/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.7 Revision 1.8
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.7 2005/01/01 16:19:20 swift Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.8 2005/02/05 09:38:22 neysx Exp $ -->
8 8
9<sections> 9<sections>
10 10
11<version>1.37</version> 11<version>1.37</version>
12<date>2004-12-30</date> 12<date>2004-12-30</date>
13 13
14<section>
15<title>Je kan zonder, maar...</title>
16<subsection>
17<title>Wie kan zonder?</title>
18<body>
19
20<p>
21<!--
22Depending on the medium you chose to install Gentoo from, you may or
23may not continue without networking (and Internet). No, we are not
24playing with your mind =)
25-->
26Afhankelijk van het medium dat je kiest om Gentoo te installeren,
27kan je of kan je niet verder gaan zonder netwerk (en Internet). Nee, we
28spelen niet met je =)
29</p>
30
31<p>
32<!--
33Generally you will need to set up networking (and Internet).
34However, Gentoo also provides the possibility to install without a network
35connection. This exception is only possible with the Gentoo Universal LiveCDs.
36-->
37In het algemeen moet je je netwerk (en Internet) configureren maar Gentoo
38biedt ook de mogelijkheid om te installeren zonder netwerk verbinding.
39Deze uitzondering is alleen mogelijk met de Gentoo Universal LiveCDs.
40</p>
41
42</body>
43</subsection>
44<subsection>
45<title>Waarom heb ik een netwerk nodig?</title>
46<body>
47
48<p>
49<!--
50Installing Gentoo from the Internet results in a fully updated Gentoo
51Installation. You'll have an installation based on the most recent
52Portage tree (which is the collection of packages we provide together with
53the tools to manage your software). This is also the reason why a
54network-installation is preferred. However, some people cannot or do not want
55to install Gentoo on a system with a running Internet connection.
56-->
57Gentoo vanaf het Internet installeren zorgt voor een volledig bijgewerkte
58Gentoo installatie. Je installatie zal zijn gebaseerd op de meest recente
59Portage tree (welke een verzameling van beschikbare pakketten en tools is.
60Dit is ook de reden waarom een netwerk-installatie aanbevolen is.)
61Sommige mensen kunnen of willen echter Gentoo niet installeren op een systeem
62met een werkende Internet verbinding.
63</p>
64
65<p>
66<!--
67If you are in this situation you will need to use a Gentoo Universal LiveCD.
68This LiveCD includes the source code, a snapshot of the Portage tree and the
69tools to install a Gentoo base-system and beyond. This method comes at a price:
70You won't have the very latest software, although differences will be
71minimal.
72-->
73Indien je je in deze situatie bevindt zul je een Gentoo Universal LiveCD
74moeten gebruiken. Deze LiveCD bevat de bron-code, een moment opname van de
75Portage tree, de tools om Gentoo te installeren en meer. Deze methode komt
76tegen een prijs: Je zult niet beschikken over de meest recente software hoewel
77de verschillen zullen minimaal zijn.
78</p>
79
80<p>
81<!--
82If you want to follow this networkless installation you have to use such a
83Universal LiveCD, skip the rest of this chapter and continue with <uri
84link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
85Otherwise, continue with the networking configuration sections below.
86-->
87Indien je een netwerkloze installatie wenst uit te voeren dien je zo'n
88Universal LiveCD te gebruiken, gelieve dan de rest van dit boekdeel overslaan
89en verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van
90de Schijven</uri>.
91Zo niet, ga dan verder met de onderstaande netwerk configuratie hoofdstukken.
92</p>
93
94</body>
95</subsection>
96<subsection>
97<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
98<body>
99
100<p>
101<!--
102If you access the Internet through a proxy, you might need to set up proxy
103information during the installation. It is very easy to define a proxy: you just
104need to define a variable which contains the proxy server information.
105-->
106Indien je met Internet wil verbinden met behulp van een proxy dien je een proxy
107in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
108definiëren: je moet enkel een variabele instellen welke de proxy server
109informatie bevat.
110</p>
111
112<p>
113<!--
114In most cases, you can just define the variables using the server hostname. As
115an example, we assume the proxy is called <e>proxy.gentoo.org</e> and the port
116is 8080.
117-->
118In de meeste gevallen kan je de variabelen definiëren gebruikmakend van de
119server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
120<e>proxy.gentoo.org</e> heet en gebruik maakt van de poort 8080.
