4.4.5 (30 Jun 2010)
635
636 30 Jun 2010; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.4.5.ebuild:
637 Version bump
638
639 27 Jun 2010; Christian Faulhammer <fauli@gentoo.org>
640 khangman-4.4.4.ebuild:
641 x86 stable, bug 322791
642
643 24 Jun 2010; Christoph Mende <angelos@gentoo.org> khangman-4.4.4.ebuild:
644 Stable on amd64 wrt bug #322791
645
646 21 Jun 2010; Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>
647 -khangman-4.3.3-r1.ebuild, khangman-4.3.5.ebuild, khangman-4.4.4.ebuild:
648 Drop 4.3.3. Drop hppa keywords per bug #304363
649
650*khangman-4.4.4 (06 Jun 2010)
651
652 06 Jun 2010; Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>
653 -khangman-4.4.2.ebuild, -khangman-4.4.3.ebuild, +khangman-4.4.4.ebuild:
654 Remove old. Version bump.
655
656 03 May 2010; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> -khangman-4.4.1.ebuild:
657 Drop KDE SC 4.4.1
658
659*khangman-4.4.3 (03 May 2010)
660
661 03 May 2010; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.4.3.ebuild:
662 Version bump
663
664 31 Mar 2010; Dror Levin <spatz@gentoo.org> -khangman-4.3.4.ebuild,
665 -khangman-4.4.0.ebuild:
666 Remove old KDE versions.
667
668*khangman-4.4.2 (30 Mar 2010)
669
670 30 Mar 2010; Dror Levin <spatz@gentoo.org> +khangman-4.4.2.ebuild:
671 Version bump
672
673 11 Mar 2010; Brent Baude <ranger@gentoo.org> khangman-4.3.5.ebuild:
674 Marking khangman-4.3.5 ppc stable for bug 300393
675
676*khangman-4.4.1 (02 Mar 2010)
677
678 02 Mar 2010; Theo Chatzimichos <tampakrap@gentoo.org>
679 +khangman-4.4.1.ebuild:
680 Version bump
681
682 20 Feb 2010; Samuli Suominen <ssuominen@gentoo.org> khangman-4.3.5.ebuild:
683 amd64/x86 stable wrt #300393
684
685*khangman-4.4.0 (08 Feb 2010)
686
687 08 Feb 2010; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.4.0.ebuild:
688 Version bump to KDE SC 4.4.0
689
690*khangman-4.3.5 (25 Jan 2010)
691
692 25 Jan 2010; Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>
693 +khangman-4.3.5.ebuild:
694 Version bump
695
696 23 Jan 2010; Jonathan Callen <abcd@gentoo.org> khangman-4.3.4.ebuild:
697 Keyword ~amd64-linux/~x86-linux
698
699 19 Jan 2010; Jeroen Roovers <jer@gentoo.org> khangman-4.3.3-r1.ebuild:
700 Stable for HPPA too.
701
702 10 Dec 2009; Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>
703 -khangman-4.3.1.ebuild:
704 Drop KDE SC-4.3.1.
705
706 10 Dec 2009; Christian Faulhammer <fauli@gentoo.org>
707 khangman-4.3.3-r1.ebuild:
708 x86 stable, bug 292455
709
710*khangman-4.3.4 (01 Dec 2009)
711
712 01 Dec 2009; Alex Alexander <wired@gentoo.org> +khangman-4.3.4.ebuild:
713 Version bump
714
715 30 Nov 2009; Joseph Jezak <josejx@gentoo.org> khangman-4.3.3-r1.ebuild:
716 Marked ppc/ppc64 stable for bug #292455.
717
718 29 Nov 2009; Raúl Porcel <armin76@gentoo.org> khangman-4.3.3-r1.ebuild:
719 Add ~sparc
720
721 29 Nov 2009; Samuli Suominen <ssuominen@gentoo.org>
722 khangman-4.3.3-r1.ebuild:
723 amd64 stable wrt #292455
724
725*khangman-4.3.3-r1 (22 Nov 2009)
726
727 22 Nov 2009; Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>
728 -khangman-4.3.3.ebuild, +khangman-4.3.3-r1.ebuild:
729 Add dep on kvtml-data.
730
731 20 Nov 2009; Samuli Suominen <ssuominen@gentoo.org>
732 -khangman-3.5.10.ebuild:
