/[gentoo-x86]/sci-astronomy/metadata.xml
Gentoo

Diff of /sci-astronomy/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.7 Revision 1.10
23 </longdescription> 23 </longdescription>
24 <longdescription lang="vi"> 24 <longdescription lang="vi">
25 Nhóm sci-astronomy chứa các phần mềm dùng trong thiên văn 25 Nhóm sci-astronomy chứa các phần mềm dùng trong thiên văn
26 và liên quan đến khoa học. 26 và liên quan đến khoa học.
27 </longdescription> 27 </longdescription>
28 <longdescription lang="it">
29 La categoria sci-astronomy contiene programmi per l'astronomia.
30 </longdescription>
31 <longdescription lang="pt">
32 A categoria sci-astronomy contém programas que podem ser usados
33 em ambientes relacionados a astronomia.
34 </longdescription>
35 <longdescription lang="pl">
36 Kategoria sci-astronomy zawiera programy naukowe związane z astronomią.
37 </longdescription>
28</catmetadata> 38</catmetadata>
29 39

Legend:
Removed from v.1.7  
changed lines
  Added in v.1.10

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20