121</p>
122
123<pre caption="Definiëren van de proxy servers">
124<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
125# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
126<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
127# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
128<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
129# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
130</pre>
131
132<p>
133<!---
134If your proxy requires a username and password, you should use the following
135syntax for the variable:
136-->
137Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dien je de volgende
138syntax voor de variabele gebruiken:
139</p>
140
141<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
142http://username:password@server
143</pre>
144
145<p>
146<!--
147For instance, for HTTP proxying with our previous proxy server and a username
148of "john" with a password of "f00b_r" one would use:
149-->
150Om bijvoorbeeld HTTP proxying te gebruiken met onze vorige proxy server,
151gebruikersnaam "john" en het wachtwoord "f00b_r", moet men gebruik maken van:
152</p>
153
154<pre caption="Authenticatie aan de proxy">
155# <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i>
156</pre>
157
158</body>
159</subsection>
160</section>
161<section> 14<section>
162<title>Automatische Netwerk Detectie</title> 15<title>Automatische Netwerk Detectie</title>
163<subsection> 16<subsection>
164<title>Misschien werkt het gewoon?</title> 17<title>Misschien werkt het gewoon?</title>
165<body> 18<body>
166 19
167<p> 20<p>
168<!--
169If your system is plugged into an Ethernet network with a DHCP server, it is
170very likely that your networking configuration has already been set up
171automatically for you. If so, you should be able to take advantage of the many
172included network-aware commands on the LiveCD such as <c>ssh</c>, <c>scp</c>,
173<c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> and <c>links</c>, among others.
174-->
175Indien je systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server, is 21Indien je systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server, is
176het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd 22het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
177zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele 23zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele
178bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>, 24bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>,
179<c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz. 25<c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz.
180</p> 26</p>
181 27
182<p> 28<p>
183<!--
184If networking has been configured for you, the <c>/sbin/ifconfig</c> command
185should list some network interfaces besides lo, such as eth0:
186-->
187Indien je netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando 29Indien je netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
188enkele netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven: 30enkele netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven:
189</p> 31</p>
190 32
191<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie"> 33<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
192# <i>/sbin/ifconfig</i> 34# <i>/sbin/ifconfig</i>
193<comment>(...)</comment> 35<comment>(...)</comment>
194eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A 36eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
195 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 37 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
196 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link 38 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
197 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 39 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
198 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 40 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
199 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 41 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
200 collisions:1984 txqueuelen:100 42 collisions:1984 txqueuelen:100
201 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb) 43 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
202 Interrupt:11 Base address:0xe800 44 Interrupt:11 Base address:0xe800
45</pre>
46
47</body>
48</subsection>
49<subsection>
50<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
51<body>
52
53<p>
54Indien je met Internet wil verbinden met behulp van een proxy dien je een proxy
55in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
56definiëren: je moet enkel een variabele instellen welke de proxy server
57informatie bevat.
58</p>
59
60<p>
61In de meeste gevallen kan je de variabelen definiëren gebruikmakend van de
62server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
63<c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
64</p>
65
66<pre caption="Definiëren van de proxy servers">
67<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
68# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
69<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
70# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
71<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
72# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
73</pre>
74
75<p>
76Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dien je de volgende
77syntax voor de variabele gebruiken:
78</p>
79
80<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
81http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
203</pre> 82</pre>
204 83
205</body> 84</body>
206</subsection> 85</subsection>
207<subsection> 86<subsection>
208<title>Testen van het Network</title> 87<title>Testen van het Network</title>
209<body> 88<body>
210 89
211<p> 90<p>
212<!--
213You may want to try pinging your ISP's DNS server (found in
214<path>/etc/resolv.conf</path>) and a Web site of choice, just to make sure
215that your packets are reaching the net, DNS name resolution is working
216correctly, etc..
217-->
218Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (terug te vinden in 91Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (terug te vinden in
219<path>/etc/resolv.conf</path>) en een Web site naar jouw keuze, gewoon om er 92<path>/etc/resolv.conf</path>) en een Web site naar jouw keuze, gewoon om er
220zeker te zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct 93zeker te zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
221werkt, enz... 94werkt, enz...
222</p> 95</p>
224<pre caption="Verdere netwerk testen"> 97<pre caption="Verdere netwerk testen">
225# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i> 98# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
226</pre> 99</pre>
227 100
228<p> 101<p>
229<!--
230Are you able to use your network? If so, you can skip the rest of this
231section and continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
232Disks</uri>. If not, bad luck, you'll have to work on it a bit more.
233-->
234Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kan je de rest van deze 102Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kan je de rest van deze
235sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden 103sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
236van de Schijven</uri>. Zo niet, dan moet je helaas iets meer werk verrichten. 104van de Schijven</uri>. Zo niet, dan moet je helaas iets meer werk verrichten.