733 Remove KDE 3.5.10.
734
735 08 Nov 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> -khangman-4.3.2.ebuild:
736 Drop KDE 4.3.2
737
738 08 Nov 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> -khangman-4.2.4.ebuild:
739 Drop KDE 4.2.4
740
741*khangman-4.3.3 (02 Nov 2009)
742
743 02 Nov 2009; Alex Alexander <wired@gentoo.org> +khangman-4.3.3.ebuild:
744 Version bump
745
746 18 Oct 2009; Markus Meier <maekke@gentoo.org> khangman-4.3.1.ebuild:
747 x86 stable, bug #287697
748
749 12 Oct 2009; Jonathan Callen <abcd@gentoo.org> -khangman-3.5.9.ebuild:
750 KDE 3.5.9 removal
751
752 10 Oct 2009; Samuli Suominen <ssuominen@gentoo.org> khangman-4.3.1.ebuild:
753 amd64 stable wrt #287697
754
755 08 Oct 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> -khangman-4.3.0.ebuild:
756 Drop KDE 4.3.0
757
758*khangman-4.3.2 (06 Oct 2009)
759
760 06 Oct 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.3.2.ebuild:
761 Version bump
762
763*khangman-4.3.1 (01 Sep 2009)
764
765 01 Sep 2009; Theo Chatzimichos <tampakrap@gentoo.org>
766 +khangman-4.3.1.ebuild:
767 Version bump
768
769 04 Aug 2009; Alex Alexander <wired@gentoo.org> ChangeLog:
770 manifest update (upstream tarball changed)
771
772*khangman-4.3.0 (04 Aug 2009)
773
774 04 Aug 2009; Alex Alexander <wired@gentoo.org> +khangman-4.3.0.ebuild:
775 Version bump
776
777 12 Jul 2009; Raúl Porcel <armin76@gentoo.org> khangman-3.5.10.ebuild:
778 alpha/ia64/sparc stable wrt #271889
779
780 08 Jul 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> khangman-3.5.10.ebuild:
781 Add ~mips keywords
782
783 18 Jun 2009; Jeroen Roovers <jer@gentoo.org> khangman-3.5.10.ebuild:
784 Stable for HPPA (bug #271889).
785
786 14 Jun 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> -khangman-4.2.3.ebuild:
787 Drop KDE 4.2.3
788
789 06 Jun 2009; Markus Meier <maekke@gentoo.org> khangman-3.5.10.ebuild:
790 amd64/x86 stable, bug #271889
791
792 04 Jun 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> khangman-4.2.4.ebuild:
793 Fix accidently added keywords
794
795*khangman-4.2.4 (04 Jun 2009)
796
797 04 Jun 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.2.4.ebuild:
798 Version bump
799
800 03 Jun 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> -khangman-4.2.2.ebuild:
801 Drop KDE 4.2.2
802
803 03 Jun 2009; Brent Baude <ranger@gentoo.org> khangman-3.5.10.ebuild:
804 Marking khangman-3.5.10 ppc64 stable for bug 271889
805
806 31 May 2009; nixnut <nixnut@gentoo.org> khangman-3.5.10.ebuild:
807 ppc stable #271889
808
809*khangman-4.2.3 (06 May 2009)
810
811 06 May 2009; Tomas Chvatal <scarabeus@gentoo.org> +khangman-4.2.3.ebuild:
812 Version bump
813
814 17 Apr 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> khangman-4.2.2:
815 Restore ~hppa keywords
816
817 16 Apr 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> -khangman-4.2.1.ebuild:
818 Drop KDE 4.2.1
819
820*khangman-4.2.2 (11 Apr 2009)
821
822 11 Apr 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.2.2.ebuild:
823 Add KDE 4.2.2
824
825 11 Apr 2009; Raúl Porcel <armin76@gentoo.org> khangman-4.2.1.ebuild:
826 Add ~alpha/~ia64 wrt #260777
827
828 08 Mar 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> -khangman-4.2.0.ebuild:
829 Drop KDE 4.2.0
830
831 08 Mar 2009; Tomas Chvatal <scarabeus@gentoo.org> khangman-4.2.1.ebuild:
832 Semi-automatic merge, Update deps.
833
834*khangman-4.2.1 (04 Mar 2009)
835
836 04 Mar 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.2.1.ebuild:
837 Bump KDE 4.2.1
838
839 17 Feb 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> -khangman-4.1.4.ebuild:
840 Drop KDE 4.1.4
841
842 01 Feb 2009; Jorge Manuel B. S. Vicetto <jmbsvicetto@gentoo.org>
843 khangman-4.2.0.ebuild:
844 Restored ~ppc and ~ppc64 keywords to KDE-4.2.0
845
846*khangman-4.2.0 (27 Jan 2009)
847
848 27 Jan 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.2.0.ebuild:
849 Bump KDE-4.2.0
850
851 14 Jan 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> -khangman-4.1.2.ebuild,
852 -khangman-4.1.3.ebuild:
853 Drop KDE 4.1.2 and 4.1.3
854
855*khangman-4.1.4 (13 Jan 2009)
856
857 13 Jan 2009; Alexey Shvetsov <alexxy@gentoo.org> +khangman-4.1.4.ebuild:
858 Bump to 4.1.4
859
860 15 Nov 2008; Mike Frysinger <vapier@gentoo.org> khangman-4.1.3.ebuild:
