/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-net-advanced.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-net-advanced.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:34:09 2006 UTC (11 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +4 -4 lines
File MIME type: application/xml
Thanks to diox & co

1 neysx 1.1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6    
7 neysx 1.2 <!-- $Id$ -->
8 neysx 1.1
9 neysx 1.2 <!-- Sync: 1.12 -->
10 neysx 1.1
11     <sections>
12    
13 neysx 1.2 <version>7.0</version>
14     <date>2006-08-30</date>
15 neysx 1.1
16     <section>
17     <title>Geavanceerde configuratie</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21     De variabele <c>config_eth0</c> is het hart van een netwerkkaart configuratie.
22     Het is een geavanceerde instructielijst om de netwerkkaart (<c>eth0</c> in dit
23     geval) in te stellen. Elk commando wordt na het vorige uitgevoerd en wanneer
24     tenminste één commando werkt zal de netwerkkaart zijn werk kunnen uitvoeren.
25     </p>
26    
27     <p>
28     Hieronder volgt een lijst met ingebouwde instructies.
29     </p>
30    
31     <table>
32     <tr>
33     <th>Commando</th>
34     <th>Beschrijving</th>
35     </tr>
36     <tr>
37     <ti><c>null</c></ti>
38     <ti>Doe niets</ti>
39     </tr>
40     <tr>
41     <ti><c>noop</c></ti>
42     <ti>
43     Wanneer de netwerkkaart het doet en er een IP adres is, breek dan de
44     verdere configuratie af
45     </ti>
46     </tr>
47     <tr>
48     <ti>Een IPv4 of IPv6 adres</ti>
49     <ti>Voeg het adres toe aan de netwerkkaart</ti>
50     </tr>
51     <tr>
52     <ti>
53     <c>dhcp</c>, <c>adsl</c> of <c>apipa</c> (of een ander commando van een
54     ander programma)
55     </ti>
56     <ti>
57     Start de module die het commando opgeeft. Zo zal <c>dhcp</c> een module
58     starten die DHCP beschikbaar maakt, bijvoorbeeld <c>dhcpcd</c>,
59     <c>udhcpc</c>, <c>dhclient</c> of <c>pump</c>.
60     </ti>
61     </tr>
62     </table>
63    
64     <p>
65     Voor het geval een commando niet werkt, kunt u een tweede keus opgeven. Deze
66     tweede keus moet de structuur van de configuratie bestanden uiteraard ook
67     volgen.
68     </p>
69    
70     <p>
71     U kunt verschillende commando's achter elkaar gebruiken. Hieronder volgen
72     enkele voorbeelden.
73     </p>
74    
75     <pre caption="Voorbeeld instellingen">
76     <comment># Drie IPv4 adressen instellen</comment>
77     config_eth0=(
78     "192.168.0.2/24"
79     "192.168.0.3/24"
80     "192.168.0.4/24"
81     )
82    
83     <comment># Een IPv4 adres en twee IPv6 adressen instellen</comment>
84     config_eth0=(
85     "192.168.0.2/24"
86     "4321:0:1:2:3:4:567:89ab"
87     "4321:0:1:2:3:4:567:89ac"
88     )
89    
90     <comment># Gebruik van het door uw kernel bepaalde adres, tenzij het
91     # netwerk plaat gaat, gebruik dan DHCP. Als DHCP niet werkt, gebruik dan een
92     # vast IP adres, bepaald door APIPA</comment>
93     config_eth0=(
94     "noop"
95     "dhcp"
96     )
97     fallback_eth0=(
98     "null"
99     "apipa"
100     )
101     </pre>
102    
103     <note>
104     Wanneer u de module <c>ifconfig</c> gebruikt en meer dan één adres toevoegt,
105     worden er aliassen gecreëerd voor de extra adressen. Dus met de bovenstaande
106     voorbeelden krijgt u de netwerk interfaces <c>eth0</c>, <c>eth0:1</c> en
107     <c>eth0:2</c>. U kunt verder niets met deze interfaces; de kernel en alle
108     toepassing zullen ze als <c>eth0</c> beschouwen.
109     </note>
110    
111     <impo>
112     Het instellen van de tweede keus is heel belangrijk. Indien we de optie
113     <c>null</c> niet instellen, zal <c>apipa</c> alleen starten wanneer <c>noop</c>
114     niet werkt namelijk.
115     </impo>
116    
117     <note>
118     <uri link="?part=4&amp;chap=3#apipa">APIPA</uri> en <uri
119     link="?part=4&amp;chap=3#dhcp">DHCP</uri> worden later besproken.
120     </note>
121    
122     </body>
123     </section>
124     <section>
125     <title>Netwerk afhankelijkheden</title>
126     <body>
127    
128     <p>
129     De init scripts in de map <path>/ect/init.d</path> kunnen op een specifieke
130     netwerkkaart zijn toegespitst of in het algemeen op de netwerkkaarten.
131     <c>net</c> kunt u definiëren in <path>/etc/conf.d/rc</path>. Hier kunnen
132     verschillende instellingen worden gekozen via <c>RC_NET_STRICT_CHECKING</c>.