237</p> 105</p>
238 106
243<title>Automatische Netwerk Configuratie</title> 111<title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
244<subsection> 112<subsection>
245<body> 113<body>
246 114
247<p> 115<p>
248<!--
249If the network doesn't work immediately, some installation media allow you to
250use <c>net-setup</c> (for regular or wireless networks), <c>adsl-setup</c>
251(for ADSL-users) or <c>pptp</c> (for PPTP-users - only available on x86).
252-->
253Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media toe 116Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media toe
254om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), <c>adsl-setup</c> 117om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), <c>adsl-setup</c>
255(voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar 118(voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar
256op x86) te gebruiken. 119op x86) te gebruiken.
257</p> 120</p>
258 121
259<p> 122<p>
260<!--
261If your installation medium does not contain any of these tools or your network
262doesn't function yet, continue with <uri link="#doc_chap4">Manual Network
263Configuration</uri>.
264-->
265Als je installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als je 123Als je installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als je
266netwerk nog niet functioneert, ga verder met 124netwerk nog niet functioneert, ga verder met
267<uri link="#doc_chap4">Handmatige network configuratie</uri>. 125<uri link="#doc_chap4">Handmatige network configuratie</uri>.
268</p> 126</p>
269 127
287<subsection id="net-setup"> 145<subsection id="net-setup">
288<title>Default: Gebruiken van net-setup</title> 146<title>Default: Gebruiken van net-setup</title>
289<body> 147<body>
290 148
291<p> 149<p>
292<!--
293The simplest way to set up networking if it didn't get configured
294automatically is to run the <c>net-setup</c> script:
295-->
296Als je netwerk nog niet draait is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script 150Als je netwerk nog niet draait is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
297de makkelijkste optie: 151de makkelijkste optie:
298</p> 152</p>
299 153
300<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script"> 154<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
301# <i>net-setup eth0</i> 155# <i>net-setup eth0</i>
302</pre> 156</pre>
303 157
304<p> 158<p>
305<!--
306<c>net-setup</c> will ask you some questions about your network
307environment. When all is done, you should have a working network
308connection. Test your network connection as stated before. If the tests
309are positive, congratulations! You are now ready to install Gentoo. Skip
310the rest of this section and continue with <uri
311link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
312-->
313<c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. Als 159<c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. Als
314alles klaar is zou je over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken. 160alles klaar is zou je over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
315Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen 161Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
316succesvol verloopt, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. 162succesvol verloopt, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren.
317Sla de rest van deze sectie over en ga verder met 163Sla de rest van deze sectie over en ga verder met
329<subsection id="rp-pppoe"> 175<subsection id="rp-pppoe">
330<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title> 176<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
331<body> 177<body>
332 178
333<p> 179<p>
334<!--
335Assuming you need PPPoE to connect to the internet, the LiveCD (any version) has
336made things easy for you by including <c>rp-pppoe</c>. Use the provided
337<c>adsl-setup</c> script to configure your connection. You will be prompted for
338the ethernet device that is connected to your adsl modem, your username and
339password, the IPs of your DNS servers and if you need a basic firewall or not.
340-->
341Aangenomen dat je PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de 180Aangenomen dat je PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
342LiveCD (alle versies) de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te 181LiveCD (alle versies) de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te
343sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren. 182sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren.
344Je zult worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL 183Je zult worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL
345modem, je gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van je DNS servers en of je een 184modem, je gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van je DNS servers en of je een
350# <i>adsl-setup</i> 189# <i>adsl-setup</i>
351# <i>adsl-start</i> 190# <i>adsl-start</i>
352</pre> 191</pre>
353 192
354<p> 193<p>
355<!--
356If something goes wrong, double-check that you correctly typed your username and
357password by looking at <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> or
358<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> and make sure you are using the right
359ethernet device. If your ethernet device doesn't exist, you will have to load
360the appropriate network modules. In that case you should continue with
361<uri link="#doc_chap4">Manual Network Configuration</uri> as we explain how to
362load the appropriate network modules there.
363-->
364Indien iets fout gaat, controleer dan of je je gebruikersnaam en wachtwoord 194Indien iets fout gaat, controleer dan of je je gebruikersnaam en wachtwoord
365correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 195correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
366<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet je er zeker van zijn dat je het 196<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet je er zeker van zijn dat je het
367correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat, 197correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat,
368dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verder gaan 198dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verder gaan
369met <uri link="#doc_chap4">Handmatie netwerk configuratie</uri> omdat we daar 199met <uri link="#doc_chap4">Handmatie netwerk configuratie</uri> omdat we daar
370uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules laadt. 200uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules laadt.
