/[gentoo-x86]/perl-core/metadata.xml
Gentoo

Diff of /perl-core/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.3 Revision 1.4
23 </longdescription> 23 </longdescription>
24 <longdescription lang="vi"> 24 <longdescription lang="vi">
25 Nhóm perl-core chứa các thư viện và tiện ích liên quan 25 Nhóm perl-core chứa các thư viện và tiện ích liên quan
26 đến ngôn ngữ lập trình Perl. 26 đến ngôn ngữ lập trình Perl.
27 </longdescription> 27 </longdescription>
28 <longdescription lang="it">
29 La categoria perl-core contiene librerie ed utilità per il linguaggio di
30 programmazione Perl.
31 </longdescription>
28</catmetadata> 32</catmetadata>
29 33

Legend:
Removed from v.1.3  
changed lines
  Added in v.1.4

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20