133     </p>
134    
135     <table>
136     <tr>
137     <th>Waarde</th>
138     <th>Beschrijving</th>
139     </tr>
140     <tr>
141     <ti><c>none</c></ti>
142     <ti>De service <path>net</path> wordt geacht altijd online te zijn</ti>
143     </tr>
144     <tr>
145     <ti><c>no</c></ti>
146     <ti>
147     Dit betekent dat er tenminste één service van het type <path>net.*</path>
148     moet werken naast <path>net.lo</path>. Dit is handig voor laptop gebruikers
149     die een WIFI en een vaste netwerkverbinding hebben en slechts één van
150     beiden tegelijk online willen hebben.
151     </ti>
152     </tr>
153     <tr>
154     <ti><c>lo</c></ti>
155     <ti>
156     Dit een zelfde optie als de optie <c>no</c>, alleen wordt nu
157     <path>net.lo</path> ook meegeteld. Dit is handig voor mensen die niet
158     altijd een netwerkkaart willen opstarten.
159     </ti>
160     </tr>
161     <tr>
162     <ti><c>yes</c></ti>
163     <ti>
164     In dit geval moeten ALLE netwerkkaarten werken om de service
165     <path>net</path> als online te laten zien.
166     </ti>
167     </tr>
168     </table>
169    
170     <p>
171     Maar hoe werkt het nu wanneer u <path>net.br0</path> heeft, die afhankelijk
172     is van <path>net.eth0</path> en <path>net.eth1</path>? <path>net.eth1</path>
173     kan in dit geval bijvoorbeeld een wireless of PPP verbinding zijn, die moet
174     worden ingesteld voordat deze wordt toegevoegd aan de netwerkbrug. Dit kan niet
175     gebeuren in <path>/etc/init.d/net.br0</path>, aangezien dit een symlink naar
176     <path>net.lo</path> is.
177     </p>
178    
179     <p>
180     Hiervoor zult u een eigen <c>depend()</c> functie in
181     <path>/etc/conf.d/net</path> moeten aanmaken.
182     </p>
183    
184     <pre caption="net.br0 afhankelijkheden in /etc/conf.d/net">
185     <comment># U kunt afhankelijkheid gebruiken, zoals gevonden in andere scripts</comment>
186     depend_br0() {
187     need net.eth0 net.eth1
188     }
189     </pre>
190    
191     <p>
192     Voor een uitgebreidere uitleg over afhankelijkheden, kunt u het hoofdstuk
193     <uri link="?part=2&amp;chap=4#doc_chap4">Initialisatie Scripts</uri> lezen
194     uit het Gentoo handboek.
195     </p>
196    
197     </body>
198     </section>
199    
200     <section id="variable_name">
201     <title>Namen en waarden van variabelen</title>
202     <body>
203    
204     <p>
205     Namen van variabelen veranderen. Meestal volgen ze een gelijke structuur als
206     <c>variable_${interface|mac|essid|apmac}</c>. Zo bevat de variabele
207     <c>dhcpcd_eth0</c> de waarde voor de dhcpcd opties voor eth0 en bevat
208     <c>dhcpcd_essid</c> de waarde voor de dhcpcd opties met betrekking tot de
209     interface die verbinding maakt met de ESSID "essid".
210     </p>
211    
212     <p>
213     Er zijn echter geen vaste regels voor het benoemen van netwerk interfaces. Ze
214     dus ethx heten, maar veel draadloze interfaces heten bijvoorbeeld wlanx, rax of
215     toch gewoon ethx. Sommige interfaces, zoals netwerkbruggen, kunnen een
216     willekeurige naam hebben. En wireless Acces Points kunnen zelfs namen hebben
217     met niet alpha-numerieke karakters erin - dit is belangrijk om te weten, omdat
218     u parameters voor uw netwerk kunt instellen per ESSID.
219     </p>
220    
221     <p>
222     Er is echter één maar: Gentoo gebruikt bash variabelen voor het netwerk - en
223     bash kan alleen Engelse alpha-numerieke karakters gebruiken. Daarom worden alle
224     niet alpha-numerieke karakters omgezet in een <c>_</c>.
225     </p>
226    
227     <p>
228     Een ander nadeel van bash, is de inhoud van de variabelen - sommige karakters
229     moeten vooraf gegaan worden door een <c>\</c>, het zogenaamde escapen. Dit
230     geldt voor de volgende karakters: <c>"</c>, <c>'</c> en <c>\</c>.
231     </p>
232    
233     <p>
234     In het volgende voorbeeld zullen we verschillende karakters gebruiken. We
235     noemen daarom de ESSID <c>My "\ NET</c>:
236     </p>
237    
238     <pre caption="Voorbeeld naam voor variabele">
239     <comment># Dit werkt wel, maar het domein is niet geldig</comment>
240     dns_domain_My____NET="My \"\\ NET"
241    
242     <comment># Het bovenstaande stelt het dns domein in op My "\ NET voor een
243     # voor een draadloos netwerk waarvan de ESSID My "\ NET is</comment>
244     </pre>
245    
246     </body>
247     </section>
248     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20