371</p> 201</p>
372 202
373<p> 203<p>
374<!--
375If everything worked, continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the
376Disks</uri>.
377-->
378Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden 204Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden
379van de Schijven</uri>. 205van de Schijven</uri>.
380</p> 206</p>
381 207
382</body> 208</body>
384<subsection id="pptp"> 210<subsection id="pptp">
385<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title> 211<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
386<body> 212<body>
387 213
388<p> 214<p>
389<!-- 215
390If you need PPTP support, you can use <c>pptpclient</c> which is provided by our
391LiveCDs. But first you need to make sure that your configuration is correct.
392Edit <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> or <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> so
393it contains the correct username/password combination:
394-->
395Heb je PPTP ondersteuning nodig, dan kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c> 216Heb je PPTP ondersteuning nodig, dan kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>
396welke standaard op de LiveCDs beschikbaar is. Eerst moet je er zeker van zijn 217welke standaard op de LiveCDs beschikbaar is. Eerst moet je er zeker van zijn
397dat je configuratie correct is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 218dat je configuratie correct is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
398<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan zodat deze de juiste gebruikersnaam met 219<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan zodat deze de juiste gebruikersnaam met
399wachtwoord bevat: 220wachtwoord bevat:
410<pre caption="Editeren van /etc/ppp/options.pptp"> 231<pre caption="Editeren van /etc/ppp/options.pptp">
411# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i> 232# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
412</pre> 233</pre>
413 234
414<p> 235<p>
415<!--
416When all that is done, just run <c>pptp</c> (along with the options you couldn't
417set in <path>options.pptp</path>) to connect the server:
418-->
419Wanneer dit alles klaar is voer je gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je 236Wanneer dit alles klaar is voer je gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je
420niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de 237niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
421server: 238server:
422</p> 239</p>
423 240
424<pre caption="Verbinden met een dial-in server"> 241<pre caption="Verbinden met een dial-in server">
425# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i> 242# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
426</pre> 243</pre>
427 244
428<p> 245<p>
429<!--
430Now continue with <uri link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
431-->
432Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de 246Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
433Schijven</uri>. 247Schijven</uri>.
434</p> 248</p>
435 249
436</body> 250</body>
441<subsection> 255<subsection>
442<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title> 256<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
443<body> 257<body>
444 258
445<p> 259<p>
446<!--
447When the Live CD boots, it tries to detect all your hardware devices and
448loads the appropriate kernel modules (drivers) to support your hardware. In the
449vast majority of cases, it does a very good job. However, in some cases,
450it may not auto-load the kernel modules you need.
451-->
452Op het moment dat de Live CD start probeert deze alle hardware apparaten te 260Op het moment dat de Live CD start probeert deze alle hardware apparaten te
453vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze 261vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
454hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het 262hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
455gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen. 263gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
456</p> 264</p>
457 265
458<p> 266<p>
459<!--
460If <c>net-setup</c> or <c>adsl-setup</c> failed, then it is possible that
461your networkcard wasn't found immediately. This means you may have to load
462the appropriate kernel modules manually.
463-->
464Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk 267Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
465dat je netwerkkaart niet automatisch gevonden werd. Dit betekent dat je de 268dat je netwerkkaart niet automatisch gevonden werd. Dit betekent dat je de
466geschikte kernel modules handmatig zult moeten laden. 269geschikte kernel modules handmatig zult moeten laden.
467</p> 270</p>
468 271
469<warn> 272<warn>
470<!--
471Some LiveCDs are built without module support. That means that all the
472provided drivers are already 'loaded'. If your card is not found, you
473may have to file a bug to get an updated LiveCD.
474-->
475Sommige LiveCDs zijn gebouwd zonder ondersteuning voor modules. Dit betekent dat 273Sommige LiveCDs zijn gebouwd zonder ondersteuning voor modules. Dit betekent dat
476alle beschikbare drivers al 'geladen' zijn. Als je kaart niet gevonden wordt, 274alle beschikbare drivers al 'geladen' zijn. Als je kaart niet gevonden wordt,
477dien je mogelijk een bug in te dienen om een geupdate LiveCD te krijgen. 275dien je mogelijk een bug in te dienen om een geupdate LiveCD te krijgen.