861 Add ppc/ppc64 love #244306.
862
863*khangman-4.1.3 (08 Nov 2008)
864
865 08 Nov 2008; Tomas Chvatal <scarabeus@gentoo.org> +khangman-4.1.3.ebuild:
866 Version bump.
867
868 21 Oct 2008; Jorge Manuel B. S. Vicetto <jmbsvicetto@gentoo.org>
869 -khangman-4.0.4.ebuild, -khangman-4.0.5.ebuild:
870 Removing KDE-4.0.X packages now that 4.1.2 was put in the tree.
871
872*khangman-4.1.2 (02 Oct 2008)
873
874 02 Oct 2008; Jorge Manuel B. S. Vicetto <jmbsvicetto@gentoo.org>
875 +khangman-4.1.2.ebuild:
876 Add kde-4.1.2 into the tree from the kde-testing overlay.
877
878*khangman-3.5.10 (13 Sep 2008)
879
880 13 Sep 2008; Carsten Lohrke <carlo@gentoo.org> +khangman-3.5.10.ebuild:
881 Version bump.
882
883 07 Jun 2008; Tobias Heinlein <keytoaster@gentoo.org>
884 -khangman-3.5.8.ebuild, -khangman-4.0.2.ebuild, -khangman-4.0.3.ebuild:
885 Removed old versions.
886
887*khangman-4.0.5 (05 Jun 2008)
888
889 05 Jun 2008; Tobias Heinlein <keytoaster@gentoo.org>
890 +khangman-4.0.5.ebuild:
891 Added the KDE 4.0.5 version of khangman.
892
893 18 May 2008; Markus Meier <maekke@gentoo.org> khangman-3.5.9.ebuild:
894 amd64/x86 stable, bug #221063
895
896*khangman-4.0.4 (15 May 2008)
897
898 15 May 2008; Ingmar Vanhassel <ingmar@gentoo.org> +khangman-4.0.4.ebuild:
899 Added KDE 4.0.4 version of khangman. Thanks to Jorge Manuel B. S. Vicetto.
900
901 15 May 2008; Markus Rothe <corsair@gentoo.org> khangman-3.5.9.ebuild:
902 Stable on ppc64; bug #221063
903
904 13 May 2008; Jeroen Roovers <jer@gentoo.org> khangman-3.5.9.ebuild:
905 Stable for HPPA (bug #221063).
906
907 12 May 2008; Brent Baude <ranger@gentoo.org> khangman-3.5.9.ebuild:
908 Marking khangman-3.5.9 ppc stable for bug 221063
909
910 12 May 2008; Raúl Porcel <armin76@gentoo.org> khangman-3.5.9.ebuild:
911 alpha/ia64/sparc stable wrt #221063
912
913*khangman-4.0.3 (03 Apr 2008)
914
915 03 Apr 2008; Wulf C. Krueger <philantrop@gentoo.org>
916 +khangman-4.0.3.ebuild:
917 Version bump to KDE 4.0.3. This is still not intended for mainstream so DO
918 NOT KEYWORD IT without talking to the KDE herd first.
4 919
5 20 Mar 2008; Ingmar Vanhassel <ingmar@gentoo.org> -khangman-4.0.1.ebuild: 920 20 Mar 2008; Ingmar Vanhassel <ingmar@gentoo.org> -khangman-4.0.1.ebuild:
6 Old. 921 Old.
7 922
8*khangman-4.0.2 (10 Mar 2008) 923*khangman-4.0.2 (10 Mar 2008)
324 1239
325 15 Jan 2005; Dan Armak <danarmak@gentoo.org> +metadata.xml, 1240 15 Jan 2005; Dan Armak <danarmak@gentoo.org> +metadata.xml,
326 +khangman-3.4.0_beta1.ebuild: 1241 +khangman-3.4.0_beta1.ebuild:
327 Adding the split ebuilds to portage. For KDE 3.4, we've created separate 1242 Adding the split ebuilds to portage. For KDE 3.4, we've created separate
328 ebuilds for all the KDE apps. 1243 ebuilds for all the KDE apps.
329

Legend:
Removed from v.1.86  
changed lines
  Added in v.1.323

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20