478</warn> 276</warn>
479 277
480<p> 278<p>
481<!--
482To find out what kernel modules we provide for networking, use
483<c>ls</c>:
484-->
485Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken, 279Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
486gebruik <c>ls</c>: 280gebruik <c>ls</c>:
487</p> 281</p>
488 282
489<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules"> 283<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
490# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i> 284# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
491</pre> 285</pre>
492 286
493<p> 287<p>
494<!--
495If you find a driver for your network card, use <c>modprobe</c> to load
496the kernel module:
497-->
498Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vindt, kun je deze gebruik 288Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vindt, kun je deze gebruik
499laden met behulp van <c>modprobe</c>: 289laden met behulp van <c>modprobe</c>:
500</p> 290</p>
501 291
502<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden"> 292<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
503<comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment> 293<comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
504# <i>modprobe pcnet32</i> 294# <i>modprobe pcnet32</i>
505</pre> 295</pre>
506 296
507<p> 297<p>
508<!--
509To check if your network card is now detected, use <c>ifconfig</c>. A
510detected network card would result in something like this:
511-->
512Om na te kijken of je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kun je <c>ifconfig</c> 298Om na te kijken of je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kun je <c>ifconfig</c>
513gebruiken. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets als het volgende: 299gebruiken. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
514</p> 300</p>
515 301
516<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol"> 302<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol">
522 collisions:0 txqueuelen:0 308 collisions:0 txqueuelen:0
523 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 309 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
524</pre> 310</pre>
525 311
526<p> 312<p>
527<!--
528If however you receive the following error, the network card is not
529detected:
530-->
531Als je echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet 313Als je echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
532gedetecteerd: 314gedetecteerd:
533</p> 315</p>
534 316
535<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol"> 317<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol">
536# <i>ifconfig eth0</i> 318# <i>ifconfig eth0</i>
537eth0: error fetching interface information: Device not found 319eth0: error fetching interface information: Device not found
538</pre> 320</pre>
539 321
540<p> 322<p>
541<!--
542If you have multiple network cards in your system they are named <e>eth0</e>,
543<e>eth1</e>, etc. Make sure that the network card you want to use works well and
544remember to use the correct naming throughout this document. We will assume that
545the network card <e>eth0</e> is used.
546-->
547Indien in je systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden ze aangeduid 323Indien in je systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden ze aangeduid
548als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die je 324als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die je
549wil gebruiken goed functioneert en onthoud de correcte benaming gedurende dit 325wil gebruiken goed functioneert en onthoud de correcte benaming gedurende dit
550document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt. 326document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
551</p> 327</p>
552 328
553<p> 329<p>
554<!--
555Assuming that you now have a detected network card, you can
556retry <c>net-setup</c> or <c>adsl-setup</c> again (which should work
557now), but for the hardcore people amongst you we explain how to configure your
558network manually.
559-->
560Aangenomen dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt kan je nu 330Aangenomen dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt kan je nu
561<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu 331<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
562zou moeten werken) maar voor de hard-core mensen onder jullie zullen we 332zou moeten werken) maar voor de hard-core mensen onder jullie zullen we
563uitleggen hoe je je netwerkkaart handmatig kan configureren. 333uitleggen hoe je je netwerkkaart handmatig kan configureren.
564</p> 334</p>
565 335
566<p> 336<p>
567<!--
568Select one of the following sections based on your network setup:
569-->
570Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup: 337Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup:
571</p> 338</p>
572 339
573<ul> 340<ul>
574 <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li> 341 <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li>
588<subsection id="dhcp"> 355<subsection id="dhcp">
589<title>Gebruik maken van DHCP</title> 356<title>Gebruik maken van DHCP</title>
590<body> 357<body>
591 358
592<p> 359<p>
593<!--
594DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) makes it possible to
595automatically receive networking information (IP address, netmask,
596broadcast address, gateway, nameservers etc.). This only works if you
597have a DHCP server in your network (or if your provider provides a DHCP
598service). To have a network interface receive this information automatically,
599use <c>dhcpcd</c>:
600-->
601DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch 360DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
602netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway, 361netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
603nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien je over een DHCP server beschikt (of 362nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien je over een DHCP server beschikt (of
604indien je provider je met DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze 363indien je provider je met DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
605informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>: 364informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
612<comment>In dat geval, gebruik</comment> 371<comment>In dat geval, gebruik</comment>
613# <i>dhcpcd -HD eth0</i> 372# <i>dhcpcd -HD eth0</i>
614</pre> 373</pre>
615 374
616<p> 375<p>
617<!--
618If this works (try pinging some internet server, like <uri
619link="http://www.google.com">Google</uri>), then you are all set and
620ready to continue. Skip the rest of this section and continue with <uri
621link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
622-->
623Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals 376Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
624<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om 377<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om
625verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder 378verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
626met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 379met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
627</p> 380</p>
631<subsection id="wireless"> 384<subsection id="wireless">
632<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title> 385<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
633<body> 386<body>
634 387
635<note> 388<note>
636<!--
637Not all LiveCDs have the <c>iwconfig</c> command. If yours doesn't, you can
638still get the extensions working by following the instructions of the <uri
639link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
640project</uri>.
641-->
642Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien jouw LiveCD hier 389Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien jouw LiveCD hier
643niet over beschikt, kan je dit aan de praat krijgen door het volgen van het 390niet over beschikt, kan je dit aan de praat krijgen door het volgen van het
644<uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng 391<uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
645project</uri> (EN). 392project</uri> (EN).
646</note> 393</note>
647 394
648<p> 395<p>
649<!--
650If you are using a wireless (802.11) card, you may need to configure your
651wireless settings before going any further. To see the current wireless settings
652on your card, you can use <c>iwconfig</c>. Running <c>iwconfig</c> might show
653something like:
654-->
655Indien je een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zul je je draadloze 396Indien je een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zul je je draadloze
656instellingen moeten configureren voordat je verder gaat. Om de huidige 397instellingen moeten configureren voordat je verder gaat. Om de huidige
657draadloze instellingen van je kaart te raadplegen kun je gebruik maken van 398draadloze instellingen van je kaart te raadplegen kun je gebruik maken van
658<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen: 399<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen:
659</p> 400</p>
669 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx 410 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
670 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84 411 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
671</pre> 412</pre>
672 413
673<note> 414<note>
674<!--
675Some wireless cards may have a device name of <c>wlan0</c> instead of
676<c>eth0</c>.
677-->
678Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben 415Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben
679in plaats van <c>eth0</c>. 416in plaats van <c>eth0</c>.
680</note> 417</note>
681 418
682<p> 419<p>
683<!--
684For most users, there are only two settings that might be important to change,
685the ESSID (aka wireless network name) or the WEP key. If the ESSID and Access
686Point address listed are already that of your access point and you are not using
687WEP, then your wireless is working. If you need to change your ESSID, or add a
688WEP key, you can issue the following commands:
689-->
690Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn 420Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn
691om te veranderen, de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel. 421om te veranderen, de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
692Indien de ESSID en Access Point adres van je Access Point reeds worden 422Indien de ESSID en Access Point adres van je Access Point reeds worden
693weergegeven en je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloze netwerk. Indien je 423weergegeven en je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloze netwerk. Indien je
694je ESSID moet veranderen of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de 424je ESSID moet veranderen of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de
705<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment> 435<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment>
706# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i> 436# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
707</pre> 437</pre>
708 438
709<p> 439<p>
710<!--
711You can then confirm your wireless settings again by using <c>iwconfig</c>.
712Once you have wireless working, you can continue configuring the IP level
713networking options as described in the next section (<uri
714link="#network_term">Understanding Network Terminology</uri>) or use the
715<c>net-setup</c> tool as described previously.
716-->
717Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> 440Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
718uit te voeren. Als je draadloze netwerk werkt, kan je beginnen met het 441uit te voeren. Als je draadloze netwerk werkt, kan je beginnen met het
719instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie 442instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
720(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of 443(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
721gebruikmakend van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven. 444gebruikmakend van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
726<subsection id="network_term"> 449<subsection id="network_term">
727<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title> 450<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
728<body> 451<body>
729 452
730<note> 453<note>
731<!--
732If you know your IP address, broadcast address, netmask and nameservers,
733then you can skip this subsection and continue with <uri
734link="#ifconfig_route">Using ifconfig and route</uri>.
735-->
736Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent, 454Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
737dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri 455dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
738link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>. 456link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
739</note> 457</note>
740 458
741<p> 459<p>
742<!--
743If all above fails, you will have to configure your network manually.
744Have no fear, it is far from difficult. But we are going to explain a
745certain amount of networking to you as you will need it to be able to
746configure your network to your satisfaction. When you're done reading this, you
747will know what a <e>gateway</e> is, what a <e>netmask</e> serves for,
748how a <e>broadcast</e> address is formed and why you need
749<e>nameservers</e>.
750-->
751Indien alles faalt, moet je je netwerk handmatig configureren. Wees niet bang, 460Indien alles faalt, moet je je netwerk handmatig configureren. Wees niet bang,
752het is verre van moeilijk. Eerst gaan we een bepaalde hoeveelheid van netwerken 461het is verre van moeilijk. Eerst gaan we een bepaalde hoeveelheid van netwerken
753uitleggen omdat je het nodig zult hebben om je netwerk naar jouw wensen in te 462uitleggen omdat je het nodig zult hebben om je netwerk naar jouw wensen in te
754stellen. Wanneer je klaar bent met het lezen van dit onderdeel zul je weten wat 463stellen. Wanneer je klaar bent met het lezen van dit onderdeel zul je weten wat
755een <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, hoe een 464een <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, hoe een
756<e>broadcast</e> adres wordt gevormd en waarom je een <e>nameserver</e> nodig 465<e>broadcast</e> adres wordt gevormd en waarom je een <e>nameserver</e> nodig
757hebt. 466hebt.
758</p> 467</p>
759 468
760<p> 469<p>
761<!--
762In a network, hosts are identified by their <e>IP address</e> (Internet
763Protocol address). Such an address is a combination of four numbers
764between 0 and 255. Well, at least that is how we perceive it. In
765reality, such an IP address consists of 32 bits (ones and zeros). Let's
766view an example:
767-->
768In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet 470In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
769Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en 471Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
770255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres bestaat 472255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres bestaat
771uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken: 473uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
772</p> 474</p>
777 -------- -------- -------- -------- 479 -------- -------- -------- --------
778 192 168 0 2 480 192 168 0 2
779</pre> 481</pre>
780 482
781<p> 483<p>
782<!--
783Such an IP address is unique to a host as far as all accessible networks are
784concerned (i.e. all hosts that you are able to reach must have unique IP
785addresses). To be able to make a distinction between hosts inside a network,
786and hosts outside a network, the IP address is divided in two parts: the
787<e>network</e> part and the <e>host</e> part.
788-->
789Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken 484Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
790in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een 485in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een
791uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts 486uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts
792binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld 487binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
793in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte. 488in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte.
794</p> 489</p>
795 490
796<p> 491<p>
797<!--
798The separation is written down with the <e>netmask</e>, a collection of
799ones followed by a collection of zeros. The part of the IP that can be
800mapped on the ones is the network-part, the other one is the host-part.
801As usual, the netmask can be written down as an IP-address.
802-->
803De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van 492De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
804enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het gedeelte van het IP adres dat 493enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het gedeelte van het IP adres dat
805gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het 494gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
806host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven. 495host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
807</p> 496</p>
814 +--------------------------+--------+ 503 +--------------------------+--------+
815 Netwerk Host 504 Netwerk Host
816</pre> 505</pre>
817 506
818<p> 507<p>
819<!-- 508
820In other words, 192.168.0.14 is still part of our example network, but
821192.168.1.2 is not.
822-->
823Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar 509Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
824192.168.1.2 niet. 510192.168.1.2 niet.
825</p> 511</p>
826 512
827<p> 513<p>
828<!--
829The <e>broadcast</e> address is an IP-address with the same network-part
830as your network, but with only ones as host-part. Every host on your
831network listens to this IP address. It is truly meant for broadcasting
832packets.
833-->
834Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte 514Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
835als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host 515als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
836op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden 516op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
837van pakketten. 517van pakketten.
838</p> 518</p>
845 +--------------------------+--------+ 525 +--------------------------+--------+
846 Netwerk Host 526 Netwerk Host
847</pre> 527</pre>
848 528
849<p> 529<p>
850<!--
851To be able to surf on the internet, you must know which host shares the
852Internet connection. This host is called the <e>gateway</e>. Since it is
853a regular host, it has a regular IP address (for instance 192.168.0.1).
854-->
855Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host de internet 530Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host de internet
856verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is 531verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
857heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1). 532heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
858</p> 533</p>
859 534
860<p> 535<p>
861<!--
862We previously stated that every host has its own IP address. To be able
863to reach this host by a name (instead of an IP address) you need a
864service that translates a name (such as <e>dev.gentoo.org</e>) to an IP
865address (such as <e>64.5.62.82</e>). Such a service is called a name
866service. To use such a service, you must define the necessary <e>name
867servers</e> in <path>/etc/resolv.conf</path>.
868-->
869We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host 536We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
870via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een dienst nodig die een 537via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een dienst nodig die een
871naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals 538naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
872<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n 539<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
873dienst te gebruiken dien je de nodige <e>name servers</e> in 540dienst te gebruiken dien je de nodige <e>name servers</e> in
874<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten. 541<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
875</p> 542</p>
876 543
877<p> 544<p>
878<!-- 545
879In some cases, your gateway also serves as nameserver. Otherwise you
880will have to enter the nameservers provided by your ISP.
881-->
882In sommige gevallen doet je gateway ook dienst als nameserver. 546In sommige gevallen doet je gateway ook dienst als nameserver.
883Anders zul je de nameservers die je van je ISP hebt verkregen moeten gebruiken. 547Anders zul je de nameservers die je van je ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
884</p> 548</p>
885 549
886<p> 550<p>
887<!-- 551
888To summarise, you will need the following information before continuing:
889-->
890Om samen te vatten, nu moet je over de volgende informatie beschikken 552Om samen te vatten, nu moet je over de volgende informatie beschikken
891voordat je verder kan gaan. 553voordat je verder kan gaan.
892</p> 554</p>
893 555
894<table> 556<table>
923<subsection id="ifconfig_route"> 585<subsection id="ifconfig_route">
924<title>Gebruik ifconfig en route</title> 586<title>Gebruik ifconfig en route</title>
925<body> 587<body>
926 588
927<p> 589<p>
928<!--
929Setting up your network consists of three steps. First we assign
930ourselves an IP address using <c>ifconfig</c>. Then we set up routing to
931the gateway using <c>route</c>. Then we finish up by placing the
932nameserver IPs in <path>/etc/resolv.conf</path>.
933-->
934Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres 590Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
935gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway 591gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway
936gebruikmakend van <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het 592gebruikmakend van <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het
937IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>. 593IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>.
938</p> 594</p>
939 595
940<p> 596<p>
941<!--
942To assign an IP address, you will need your IP address, broadcast
943address and netmask. Then execute the following command, substituting
944<c>${IP_ADDR}</c> with your IP address, <c>${BROADCAST}</c> with your
945broadcast address and <c>${NETMASK}</c> with your netmask:
946-->
947Om een IP adres toe te wijzen dien je over een IP adres, broadcast adres en 597Om een IP adres toe te wijzen dien je over een IP adres, broadcast adres en
948netmask beschikken. Voer daarna het volgende commando uit. Vervang hier 598netmask beschikken. Voer daarna het volgende commando uit. Vervang hier
949<c>$(IP_ADDR)</c> met je IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres 599<c>$(IP_ADDR)</c> met je IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres
950en <c>$(NETMASK)</c> met je netmask: 600en <c>$(NETMASK)</c> met je netmask:
951</p> 601</p>
953<pre caption="Gebruiken van ifconfig"> 603<pre caption="Gebruiken van ifconfig">
954# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i> 604# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
955</pre> 605</pre>
956 606
957<p> 607<p>
958<!--
959Now set up routing using <c>route</c>. Substitute <c>${GATEWAY}</c> with
960your gateway IP address:
961-->
962Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c> 608Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
963hier met je gateway IP adres: 609hier met je gateway IP adres:
964</p> 610</p>
965 611
966<pre caption="Gebruiken van route"> 612<pre caption="Gebruiken van route">
967# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i> 613# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
968</pre> 614</pre>
969 615
970<p> 616<p>
971<!--
972Now open <path>/etc/resolv.conf</path> with your favorite editor (in our
973example, we use <c>nano</c>):
974-->
975Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in ons 617Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in ons
976voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>): 618voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
977</p> 619</p>
978 620
979<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf"> 621<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
980# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i> 622# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
981</pre> 623</pre>
982 624
983<p> 625<p>
984<!--
985Now fill in your nameserver(s) using the following as a template. Make
986sure you substitute <c>${NAMESERVER1}</c> and <c>${NAMESERVER2}</c> with
987the appropriate nameserver addresses:
988-->
989Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template. 626Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
990Wees er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c> 627Wees er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
991vervangt met de geschikte nameserver adressen: 628vervangt met de geschikte nameserver adressen:
992</p> 629</p>
993 630
995nameserver ${NAMESERVER1} 632nameserver ${NAMESERVER1}
996nameserver ${NAMESERVER2} 633nameserver ${NAMESERVER2}
997</pre> 634</pre>
998 635
999<p> 636<p>
1000<!--
1001That's it. Now test your network by pinging some Internet server (like
1002<uri link="http://www.google.com">Google</uri>). If this works,
1003congratulations then. You are now ready to install Gentoo. Continue with <uri
1004link="?part=1&amp;chap=4">Preparing the Disks</uri>.
1005-->
1006Dat is alles. Nu kan je je netwerk testen door een internet server te pingen 637Dat is alles. Nu kan je je netwerk testen door een internet server te pingen
1007(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt, 638(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
1008gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Gelieve nu verder 639gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Gelieve nu verder
1009te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 640te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
1010</p> 641</p>

Legend:
Removed from v.1.7  
changed lines
  Added in v.1.8

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20